Namazda En Çok Yapılan 24 Yanlış

  Bu internet sistesi çerezleri kullanmaktadır. Bu siteyi gezmeye devam ederek, çerezlerin kullanımı hususunu kabul ediyorsunuz. Daha fazla ayrıntı

  • Namazda En Çok Yapılan 24 Yanlış   Namazda En Çok Yapılan 24 Yanlış

   1. İkamet Okunduktan Sonra Nafile Namaz Kılmak
   Ebu Hureyre! (r.a)’tan rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

   “Namaza kamet getirildiği zaman farz namazdan başka bir namaz yok­tur.”

   | Ebu Dâvud, Salatu’t-Tatavvu’ 5, 1266; Tirmizî, Salat 312, 421; Nesâî, İmame 60; İbn Mâce, İkametu’s-Salat 103, 1151.

   2. Namaz Esnasında Bakışları Kaldırmak

   Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

   “Bazı kimselere ne oluyor ki, namazlarında gözlerini semaya dikiyorlar?” Sonra sözünü daha da şiddetlendirdi ve:

   “Ya bundan vaz geçerler, ya da gözlerinin nuru alınır da kör olurlar” buyurdu.

   | Buhârî, Ezân 92. Ayrıca bk. Müslim, Salât 117; Ebû Dâvûd, Salât 163; Nesâî, Sehv 9; İbni Mâce, İkâme 67.

   3. Tekbir Getirirken Elleri Kaldırmamak


   İbn Ömer (r.a.)’dan yapılan rivayette, demiştir ki:

   “Peygam­ber (a.s.) Efendimiz namaza kalktığı zaman ellerini omuz seviye­sini buluncaya kadar kaldırdıktan sonra tekbîr getirirdi…”

   | Burahî, Muslîm

   Abdulcebbar b. Vail (r.a), babasından naklederek, babası Vail,

   “Rasûlullah (s.a.v)’i namaza başlarken ellerinin baş parmaklarını kulak memelerinin hizasına kadar kaldırdığını gördüğünü söyledi.”

   | Dârimi, Salat: 31; Ebû Davud, Salat: 116

   4. Namazda Sağa Sola Bakmak

   Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

   Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e namazda başı sağa sola çevirmenin hükmünü sordum.

   Peygamberimiz: “Bu, kulun namazından bir miktarını şeytanın kapıp aşırmasıdır” buyurdu.

   | Buhârî, Ezân 93, Bed’ü’l-halk 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 161; Tirmizî, Cum’a 59; Nesâî, Sehv 10

   5. Namazda Ellerini Bağlamadan Durmak

   Sehl b. Saad (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:

   “İnsanlar sağ ellerini namaz kılarken sol kolları üzerine koymakla emrolunurlardı.”

   | Buharî

   6. Namazları Hızlıca Kılıp Rükunların Hakkını Vermemek

   “İnsanların hırsızlıkta en ileri olanı, kendi nama­zından çalan kimsedir.”

   “Ey Al­lah’ın Resulü, kişi namazından nasıl hırsızlık ya­par?” denildi. Resulullah,

   “Rukûunu ve secdesini tam yapmaz. Bu namazdan çalmaktır. İnsanların en cimrisi de selâm (verip alma) da cimri davranandır.” buyurdu.

   | Müsned-i Ahmed b. Hanbel, III/70).

   7. Secdede Ayakları Kaldırmak

   Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

   “Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”

   | Buharî, Ezan, 133-134

   8. Secdede Burnu Yere Değdirmekten Kaçınmak

   Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

   “Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”

   | Buharî, Ezan, 133-134

   9. İmam İle Yarışmak veya Onunla Hareket Etmek


   Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

   “Sizden biriniz, imamdan önce başını (rükû veya secdeden) kaldırdığı zaman, başını Allah Teâlâ’nın merkep başına veya suretini merkep suretine çevirmesinden korkmuyor mu?”

   | Buhârî, Ezân 53; Müslim, Salât 114-116. Ayrıca bk. Tirmizî, Cum’a 56; Ebû Dâvûd, Salât 75; Nesâî, İmâmet 38; İbni Mâce, İkâme 41

   10. Secdede Kolları Yere Yapıştırmak

   Rasûlüllah (asv) buyuruyor:

   “Sizden biriniz secde ettiği vakit ellerini köpeğin döşediği gibi döşemesin, uyluklarını bitiştirsin.”

   | Ebu Davud, II, 48

   11. Cemaate Yetişmek İçin Camiye Koşmak

   Namaza geleceğiniz zaman yürüyerek (normal adımlarla) gelin. Sekinet ve vakarı elden bırakmayın. Yetiştiğiniz kadarını (imamla) kılar, kaçırdığınızı tamamlarsınız.

   | Buharî, Ezan: 21- Müslim, Mesâcid: 154

   12. Sütre (engel) Koymadan Namaz Kılmak

   Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

   Sizden biriniz namaz kıldığı zaman önüne bir şey koysun, hiç bir şey bulamazsa bir sopa diksin, sopa da yoksa, önüne bir çizgi çizsin, bundan sonra önünden ne geçerse geçsin ona-zarar vermez.

   | İbn Mâce, ikâme 36; Ahmed b. Hanbel, II, 249, 255, 266. Sünen-i Ebu Davud

   13. Sonradan Cemaate Yetişen Brinin İmamın Ayağa Kalkmasını Beklemesi

   Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

   Siz mescide geldiğinizde (cemaatle namaza başlanmış ise), imam (kıyam, rüku, secde, kuud) hangi hal üzere olursa olsun hemen uyun ve yapmakta olduğunu yapın.

   | Tirmizî

   14. Rükundan Sonra Tam Doğrulmamak

   Namazı nasıl kılacağını soran birine Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

   “…sonra rükû’a var, vü­cudun tam istikrar buluncaya kadar bekledikten sonra başını kaldır ve ayakta tam doğruluncaya kadar dur…”

   | Etaü Dâvud – Buharî 15. Tirmizî/ salât; 110, isti’zan; 4. Nesâî/istif-tah;7, tatbiyk 15, sehv 67. İbn
   Mâce:72

   15. Rüku'da Yeterince Eğilmemek

   Hz. Aişe’den gelen bir rivayete göre Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

   Rükû’a vardığında başını ne kal­dırır, ne de eğerdi, bu ikisi arasında bir ölçüde tutardı. Rükû’dan ba­şını kaldırdığında, iyice doğrulup ayakta durmadıkça secde yap-mazdı. Secdeden başını kaldırınca, iyice oturmadan ikinci secdeyi yapmazdı.

   | Ebû Dâvud/salât: 122.İbn Mâce/ikamet: 4, Ahmed, 6/31, 171, 194, 281

   16. Namazda Elbiseyi Toplamak/Kolları Sıvamak


   Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

   “Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”

   | Buharî, Ezan, 133-134

   17. Omuzları Örtmeyen Giysi İle Namaz Kılmak

   Ebû Hureyre (r.a) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.s):

   “Hiç­biriniz üzerinde bir tek kumaş varken onun bir mikdârım boynunun kökü ile omuz başları arasına dolamaksızın namaz kılmasın ” buyur­du.

   | Yânî, bu takdîrde musallî nasıl yapar. Kumaş dar olduğu zaman, kumaşı bele bağlayıp izâr edinmesi ve yukarıdan Örtünmemesi lâzım gelir. Çünkü o dar ku­maşı yukarıdan Örtünmek, avret yerinin açılmasına sebebdir.

   | Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/457.

   18. Resim/Fotoğraf Gibi Görüntülerin Olduğu Yerde Namaz Kılmak

   Âişe onunla odasının bir tarafını örtmüştü. Peygamber (s.a.v) ona: “Şu kırâmım karşımızdan gi­der. Zîrâ onun tasvirleri, namazımda bana görünüp duruyor” buyurdu.

   | Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/470-471

   19. Namaz Kılanın Önünden Geçmek

   Ebû Cuheym de şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: “Namaz kılanın önünden geçen kimse, üzerine ne kadar günâh aldığını bilseydi, onun önünden geçmektense kırk (zaman ye­rinde) durmayı daha hayırlı bulurdu”.

   | Râvî Mâlik ibn Enes dedi ki: Râvî Ebu’n-Nadr: Kırk gün mü, yâhud ay mı, yâhud yıl mı dedi bilemiyorum, dedi.

   20. Saflar Arası Boşluk Bırakmak


   Câbir İbni Semüre radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi:

   Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkıp yanımıza geldi ve şöyle buyurdu:

   – “Meleklerin Rableri huzurunda saf bağlayıp durdukları gibi saf bağlasanız ya!”

   Bunun üzerine biz:

   – Yâ Resûlallah! Melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf bağlayıp dururlar? diye sorduk. Şöyle buyurdu:

   – “Onlar öndeki safları tamamlayıp birbirine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar.”

   | Müslim, Salât 119. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 93; Nesâî, İmâmet 28; İbni Mâce, İkâmet 50

   21. Secdede Ayakları Kaldırmak

   Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

   “Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”

   | Buharî, Ezan, 133-134

   22. Secdede Elleri Kaldırmak


   Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

   “Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”

   | Buharî, Ezan, 133-134

   23. Namazda Safları Düzgün Tutmamak


   Nu’man b. Beşîr (R.A.)’den yapılan rivayette, Resûlüllah (A.S.) Efendimizin şöyle buyurduğunu haber vermiştir-. «Ya saflarınızı iyi­ce düzeltirsiniz, yoksa yüzleriniz arasında Allah’a muhalefet eder­siniz!.

   | Buharı/ezan: 71. Müslim/salak 127, 128. Ebû Davud/salat 93. Tirraizı/me-vakiyt: 53. İbn Mâce/ikameti 50. Ahmed; 4/271, 272, 277

   24. İki Ayağı Yayarak Oturmak

   “..Resûlüllah (s.a.s) Efendimiz iki secdeden sonra oturunca sol ayağını yere yatırıp üzerine oturur, sağ ayağım ise dik tutardı…”

   | el-Ümm; 1/116’dan özetlenerek.   Etiketler : Namazda, En Çok Yapılan, 24 Yanlış,En Çok,Yapılan,hatalar,Yapılmamsi gerekenler,