Namazda Okunan Tesbih ve Duaların Anlamları

  Bu internet sistesi çerezleri kullanmaktadır. Bu siteyi gezmeye devam ederek, çerezlerin kullanımı hususunu kabul ediyorsunuz. Daha fazla ayrıntı

  • Namazda Okunan Tesbih ve Duaların Anlamları   Namazda Okunan Tesbih ve Duaların Anlamları

   Sübhanallah :
   Allah bütün noksanlıklardan uzaktır

   Elhamdülillah : Hamd ( Övgü ) Allahadır

   Allahuekber : Allah en büyüktür.

   Semi'allahu limen hamideh : Allah kendine hamd edeni işitir

   Rabbena lekelhamd : Rabbimiz, hamd sanadır.

   Sübhanerabbiyelazim : Büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

   Sübhanerabbbiyel a'la : Yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.


   Esselamu aleykum ve rahmetullah: Allah’ın selamı üzerinize olsun.


   Allahumme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram:
   Allah’ım! sen kurtuluş merciisin.Esenlik ve güvenlik sendedir.Ey azamet ve kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.


   Ala resulina Muhammedin salavat: Peygamberimiz H.Z Muhammet (s.a.s) e salavat getirin.


   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed: Yarabbi Muhammed aleyhisselam ve aline salat ve selam olsun.


   Subhanallahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim: Allah eksik sıfatlardan beridir.Hamd Allah’ındır.Allah’tan başka ilah
   yoktur ve Allah en büyüktür.Allah’tan başkasında güç kudret yoktur.

   Lailahe illallahu vahdehu-la şerikeleh lehül mülkü velehüd hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir:
   Eşsiz olan ve oratgı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur.Hükümdarlık onundur, hamd onadır ve o her şeye güç yetirendir.


   Sübhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab : Çok bahşedenlerin en yücesi olan rabbim!Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.


   Namazda okunan dualar

   Sübhaneke

   Sübhanekellahümme Ve bihamdik Ve tebara kesmük Ve teala ceddük (Ve celle senaük * ) Ve lailahe ğayrük.

   Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.

   Namazlarda ayakta iken okunur.

   Okunduğu yerler: Her namazın ilk rek’atinde, iftitah tekbirinden sonra. İkindi namazının sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca Fatiha'dan önce. Yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca, Fatiha'dan önce. Teravih namazı dört rek’atte bir selam verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman, Fatiha'dan önce. Cenaze namazında, birinci tekbirden sonra.

   * Ve celle senaaük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.

   Ettehiyyatü

   Ettehıyyatü lillahi vessalevatü vettayibatü esselamüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatühü esselamü aleyna ve ala ıbadillahis salihin Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh.

   Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey şanı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür.

   Okunduğu yerler: Namazların her oturuşunda okunur.

   Allahumme Salli

   Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidün mecid.

   Allah'ım Hz.Muhammed ve aline, Hz.İbrahim'e ve aline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle

   Allahumme Barik

   Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamiydün mecid

   Allah'ım Hz.Muhammed ve aline, Hz.İbrahim'e ve aline mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.

   Okundukları yerler: Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyatü'den sonra. İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyatü'den sonra. Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra.

   Rabbena Atina

   Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahirati haseneten ve kına azabennar

   Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.

   Rabbenağfirli

   Rabbenağfirli ve liva lideyye ve lil mü'minine yevme yekumül hisab

   Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.

   Okundukları yerler: Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Barik'ten sonra,

   Kunut Duaları

   Allahümme inna nesteinüke ve nestağfirüke ve nestehdike ve nü’minü bike ve netubü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehu neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

   Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

   Allahümme iyyake na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercu rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bilküffari mülhık.

   Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

   Okundukları yerler: Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fatiha ve sure okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut duaları okunur.

   Ayetel Kürsi

   Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehu ma fis-semavati ve ma fil ard. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitune bişey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel ard. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim.

   Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelirne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizlikalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

   Okunduğu yerler: Namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazdan osnra tesbihden önce de okunur