Sabit Raşid'in Zikir Evradi - Online Okumak icin - Text Halinde

  • Raşid'in Zikir Evradi - Online Okumak icin - Text Halinde   RAŞiD iN ZiKiR EVRADI ONLINE OKUMAK ICIN - TEXT HALINDE


   RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI V-PRO9-4 - SAYISI : V281120170249
   Kitabin ismi : RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI
   Bina Eden : Raşit Tunca ( Kar©glan - Başağaçlı Raşit Tunca)
   Sene : 28 KASIM 2017
   Türü : TEXT - YAZI
   Version No : PRO9-4
   SAYISI : V281120170249


   ÖNEMLi UYARI : Zikir bir frekansdir, frekans ise elektrik demekdir. ve elektrik de motor larin bazisi, saga dogru döner, bazisi ile sola dogru döner, ve o yüzden ters yöne dönmesi icin, motrorun kutup başlarinin ters takilmasi lazim gelir, o yüzden işde bizim zikrederken kullandigimizi aracimiz olan tesbihin bir yönü vardir, ve sagi ve solu vardir, alt resimdeki gösterildigi üzre. ve saatlerdeki cark sisteminde alt bir carkdan sonra, üst bir cark gelir, alt cark saga dönerken, onun üstündeki sola dogru döner, ve ondan sonrakini saga döndürmek icin, ortadikinin ters dönmesi gerekir, ve bizler mevsim tarikati oldugumuz icin semadaki gezegen carklarani deveran ettiririz, ve o yüzden dünya sagdan sola dönerken, venüs soldan saga döner, yani carkin işlemesi ve bu deveranin dönmesi icin şart olandir, ve bu yeni versiyonumuzda hangi zikirin tesbihde, hangi yönde deveran ettirilcegini bir nebze bildirdik ve bakip ona göre deveran ederek cekiniz. hataen yanliş yapmakda beis yokdur. bir gün iyice ögrenip hatasiz cekesiye gayret ediniz, ve ki görev size verilince hata yapmayasiniz yani.
   KISA elektrik Bilgisi : İletken maddelerdeki elektrik akımını oluşturan hareketli yüklü parçacıklara yük taşıyıcıları denir. Elektrik devrelerindeki telleri ve diğer iletkenleri oluşturan metallerde, pozitif yüklü atom çekirdeği sabit bir konumda tutulur ama negatif yüklü elektronlar hareket edebilecek kadar özgürdür. Böylelikle metaller kendi yüklerinin bir konumdan diğer bir konuma taşınmasına izin verirler. Diğer maddelerde, özellikle yarı iletkenlerde, taşınan yükler pozitif ya da negatif yükler olabilir. Hangi maddenin elektrik akımında taşınacağını belirleyen şey kullanılan diğer katkı maddelerdir. Pozitif ve negatif yük taşıyıcıları bazen eş zamanlı olarak da bulunabilir. Bu olay elektrokimyasal pilde gerçekleşebilmektedir.

   Pozitif yüklerin akışı aynı elektrik akımını verir. Elektrik akımına zıt yönde hareket eden elektronların akışı gibi aynı etkiye sahiptir. Akım, pozitif ya da negatif yüklerin akışı ile oluşturulabilir. Bundan dolayı akım yönünün neresi olacağına dair kural, yük taşıyıcıların pozitif ve negatif olmasından bağımsızdır. Akımın yönü keyfi olarak tanımlanmıştır ve bu yön pozitif yüklerin hareket yönüyle aynıdır.

   Bu kuralın geleneksel bir sonucu vardır. Metal tellerde ve elektrik devrelerindeki diğer kısımlarda yük taşıyıcıları elektronlar olduğu için, bir elektrik devresindeki yük akışı daha önce geleneksel olarak belirlenmiş elektrik akımının yönünün tersidir. Bu yüzden elekrik ilk keşfedildiginde Elektrik akiminin yönü daha sonraki keşfedilen yön ile ZITTIR. o yüzden kuranda nesh ayetleri vardir ve aynen önceki yasayi sonraki yasanin iptal etmesi gibi ve bu günden itibaren zikirimizde ki zikir Yönü, yeni haliyle update edilmişdir ve artik herks bu haliyle ceksin ve ayrica forumumuzdaki "Tesbihde Zikir yönünün Sebebi ve Hikmetleri" adli Konumuza bir göz atip okuyun.   GiRiŞ:
   Esteuzubillah. Inne ibadillahissalihiyne ve evliyaullahu, la havfün aleyhim velahüm, yahzenun.
   Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü!
   Ya Eyyühed deccal ve havaasike!
   inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm illa şeytanirracim.
   Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazeşşehri, min hazel medinati, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.(3 defa)

   HiZBÜL KEBiR
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : BURADAN iTiBAREN SOLDAN SAĞA
   1. Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim (100 Defa)
   2. Hasbünallahivenimelvekil (50 Defa)
   3.Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel
   masîr (1 Defa)
   4. Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn (50Defa)
   Bismillahirrahmanirrahim
   Kul eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ
   vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
   5. Felak Suresi (17 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE
   Bismillahirrahmânirrahîm.
   Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min
   şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti
   vennâs.
   6.Nas Suresi (17 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li KADRAN iLE
   Bismillahirrahmânirrahîm.
   Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
   7. Ayetel Kürsi (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE
   8. La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym. (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li KADRAN iLE
   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK
   9,1. Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab. (10 Defa)
   9,2. Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun. (10 Defa)
   9,3. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn (10 Defa)
   9. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min
   emrinâ raşedâ.(10 Defa)

   10_1. Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, subhâneke fekınâ azâben nâr (10 Defa)
   MANASI: Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler,Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.
   10_2. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr.(10 Defa)
   MANASI: (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir.Bundan sonra Sabahlari „Hizbül Kasr” okuyanlar bunun hemen ardina (71 Defa) “Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh“ okurlar. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK
   10_3. Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun
   (10 Defa)
   11. Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu,
   innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.(10 Defa)
   12. Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyun azîz. (10 Defa)
   13. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.
   (10 Defa)
   14. Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr (10 Defa)
   15. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne (10 Defa)
   16. istiaze Duası El Evvel (1 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   istiaze Duası El Evvel Budur

   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna ales seyyietil müseyyi iyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel hıyalil küllü mütehayyılliyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alen nazerel hainiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel acelel küllü muacciliyn
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil tecavezel
   mütecaviziyn
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun.
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve
   hizbühü ve euzubike en yahdzurun.
   Rabbena ve takabbel bi duai,
   Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

   17. Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve
   şifâen min külli dâin. (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   18. istekler Duası (1 Defa)

   Es elüke Duası - istekler Duası Budur
   Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı sadien, ve tevbeten nasuhen ve makbuleten, ve lisanen zakiren, ve hamiden, ve imanen sahihen,ve ilmen nafian ve rızkan helalen tayyiben ve vesian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten ve sahiben müvafigan, ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, ve huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten mkabuleten, ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ve mümineten ve taiaten,
   Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

   19. Salavati Kebire (1 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   Salavati Kebire Budur
   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
   Seyyidina Muhammedin,
   Allahumme salli ala seyyidina Ademe,
   Allahumme salli ala seyyidina Şid,
   Allahumme salli ala seyyidina idris,
   Allahumme salli ala seyyidina Nuh,
   Allahumme salli ala seyyidina Hud,
   Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn,
   Allahumme salli ala seyyidina Lokman,
   Allahumme salli ala seyyidina HIZIR,
   Allahumme salli ala seyyidina ilyas,
   Allahumme salli ala seyyidina Elyesa,
   Allahumme salli ala seyyidina HIZKIL,
   Allahumme salli ala seyyidina Şa ya,
   Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful,
   Allahumme salli ala seyyidina Eyüb,
   Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir,
   Allahumme salli ala seyyidina Salih,
   Allahumme salli ala seyyidina Yunus,
   Allahumme salli ala seyyidina Yuşa,
   Allahumme salli ala seyyidina ibrahim,
   Allahumme salli ala seyyidina ismail,
   Allahumme salli ala seyyidina ishak,
   Allahumme salli ala seyyidina Lut,
   Allahumme salli ala seyyidina Yakub,
   Allahumme salli ala seyyidina Yusuf,
   Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin,
   Allahumme salli ala seyyidina Davud,
   Allahumme salli ala seyyidina Süleyman,
   Allahumme salli ala seyyidina Şuayb,
   Allahumme salli ala seyyidina Harun,
   Allahumme salli ala seyyidina Musa,
   Allahumme salli ala seyyidina irmiya,
   Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya,
   Allahumme salli ala seyyidina Yahya,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
   Allahumme salli ala seyyidina isa,
   Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, debernuş
   sşazenuş, kefetatayyuş, KITMiR,
   Allahumme salli ala seyyidina 12 Havariyyun,
   Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
   Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihim ve sahbihi ecmaiyn,
   Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Hüseyin,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Hasan,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Ali,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Osman bin Avfan,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Ömerul Hattab,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Ebubekru SIDDIYG,
   Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ve selleme,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia,
   Allahumme salli ala seyyidina Daniel,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Asiye,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva
   Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
   Allahumme salli ala seyyidina Cebrail,
   Allahumme salli ala seyyidina Mikail,
   Allahumme salli ala seyyidina israfil,
   Allahumme salli ala seyyidina Azaril,
   Allahumme salli ala seyyidina Feryail,
   Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
   Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
   Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
   Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
   Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
   Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
   velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

   DiKKAT!!!

   NOT: Salavati kebiredeki “Safura” Ra'le” ve “Feryail” e salavat haftada bir defa yapilir diger günler onlara okunmaz ve Salavati kasr daki “Feryail” ilede okunmaz.

   Haftada bir defa Cuma Günlerinde de

   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,

   ya salavat okunur

   20. Salavati Kasr (9 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   Salavati Kasr Budur

   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
   Seyyidina Muhammedin
   Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahim, ismaile, ishak a ve yakube, Davude ve süleymane, Harune ve Musa, Zekeriya ve Yahya,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, sallu ala seyyidina isa ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
   Ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
   Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
   Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, seyyidina Mikail, seyyidina israfil, seyyidina Azaril, seyyidina Feryail,
   Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
   Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
   Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
   Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
   Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
   Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
   velhamdülillahi Rabbel Alemiyn


   21. Yasin Suresinin tamamı veya sadece 1. Sayfasi (1 Defa)
   22. 3 Kulhu 1 Fatiha
   23. Kuran-ı Kerimdeki Son 10 Sure (Namaz sureleri Denilen) (Günde 1 er Defa) Extra Not: Ezbere bildigimiz surelerin ve ayetlerin hepsi en az ayda bir yada haftada bir defa hatmedilir ezberden. mesela Pazar günleri.
   24. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve
   etûbü ileyh. (3 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   25. Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh (71 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   26. Elif Ba yani arapca alfabe (9 Defa)
   27. Fetih Suresinin Son Ayeti (1 Defa)
   28. Alfabe Duası (1 Defa)


   Alfabe Duası Budur

   Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih suresinin son ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile
   şimdiye kadar namazlarimda ve sari vakitlerimde okuduğum ve bu gün içinde okuyacağım ve bugünün devami olan gündüzde ve
   onun devami olan gecede ve gecenin devaminda okudugum ve okuyacağım Dualarımdaki ayetlerdeki surelerdeki,
   zikirlerimdeki, tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, takdislerimdeki, tekbirlerimdeki, tehlillerimdeki, salavatlarımdaki,
   selamlarımdaki, şükürlerimdeki, hamdlarımdaki hatalarımı yanlışlarımı düzelt, Eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı gider, ve
   dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların faidesinden, feyizinden, bereketinden, şifasından,
   hıfzı inayetinden ve ilminden beni eşimi ve çocuklarımı ve Mehdi ve sevenlerini ve Cemaatini nasiplendir.
   Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil
   muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.


   Fetih Suresinin Son Ayeti Budur
   مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

   Euzubillahimineşşeytanirracim,
   Bismillahirrahmenirrahim,
   Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû
   eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean
   succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî
   vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît
   tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace
   şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa,
   li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve
   amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ.


   29. Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, vel
   emradzi ve aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve
   havaaassike, ve euzubike en yahdzrun. (10 Defa)
   30. Neccini Duasi 2 (Günde 1 Defa)


   Neccini Duasi 2 Budur

   Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve eahetin, ve ğussetin, ve mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve
   zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin,
   ve feagatin, ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve
   ğaragin, ve hargın, ve bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve
   nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve dzaaletin, ve heemmetin, ve
   zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve meshin, ve
   hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve
   cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve
   selesin, ve nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin fiddareyni inneke la tuhliful miad,
   Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil
   muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike
   ya erhamerrahimiyn.

   31. VEDFEA DUASI (Def eyle Duasi) (Günde 1 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

   VEDFEA DUASI (Def eyle Duasi) Budur

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim.
   Allahümme vedfeana küfrel kafiriyn,
   Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyn,
   Allahümme vedfeana nifakel münafikiyn,
   Allahümme vedfeana hasedel hasidiyn,
   Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyn,
   Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyn,
   Allahümme vedfeana kezibel kazibiyn,
   Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyn,
   Allahümme vedfeana israfel müsrifiyn,
   Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyn,
   Allahümme vedfeana sihres sahiriyn,
   Allahümme vedfeana neffasatil ukadiyn,
   Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyn,
   Allahümme vedfeana zulmez zalimiyn,
   Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyn,
   Allahümme vedfeana seyyietil müseyyi iyn,
   Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyn,
   Allahümme vedfeana nazerel hainiyn,
   Allahümme vedfeana keşfel kaşifiynes kaşifis seyyiiyn,
   Allahümme vedfeana şematatiş şamitiyn,
   Allahümme vedfeana amelil bahilliyn
   Allahümme vedfeana gafelel gafiliyn
   Allahümme vedfeana amelil yüraun
   Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyn
   Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyn
   Allahümme vedfeana deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun.
   Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en
   yahdzurun. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli
   valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena
   birhametike ya erhamerrahimiyn.

   31_2. “Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, fağfirli zünubi, feinneke la yağfiruzzunube illa ent.”
   (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   32. „Ya Evvelu ,Ya Ahiru, Ya Zahiru, Ya Batinu“ (10 Defa)
   33. „Ya Hayyul Kaayum“ (10 Defa)
   34. „Ya Eahdü Ya Samedu“ (10 Defa)
   35. „Ya Muhyi, Ya mümitu“ (10 Defa)
   36. „Ya mü minu, Ya müheyminu, Ya muiydu“ (10 Defa)
   36,2. „ Ya Raşidu Ya Saburu“ (10 Defa)
   37. „ Ya Baai*sü,Ya Baaki“ (10 Defa)
   38. „Razzakul Kerim“ (10 Defa)
   39. „Melikul Adlil Yakin“ (10 Defa)
   40_1. „Azizul Hakim“ (10 Defa)
   40_2. „Azizun Züntikam“ (10 Defa)
   41. „Settarul Kerim“ (10 Defa)
   42. „Şefikul halim“ (10 Defa)
   43. „Ya Halim, Ya Selim“ (10 Defa)
   44. „Ya Mecidi,Ya Vedudu“(10 Defa)
   45. „Raufurrahim“ (10 Defa)
   46. „Rahmanur Rahim“ (10 Defa)
   47. „Aalimul gaybi veş şehadeh“ (10 Defa)
   48. „Zül Kuvvetil Metiyn“ (10 Defa)
   49. „Ya Hadi, Ya Mehdi“ (10 Defa)
   50. „Ya Hasibu, Ya muhasibu“ (10 Defa)
   51. „Ya habiru, Ya muhabiru“ (10 Defa)
   52. „ Ya Haafizu, Ya Muhafizu“ (10 Defa)
   52_2 "Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn."(10 Defa)
   53._1 „Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.“ (3 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   54._2 „Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim.“ (3 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   54._3 „Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   54._4 „Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   54._5 „Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   54._6 „Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“

   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   55. "Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." (10 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   55. “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” (10 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   56 . ihlas Suresi (10 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   57 . Fatiha Suresi (10 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   58. "Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah." (33 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA GiDiP GELEREK
   59. „Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min ledunke sultânen nasîrâ.“ (10 Defa)
   60. „Rabbişrah lî sadrî, Ve yessir lî emrî, Vahlul ukdeten min
   lisânî,Yefkahû kavlî, Rabbi Zidnî İlmen Ve Fehmen Ve Elhıkni
   Bissalihin.“ (10 Defa)
   61. „Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ
   ale'l-kavmi'l-kâfirîn.“ (10 Defa)
   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA DEVAM EDEREKDEN
   62. „Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul
   mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü
   bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadir. Tulicül leyle fin
   nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel
   meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü
   bi ğayri hısab.“(3 Defa)
   62._2 „innel hasenât, yüzhibnes seyyiât“ (7 Defa)
   63. „Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.“ (10 Defa)
   64. „Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten.“ (10 Defa)
   65. „Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.“ (10 Defa)
   66. „Hasbiyallah“ (10 Defa)
   67. „Hasbiyallahu tevekkeltü alallah“ (10 Defa)
   68. „Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi
   tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.“ (10 Defa)
   69. „Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ.“ (10 Defa)
   70. Amenerrasulü Duası (1 Defa)   Amenerrasulü Duası Budur


   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmanirrahim.

   Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn,
   kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ
   nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ
   gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.Lâ yukellifullâhu nefsen illâ
   vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ
   tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ
   ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ
   tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ,
   verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.
   (Miracda Peygamberimize Hediye Edilen Bakara Suresinin 285 - 286 Son Ayetleridir)

   71. „Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ.“ (10 Defa)
   10 defa olunca „Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.“ Denilir.
   72 . İnşirah Suresi (1 Defa)

   İnşirah Suresi Budur

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmanirrahim.
   E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ
   anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yusra. İnne maal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.
   73.1) sadece 40 Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn (21 Defa)
   73. „İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.“ (10 Defa)
   74. „İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe
   yekûn.“ (10 Tane) ve 10 tanden sonrada “Fe subhânellezî bi
   yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.“ denilir 1defa.
   75. „Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten vegınâ azâbennâr.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.“ (10 Defa)
   76. „Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'lhisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.“ (10 Defa)
   77. "Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
   Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun
   mecîd" (3 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   78. "Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
   Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun
   mecîd" (3 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   79. „Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb.Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.“
   (4 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA SAG ONLU KADRANI GECiP DEVAM EDEREKDEN
   80._a „Rabbinsurnî bima kezzebûn.”(10 Defa)
   80._b “İhdina's-sırat'al-mustegîm.” (10 Defa) sonra (1 Defa da)
   “Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim veleddâllîn."
   80._c “Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn.” (10 Defa)
   80._e „Ha mim“ (10 Defa)
   81._f „ Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf
   Himayetüne,Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym,Fesey
   ekfikehümullahuvehüvessemiulaliym,Feseyekfikehümullahuve
   hüvessemiulaliym.“ ( 10 Defa)

   82. . „Elif La Mim“ ( 10 Defa)
   83. „Elif La mim Ra“ ( 10 Defa)
   84. „Ya Sin“ ( 10 Defa)
   85. „ Ta Sin“ ( 10 Defa)
   86. „Ta Sin Mim“ ( 10 Defa)
   87. „ Ta Ha“ ( 10 Defa)
   88. „ Sad“ ( 10 Defa)
   89. „Nun“ ( 10 Defa)
   90. Amentü Duası (1 Defa)
   Amentü Duası Budur

   Amentü billahi ve melâiketihi,
   ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevtu Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.
   91. „Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha
   tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün resulullah.“ (3
   Defa)
   92. „Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen.
   Vebi Muhammedin (sallallahü teala aleyhi ve selleme) Nebiyyan ve Rasülen“ (1 Defa)
   93. „Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike.“ (3 Defa)
   94. “Vehüvel aliyyul azimu zülcelali Sübhanallah“ veya „Zülcelali Sübhanallah“ (1 Defa)
   95. „Subhanallah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   96. „Sübhanelbaki Daimen Elhamdülillah“ veya „Zül Kuvveti Elhamdülillah“ (1 Defa)
   97. „Elhamdülillah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA   Artik tesbih modelimiz bu şekilde olan abaküs tesbih olacak, ve her sinif bu tesbihden kullanacak, ve mevsimine göre, renk farkli olacak, fakat bunda siyah ve beyaz tanimlamasi daha kolay oldugu icin, zemheri tesbihini örnek olarak aldim, ve zikirimizin sonundaki "100 elhamdülillah" cekilirken, tesbihin yönü vardir, sagi solu, solundan başlayip, yani o resimde görülen, 10 tane bir siyah, bir beyaz boncuk olan taraf, sag taraf. ve diger düz taraf, sol taraf. ve soldan saga dogru cekilmeye başlanir o zikirde ve sonunda o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renili kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "vermediklerine hamdederim Allahim." beyaza gelince "verdiklerine hamd ederim Allahim" diye hamdedilir . 5 birinden 5 de birinden on defaya tamamlanir.
   98. „ Rabbül Alemine Teala Şanühü Allahuekber“ veya „Zül Kudreti Allahuekber“ (1 Defa)
   98. „Allahuekber“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   99. „Rabbi inneke afuvvün, tuhibbul afve Fağfuanni“ (1 Defa)
   100. „Estağfirullah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   100 estagfirullah zikrinde Abaküs tesbihde soldan saga cekipde en son sagdaki onlu iki renkli kadrana gelinc, yine soldan saga cekilir, ve o son onluya gelince, siyah boncukda "gizli günahima tövbe ya rabbi" diye tövbe istigfar edilir, beyaz boncuga gecincede "aşikara ve acik işledigim günahima tövbe ederim ya rabbi." diye istigfar edilir. veya "bilerek işledigim günahima tövbe" digerindede "bilmeden işledigim günahima tövbe." ederim ya rabbi diye istigfar edilir..5 birinden 5 de birinden on defaya tamamlanir.
   101 . "Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.” (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   102. "Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi.” (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   103. 100 Defa „La ilahe illallah“ ve 100 oluncada TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   „Muhammedun Rasulallah“ denilir.
   104. Yazları 666 defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 defa „Allah” zikri
   çekilir. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   ´
   Dikkat: „21 Haziran“ a kadar “666”cekilir, gün döndükten sonra yani „21 Haziran“ dan sonra.“ 21 Aralik“ a kadar sadece “66”cekilir.“ 21 Aralik“dan sonra ise Tekrar „666“cekilmeye başlanır, taaki “21 Haziran” a kadar.

   105. "Ya Rabbi Bana mülk verdin ve bana olaylarin tevilini ögrettin,sen benim dünyada ve ahirette velimsin dostumsun, rabbim bana misyonumu müslüman olarak tamamlat ve beni salihler arsina kat" (YUSUF Suresi 101. Ayet) (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   "Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn." (3 Defa)
   Dikkat : Bu Yukardaki 105. zikiri Ölüm hikmetini veya acısını hafifce tadınca okumayi bırakılır, yani ölmek nasil bişeydir ögrenince bırakılır, ve ömrün hitamında artık bu kadar ömür yeter dediginiz vakit, okumaya devam edilirki, salih bir mümin olarak hak tecelli etsin, ve bekaya göcüş gerçekleşmiş olsun yani.
   108. "Ennel ardza yerisuhu ibadiyessalihun" (7 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   108. „Rabbi inneke semîud duâi.“ (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   109. „Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.“ (10Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   107. "Adede ma vesiahu ilmullah" (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

   Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn.

   Meali :

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim

   “Rabbim bana mülk verdin. Ve olayların tevîlini (yorumunu) bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, Sen benim dünyada ve ahirette velîmsin (dostumsun). Bana görevimi müslüman olarak tamam ettir, ve beni salihler arasına kat.”

   Sadakallahul Aziym YUSUF-101 ayet   Bu Zikirler Günde bir Defa Sabah Namazindan sonra çekilir.
   Eğer Sabah çekip bitirdiysek güzel, amma ikindiden sonra sabaha kadar zamaniniz varsa, ve o zaman çekebeilcek isek, o zaman „istiaze Duası El Evvel“ yerine „istiaze Duası El Ahir“ Okunur.


   istiaze Duası El Ahir Budur

   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafiriyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müşrikiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil münafikiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hasidiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil fasıkıyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hainiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kazibiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müfsidiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müsrifiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil aduvviyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil sahiriyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil mücrimiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil zalimiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmilvahişiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna ales seyyietil müseyyi iyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel hıyalil küllü mütehayyılliyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alen nazerel hainiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn,
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil bahilliyn
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil gafelel gafiliyn
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil yüraun
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel acelel küllü muacciliyn
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmid deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun.
   Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en
   yahdzurun. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli
   valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena
   birhametike ya erhamerrahimiyn. Velhamdülillahi Rabbel Alemin.


   BONUS EXTRA DUALAR

   Dualari çektikce, insan mıknatıslık kazandıkça, iyilerin yanında kötü şeyleride kendine çekmeye başlar, ve belalarda gelmeye başlayabilir, kötü şerli inslanlarda etrafımızda toplanmaya başlayabilir, çünkü muhammed dedi: cennetin etrafında çileler mihnetler varki, kolayca girilmesin, cehennemin etrafında güzel cezbedici şeyler varki, insanlar onlara yanılıp cehenneme düşer dedi. o yüzden cennete doğru yaklaşmanın alametidir, çilelerin belaların bizlere doğru akmaya başlaması , herkes için geçerli değildir amma bu kural. İşte belalardan çilelerden bunalmaya başladiginiz zaman bu VAHFIZ Duasina Devam ediniz. Daha yakina varmaya gücünüz yeterse yine daha büyük imtihanlar var burada da.

   VAHFIZ DUASI (Koru bizi duasi) (1 Defa)

   VAHFIZ DUASI (Koru bizi duasi) Budur (Günde 1 Defa)

   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim.
   Allahümme vahfız li veli ehli veli habibi ve mahbubi ve ala elihim
   vesahbihim. Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
   Allahümme vahfız Salati, ve zikri, ve ayeti, ve hadisi, ve kelimaati, ve
   tekbiri, ve tahmidi, ve temcidi, ve tekbiri, ve tesbihi ve takdisi,
   vesselami, vesselavati, veş şükri ve duai, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul
   Aziym. Allahümme vahfız beyti ve maali ve rızki ve hayvani, ve
   nebati ve şeceri, ve eşyai, ve ragiybi, ves sayhi, ve nuri, ve dziyai, ve
   nefesi, vemededü, ve taakati, ve kuvveti ve sıhhati, ve mederu ve
   firaseti ve akli, ve dini ve peygamberi, vel imani, vel islami,
   Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.Allahümme vahfız ceddi ve ebii, ve
   ümmi ve eahaveyti, ve veldi, ve binti, vel üstazi, vel mürşidi, ve
   saddiygi, ve ihvani, ve seyyidi ve şerifi, vel meleki, vel feleki,
   veşşemsi vel kameri, vessemai velardzi ve ma beynahüma,
   Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
   Allahümme vahfız seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
   Allahümme vahfız seyyidina Adem.
   Allahümme vahfız seyyidina ibrahim.
   Allahümme vahfız seyyidina ismail.
   Allahümme vahfız seyyidina ishak.
   Allahümme vahfız seyyidina HIZIR.
   Allahümme vahfız seyyidina Lokman.
   Allahümme vahfız seyyidatina Meryem.
   Allahümme vahfız seyyidina isa.
   Allahümme vahfız seyyidina Cebrail.
   Allahümme vahfız seyyidina Mikail.
   Allahümme vahfız seyyidina israfil.
   Allahümme vahfız seyyidina Azrail.
   Allahümme vahfız seyyidina Feryail.
   Allahümme vahfız seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
   Allahümme vahfız seyyidina Münker Nekir,
   Allahümme vahfız seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
   Allahümme vahfız seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
   Allahümme vahfız seyyidina Hafaza Meleklerim,
   Allahümme vahfız Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
   Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
   Allahümme vahfız Mehdiyyil Müntezar ve ala ealihim ve sahbihim,
   Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
   Allahümme vahfız seyyidina Hüseyin
   Allahümme vahfız seyyidina Hasan
   Allahümme vahfız seyyidetina Fatima
   Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Ali
   Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Osman bin avfan
   Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam ömer ibnul Hattab
   Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Ebubekri Sıddıyg, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.
   Allahümme vahfız zamani ve vakti ve seneti ve şehru, ve yevmi, ve
   saati ve aani, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.Rabbena ve takabbel
   bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul
   hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.
   Velhamdülillahi Rabbel alemiyn.


   iSTENiLEN SAATTE KALKMAK iÇiN


   قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

   Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî le nefidel bahru kable en tenfede kelimâtu rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ.

   Yatarken Kehf Suresi 109. Ayeti Okunur ve sonunda kakilmak istenilen saatte kalkmak istedigimiz Rabbimize söylenir. (1 ile 3 Defa)

   UZAKLAŞTIRMA DUASI

   UZAKLAŞTIRMA DUASI BUDUR

   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

   Ya Rabbi innî lâ emliku illâ nefsî ve ehli ve zevci ve evladi ve benati ve ahî fefruk beynenâ ve beynel kavmil fâsikîn
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil Kafiriyn.
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müşrikiyn.
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil Münafikiyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hasidiyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil FASIKIYN,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hainiyin,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil Kazibiyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müfsidiyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müsrifiyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil Aduvviyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil Sahiriyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil neffasatil ukadiyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil mücrimiyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmiz Zalimiyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil Vahişiyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil seyyietül müseyyi iyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil HIYALÜL külli mütehayyiliyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil nazarel hainiyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kötü kaşiflerin kötü keşiflerini.
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil şamatatil şamatatiyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil amelil bahilliyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil acelel küplli muacciliyin,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil gafelel gafiliyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil yüraun,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmil mütacaviziyn,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmid deccal ve havvassike,
   fefruk beynenâ ve beynel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü.
   Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli
   valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena
   birhametike ya erhamerrahimiyn. Velhamdülillahi Rabbel Alemin.


   110. "Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn."
   (3 ile 10 Defa)
   111. "Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi'ul-alim."
   (3 ile 10 Defa)

   112. Aç Kalınca oku.
   "Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min'es-semai.“
   113. Yalancılara karşı oku:
   "Rabbinsurnî bima kezzebûn."
   117. Bir yerden inerken, (arabadan ucakdan gemiden yüksekden, ..) oku:
   "Rabbi enzilnî munzelen mubareken ve ente hayr'ul-munzilîn."

   118. Hastayken Oku:
   "Rabbi Ennî messeniyez-dzurru ve ente erham'ur-rahimîn." (Enbiya, 21/83)
   119. Daraldığında Sıkıştığında Oku:
   "La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez-zalimîn."
   120. Cocuk yapmak icin cima ederken oku:
   "İnnî uîzuha bike ve zurriyyeteha min'eş-şeytan'ir-racîm."
   121. ihtiyarlayinca Oku:
   "Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffenâ muslimîn."
   121.Yolunu kaybedince oku:
   "İhdina's-sırat'al-mustegîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim veleddâllîn."
   122. Kötü bir günah işleyince oku:
   "Rabbena innena amenna fağfir lena zunûbena ve ginâ azab'en-nâr."
   123. Günahkar zalim kafir, .. birini görünce oku:
   "Rabbena inneke men tudhil'in-nâre fegad ehzeyte, ve ma li'z-zalimîne min ensâr."
   124.Hikmetini ve nedenini bilmediğin, bir şey bir olay karşısında kalınca oku:
   "Rabbena ma halakte haza batila. Subhaneke feginâ azab'en-nâr."
   125. YENi BiR iŞ AŞ EV, .. KAPISI AÇILMASI iÇiN SADECE BELLi SÜRE OKUNCAK DUA
   „Allâhümme Eftah aleynâ ebvâbe bi rahmetike, ve yessir aleynâ
   hadzâine fadzlike ve keramike, yâ ekrame'l ekramîne, ve yâ
   erhamerrâhimîn.“ (Günde 313 Defa Seher Vaktinde)
   126. Düşmanlara gözükmeden gizlice çıkmak için
   Bir yerden Düşmanlara gözükmeden gizlice çıkmak istenince Yasin suresi 9. Ayet (1-3-5-7-9 Defa okunur)

   Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe agşeynâhum fe hum lâ yubsırûn. (1-3-5-7-9 Defa okunur)

   126. TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUALAR

   Bir kimse tuvalete gireceği zaman sol ayakla girilmeli, sağ ayakla çıkılmalıdır. Girmeden önce de şu dua okunmalıdır:

   „Eûzü billâhi minerricsin-necsel habâisiş-şeytânir-racîm.“

   127. TUVALETTEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUALAR

   Çıktiktan sonrada şu dua okunmalıdır:

   „Elhamdülillâhillezî ezhebe annil ezâ ve âfâ, Ğufrâneke Rabbena ve ileykel masiyr.“

   128. Evden Çıkarken okuncak Dua:
   „Bismillahi Tevekkeltü allallahi, la havle vela kuvvete illa billahil aliyyul Aziym.“
   129. Arabaya ve bir binege (ucak gemi tren,at,…) binerken okuncak Dua
   Dua 1:

   سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ
   "Subhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîne, Ve innâ ilâ Rabbinâl münkalibûn."
   (Zuhrûf,13'den bir pasaj ve 14)


   Dua 2 :

   بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

   „Bismillahi mecrahe ve mürsahe inne rabbi leğafurrurrahim.“
   (HUD-41)
   130. Sabah Namazindan sonra oku:
   Allahümme inni eselüke hayri ma fi hezel yevmi ve hayri ma beadehu. Ve euzubike şerri ma fi hezel yevmi ve şerri ma beadehu.
   131. Akşam Namazindan sonra oku:
   Allahümme inni eselüke hayri ma fi hezel Leyli ve hayri ma beadehu. Ve euzubike şerri ma fi hezel Leyli ve şerri ma beadehu.
   132. Sabah Namazindan sonra Akşam Namazindan sonra oku:
   Hüvallahüllezi diye başliyan haşr suresinin son ayetlerini oku
   133 .Yatsidan sonar oku
   Amenerrasulu yani bakara suresi son ayetlerini oku
   134 . ikindiden sonra
   Nebe suresini oku
   135 .Bazenleri yatsidan sonra
   Mülk suresi oku
   136 . Akşam Namazindan sonra oku:
   Vakia suresini oku
   137 .Cuma günü ögleye kadar (bazenleri)
   Kehf suresini oku
   138. Sabah Namazini Yasin ile Kilmaya gayret et
   ----------------oOo-----------------

   Berat Gecesinde Okunacak Dua(yeni format icin)


   "Allahümme in künte ketepteni fi ümmil kitabi şakiyyen. Allahümme femhuhe bi berekati ve şefeati seyyidina Muhammed Aleyhisselam vektubni fi ümmil kitabi saiyden."

   Büyük zatlar, Berat gecesinde şöyle de dua ederlerdi: -Ya Rabbî, Kur’an-ı keriminde, “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i mahfuz Onun katındadır” buyuruyorsun.

   "Eğer benim ismim saidler [cennetlikler] defterinde ise, orada sabit kıl! İsmim şakiler [cehennemlikler] defterinde ise, ismimi oradan silip, saidler defterine yaz!"

   Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, dininden döndürme, ayırma!


   7 defa okunmasi lazimdir

   Salavatı Tıbbıl Kulubi (Vücutların Şifası)

   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

   Manası:
   Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

   Bu salavatı şerif vücuda ve gözlere şifa ve zerafet verir.

   Hastalıktan kurtulmak için zemzem suyuna 100 defa okunur ve vücudu ovun.
   Hastalıktan kurtulmak için günde 100 veya 7 kez okunur.
   Mide hastalığı için günde 7 kez oku
   Tüm fiziksel ve ruhsal hastalıklar için iyileşinceye kadar günde 313 defa oku
   Gözleri zayıf olan kişi bu salavatı günde 7 defa okusun.


   HIZIR MAKAMINA CIKANLAR iCiN HIZIR DUASI

   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA VEYA
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   DURUMA GÖRE YAPTRIMMI YOKSA YIKIMMI

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim
   sübhaneke ente ilahe hayrürazikiyn,
   sübhaneke ente ilahe hayrül varisiyn
   sübhaneke ente ilahe hayrül fatihiyn,
   sübhaneke ente ilahe hayrül hakimiyn,
   sübhaneke ente ilahe hayrül faziliyn,
   sübhaneke ente ilahe hayrünnasiriyn,
   sübhaneke ente ilahe hayrül muhsiniyn,
   sübhaneke ente ilahe hayrül kaviyyul kaimü,
   sübhaneke enterraufürrahimu
   vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ya Allah

   ve salli ala Muhammedin ve adede men salli aleyhi ve adede gatratil emtari ve adede evragil eşcari ve adede enfasil müstagfiriyne bil eshari ve adede ma kane vema yekünu li yevmil haşri vel garari ve salli aleyhi ma teagabelleyli vennehari ve salli aleyhi mahtelefel melavani ve teagabel asrani ve kerrerel cedidani vestagbelel fergadani ve adede emvacil bihari ve adedede merri mali vel fizari

   Allahümme salli ala Muhammedin ve ala elihi ve eshabihi ve etbaihi ecmaiyn ve selamün ala cebrail ve mikail ve israfil ve azrail vel melaiketül hamelei arş vel münker nekir ve selamün alel melaiketül mükarrebin vennebiyi verresulu ecmaiyn ve selamün alel evliyai vessalihin selamüllahi ve selavatullahi aleyhim ecmaiyn

   velhamdülillahi rabbil alemiyn
   Bu Duanin Kullanim Talimatnamesi sadece o hal ehline özel talim edilir.   Karoglanin Bina Ettiği Birinci "Neccini Duası" - "Kurtar Beni Duası"

   Kişiliklerden Kurtulmak icin Toplu Temizlik Duamiz "Neccini1- Kurtar Beni" Duamiz

   قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

   Sadakallahul Aziym KASAS Suresi 21. ayetten pasaj
   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim

   Okunuşu: “Rabbi neccinî minel-kavmiz-zâlimîn.”

   Anlamı: “Ey Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.” (Kasas, 28/21)


   Rivayet olurki :
   Hz ibrahim zina edenleri gördü, ve ona göre bu yasakdi, ve Allaha dua etdi "Zinakarlarin helak olmasi icin" Allah ricalen kabul etdi ve o günküleri helak etdi, sonra bazi münafiklari gördü ve hemen yine dua etdi, münafiklari helalk etmesi icin, ve dua ricalen kabul oldu. ve sonra yine yalancilari gördü yine dua etdiki : Allah, bakdiki yeryüzüdeki kullari azalmaya başladi ve "ey ibrahim benim kullarimi rahat birak" buyurdu.

   Biz yaklaşik olarak 2010 ile 2012 seneleri arasinda, tam tarihi bilmiyorum, bir dua bina ettikki isminide Neccini duasi 1 - 2 - 3 koyduk. bu Neccini duasinin, şimdiki zikri raşidi evradimizdaki neccini duasi ile alakasi yokdur.
   Ve o eski Duanin aciklamasinada şunu yazdik

   "NECCiNi-KURTAR BENi DUASI

   Bu Dua, Nuh Aleyhiselamin ümmetinin, onun islama cagirmasina icabet etmemelerei üzerine, artik Hz Nuh yorulur, ve necini duasini yapar, ve firtina kopar ve Sel ve Tufan olur, kocaman dünya, kafirden küfürden, zalimden zulumden, fasikdan fisikdan, müşrikden, vahşiyattan ve her türlü kötü cibillyatli, hayvanlardan, ve onlarin ahlaklarini taşiyan kötü kişilikli insanlardan, ve kötülükten temizlenir.
   Bu bizim "Neccini" duamizda, o duaya atfen bina edilmiş bir duadir. Bu duanin hikmeti ve azameti cok büyüktür, okuduktan sonra sel basma ve su afetleri görülebilir.

   Bu duanin, dünyada ve cevremizde temizlik icin okunmasi tavsiye olunur, etrafimizda zalim ve günahkar dinsiz cogaldiysa, bu dua ile rabbimizin yardimi ile temizlik istenir.
   Ancak bu temizlik toptan temizlikdirki, önce o kötü kişilerin cibilliyati olan, börtü böcük ve hayvnlarda helak olur, yani sivrisinek öldürmek degil, batakligi kurutmak gibi olan, daha hatta, bazilarini henüz insan olmadan, onlarin börtü böcük hallerini, ve bazi insan olmuş hallerini, helak edip temizlemek oldugundan, okunmasi cok hassas ve, bir nevi tehlikeli bir duadir

   Cok SIK OKUNMAMAMALIDIR, HAFTADA BIR KEZ, iKi KEZ OKUNUR, TESiRi GÖRÜLDÜMÜ OKUMA KESiLiR, HAKKIN ADALETi, HAKLIYI HAKSIZI AYIRT EDECEKDiR INSALLAH BU DUANIN HÜRMETINE"

   diye uyarmişdik, görüyorumki bazi sayfalarda bu dua, o uyari kismi alinmadan, sadece dua kisimi yayinlanmiş, yahut duanin esrarini bilmeyenlerin elinde oyuncak olmuşki, dedikki dikkat tesiri görülünce okuma kesilir, ve öyle olunca işde bazi bilgisizlerin okumasi yüzünden dünyda sel felaketleri cogaldi, ve bu duayi gördügünüz sayfalarda, veya okudugunu duydugunuz kimseler, bu uyari kismina dikkaet etmiyorlasa, onlari uyarin, ve artik bu duayi okumayi kesin. amma yine elimizde mevcut duracak inşallah, zikir evradimizin icine yeni versionda ekliyecegiz ancak, Bu Azametli dua neymiş diye dahi okuyan kimse, önce duayi okumadan niyet etsin, desinki "Ya Rabbi, dua niyetine degil, bilgi sahibi olmak icin okuyorum" diye dua ve niyet edipde oksun, ve sonra duanin esrarini ögrenince, sadece bazi hassas durumlarda, ve onlara okumasi ilham edilince okusunlar. Duanin metnini vaazin sonuna ekledik, ve niyetinide başina yazdik, önce o niyetle okuyun, ve kalbiniz kanaat getirince esrari ve hikmeti üzre okursunuz.

   DiKKAT NECCiNi-KURTAR BENi DUASI BUDUR

   "Neccini Duası" , "Kurtar Beni Duası" BUDUR

   Niyet: "Ya Rabbi, dua niyetine degil, bilgi sahibi olmak icin okuyorum"

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim

   Rabbi neccini minel kavmil kafiriyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minel kavmil müşrikiyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmil münafikiyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minel kavmil müfsidiyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmil müsrifiyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minel kavmil şamatatýyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmil müneccimiyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minel kavmil zalimiyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmil hainiyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minel kavmil lainiyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmil vahişiyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minel kavmil kaşifiyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmil sahiriyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minel kavmin neffasatil ukadiyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmil aduvviyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minel kavmil mudzilliyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmil vesvasil hannes
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minel hannes ellezi minel cinneti vennas
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmit tabuduşşeytan
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minel kavmil asi vel nisyan
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmil keazibiynel tükezziban
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minel kavmil ehli bidat
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini min amelişşeytan ve hizbuhu
   Ve ente erhamurrahimiyn

   Rabbi neccini min ameliddeccal ve hizbuhu
   Ve ente erhamurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmil zina
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minel kavmil mücrimiyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minen nazarel hainiyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minen nazarez zalimyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minen nazarel hasidiyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minen nazarel aduvviyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minen nazarel münfekkiyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minen nazares sahiriyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minen nazarel kaşifiyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini minen nazarel kafiriyn
   Ve ente erhamurrahimiyn
   Rabbi neccini minen nazarel müşrikiyn
   Ve ente raufurrahimiyn

   Rabbi neccini min tefekkürü küfr
   Ve ente raufurrahimiyn
   Rabbi neccini min tefekkürü şirk
   Ve ente raufurrahimiyn
   Rabbi neccini min tefekkürü isyan
   Ve ente raufurrahimiyn
   Rabbi neccini min tefekkürü zulum ve nisyan
   Ve ente raufurrahimiyn
   Rabbi neccini min tefekkürü fiski fücur

   Ve ente raufurrahimiyn
   Rabbi neccini min tefekkürü zina
   Ve ente raufurrahimiyn
   Rabbi neccini min tefekkürü cürüm
   Ve ente raufurrahimiyn
   Ve salli a la seyyidina muhammedül emin
   Vel eman el eman el eman el eman ya rabbel alemiyne amiyn   Neccini 2.Bölüm

   Rabbi Yeşfeul mü minin
   Ve ente şifael mü minin

   Rabbi Yeşfeul müslimiyn
   Ve ente şifael müslimiyn

   Rabbi Yeşfeul mühtedin
   Ve ente şifael mühtedin

   Rabbi Yeşfeul müşfikiyn
   Ve ente şifael müşfikiyn

   Rabbi Yeşfeul mutasarrifiyn
   Ve ente şifael mutaSARRIFIYN

   Rabbi Yeşfeul HALiMiYN
   Ve ente şifael SELiMiYN

   Rabbi Yeşfeul AAAlimiyne
   Ve ente şifael muallimiyn

   Rabbi Yeşfeul naimiyne
   Ve ente şifael en amiyn

   Rabbi Yeşfeul mazlumiyne
   Ve ente şifael mazlumun

   Rabbi Yeşfeul sadikiyne
   Ve ente şifael musaddikiyn

   Rabbi Yeşfeul vahişiynel mücrimune
   Ve ente şifael hayatel tercüman

   Rabbi Yeşfeul kaşifiynel mükaşefetiddiyni islam
   Vessiratel mü minine ve enames salihiyne ve şüheda ve nebaten nebbiyyyine ve rasulallah
   Ve ente şifael mü minin müslimiyn saliyhiyn şüheda ve nebiyyine ve rasulune cemiiiyn

   Rabbi Yeşfeul musa ve ashabiyn
   Isa ve ashabiyn mehdi ve cemeatiyn
   Ve ente şifaes sadikiynel sirateş şereatıyn

   Rabbi Yeşfeul halikiyn
   Ve ente şifael mahlukiyn

   Rabbi Yeşfeul refikiyn
   Ve ente şifael merfukiyn

   Rabbi Yeşfeul gaametiyn
   Ve ente şifael ehli istikametel mü minin

   Rabbi Yeşfeun naas
   Ve ente şifae insane ellezi zaaifun bel şeytane aduvvin mübiyne minel cinneti vennas

   Rabbi Yeşfeul Abdullah
   Ve ente şifael mü minine taabudallah

   Rabbi Yeşfeul müttekiyne
   Ve ente şifael müttekiyn

   Rabbi Yeşfeul siddikiyne
   Ve ente şifael müsaddikiyn

   Rabbi Yeşfeul veledi vel benatil gayri reşidiyn
   Ve ente şifael Raşidiynel mürşidiyn

   Rabbi Yeşfeul failiynel men faale arifiyn
   Ve ente şifael marufun

   Ya kahhar DECCAL VE ORDUSUNU KAHREYLE
   Ve ente kahharul aziym

   Rabbi Yeşfeul mü minine bi sahibi adabel islam vel müslimun
   Ve ente şifael sahibu ahlakel melekiyn

   Rabbi Yeşfeul mü minin bi sahibi kalbil mutmainniyn
   Ve ente şifael tatminiyne bil iman

   Rabbi Yeşfeul mü minine sahibi firaset
   Ve ente şifael mü minine ellezi nazerel min firaset

   Rabbi Yeşfeu tatmeinnel kulub heze min ile zikrullah
   ellezi şifael mü minine heza vallahi kitabullah furkanullah kerimul kitap kelamullah amiyne salavatullah ve selamullah alennebiyyine muhammedun rasulullah


   Neccini 3.Bölüm

   Essalatu vesselamu aleyke ya rasulallah
   Essalatu vesselamu aleyke ya habiballah
   Esselatü vessselamu aleyke ya şefiallah
   Essealtü vesselamun aleyke ya azizallah
   Esselatü veselamu aleyke ya seyyidinel evveliyne vel ahiriyne ve selamün alel mürseliyne vel hamdülillahi raabbil alemiyn
   Amiyn amiyn bi hurmeti taha ve yasin
   Istecib duaene ya rabbel alemiyn


   ----------o-----------

   Bu Dualarin okuma süresini 2 Saat ile 1,5 Saat Arasina düşürebilenler her gün „Silsileyi Kasr“a Fatiha Ismarlarlar.


   Silsileyi Kasr Budur

   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA
   1.) 7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve Cemaatine, Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir.
   2.) Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha
   3.) Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha
   4.) Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 ihlas 1 Fatiha
   5.) Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha
   6.) Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece hayatta olan kardeşlerimize okunur)
   7.) Annemize 3 ihlas 1 Fatiha
   8.) Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha
   9.) Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha (zamanimiz yoksa okunmaz)
   10.) Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz)
   11.) Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz)
   12.) Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz)
   13.) Hz. Hüseyin Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha
   14.) Hz. Ali Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha
   15.) Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha

   Bu Dualarin okuma süresini 1,5 Saat ile 1 Saat Arasina düşürebilenler her gün „Silsileyi Kasr“ okumayi birakir “Silsileyi Kebir” e Fatiha Ismarlarlar.   Silsileyi Kebir Budur

   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA
   1.) 7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve Cemaatine, Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir.
   2.) Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha
   3.) Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha
   4.) Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 ihlas 1 Fatiha
   5.) Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha
   6.) Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece hayatta olan kardeşlerimize okunur)
   7.) Annemize 3 ihlas 1 Fatiha
   8.) Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha
   9.) Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha
   10.) Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha
   11.) Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha
   12.) Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha
   13.) Ali Zeynel Abidin 3 ihlas 1 Fatiha
   14.) Seyyidatina Zeynep 3 ihlas 1 Fatiha
   15.) Hz. Hüseyin 13 ihlas 7 Fatiha
   16.) Hz. Hasan 3 ihlas 1 Fatiha
   17.) Hz. Fatimatüz Zehra 3 ihlas 1 Fatiha
   18.) Hz. Ali Efendimize 13 ihlas 7 Fatiha
   19.) Hz. Osman 3 ihlas 1 Fatiha
   20.) Hz. Ömer 3 ihlas 1 Fatiha
   21.) Hz. Ebu Bekr 3 ihlas 1 Fatiha
   22.1.) 13 ihlas 7 fatiha yi da şu Niyetle "Ya Rabbi, maddelerden, bitkilerden, hayvanlardan, insanlardan, cinlerden, meleklerden, güneşlerden, aylardan, gezegenlerden, ve diger yarrattigin şeylerden, şimdiye kadar Raşidi Tarikatina intisab etmiş olanlarin ruh ve ruhaniyetine, ve şu andan itibaren de kiyamete kadar intisab edecek olanlarin ruhaniyetine hediye ettim." denilerek bu bereket artan bir şekilde devam ettirilir.
   22.2.) Hz. Halimeyi Sadiye 3 ihlas 1 Fatiha
   22.) Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha
   23.) Hz.Süleyman 3 ihlas 1 Fatiha
   24.) Hz. Hacer 3 ihlas 1 Fatiha
   25.) Hz. Yahya 3 ihlas 1 Fatiha
   26.) Hz. Yunus 3 ihlas 1 Fatiha
   27.) Hz. Mikail 13 ihlas 7 Fatiha

   Dikkat: 25. -26. -27. - ye sadece Cumalari okunur

   Senede 1 Defada “Silsileyi Üla” ya Fatiha Ismarlarlar.


   “Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin

   “Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin Ailecek bir yerde Toplanilir.
   1Kalem ve kağıt alıp yazmaya başlanir.
   Evimizin Sag Tarafina dogru gidince en yakindaki “ Hasan veya Hüseyin” den kim varsa o Hasansa bizim üst kolumuz peygamberimizin “şerifler” kolundaniz ve birinci isim o yazilir, Hüseyinse seyidlerdeniz, sonra saga veya sol tarafda Hüseyin aranir en yakin hüseyin sagdami soldami ve bunlarin akrabalik dereceleri, Annemiz tarafindansa Anne tarafindan o kola bagliyiz, Baba tarafindan akrabimiz iseler Baba tarafindan o kola bagliyiz demekdir. Ve böylce ilk yön tespit edilmiş olur. Sonra evimizin arka tarafina dogru ilk peygamber isimli kimse kimdir, hangi peygamberin kolundaniz o tespit edilir ve o isim yazilir,
   Liste böylece şöyle olmalidir ilk önce evimizin sol tarafina dogru annemiz tarafindan akrabimiz olan en yakin eve, uzaga dogru devam edilir hatta bu başka şehire kadar olabilir “Hasan, Hüseyin, Fatma, Ali, Osman, Ömer, Bekir, Ayşe, Hatice, Zeynep” aranir, ve ashabin isimlerinden olan kimseler olabilir, amma bu kimseler sadece anne tarafindan dedemizin babasina kadar akraba olanlar olcak. Sonra sag tarafa dogru ayni işlem saga dogru bu sefer baba tarafindan akrabalar yazilir. Sonra evimizin arkasindaki komşularimizdan başlayip arkadan sagdan sola dogru gidip sonra tekrar bize dönüp glecek bir daire halinde bütün akraba olan olmayan tanidigimiz peygamber isimli tanidiklarimizin isimleri not edilir. İlk önce direk arkaya dogru düz cizgi gidilir iki tane ayni isim olanlar ilk yakindaki ele alinir, ikinci ayni isme varinca ordan artik sola dogru dönme noktasina geldigimizi bildirir, bu sadace yaşadigimiz köy veya şehir icinde tespit edilir dişari cikilmaz yani peygamber isimlilerde.
   Bu not etiklerimiz de cift isimliler en yakin komşumuz olanlar ele alinarak düzletilir, ve bu bizim “silsileyi ÜLA” mizdir.
   Vaktin müsait oldugu bir zamanda, senede bir defa bu silsileye 3 ihlas 1 fatiha veya 3 fatiha 7 ihlas hediye edilir.

   5.SINIF SOFiLER

   “Hizbül Kebir” i “Yaz ve ilkbahar” mevsiminde sabahleyin ikindiye kadar okur. ikindiden sonra “Hizbül Kasr” veya “Hizbül S-Kasr” okur.
   Kış ve sonbahar mevsiminde tersini yapar sabah “Hizbül Kasr” veya “Hizbül S-Kasr” okur ikindiden sonrada “Hizbül Kebir” i okur.
   Hizbül Kebir Nedir: Yukarda yazdigimiz kirmizi ile yazili 1 ile 112 (1 den 112 ye kadar 112 dahil)Rakamli dualarin tamami.
   Hizbül Kasr Nedir: 1 ile 16 (1 den 16 ya kadar 16 dahil) vesonunada 111 ve 112 Rakamli dualarin Tamami.
   Hizbul S-Kasr Nedir: Hizbul kasr okuyanlarda zamandan tasarruf etmek icin istiaze duasi dışındaki bütün zikirler gerekirse sadece (10 ar Defa okunur ve 10 lu okunanlarda sadece 3 defa okunarak Hizbul S-Kasr olur.   ###########################################
   !!!DiKKAT!!!

   #####################
   Mevsim Tesbihi çekme makamına çıkarılmış sofilere o makam manen ilham yoluyla bildirilir ve günlük zikrini baştan 17 ve 18 e kadar yani Es elüke Duasına kadar 17.18 dahil okuduktan hemen sonra
   Yağmur veya kar yağması için:
   Ağzının genişliği, Dibinin Derinliğinden, Geniş Olan Bir Tasdan, Yazları , ilkbaharları ve sonbaharları saf berrak soğuk 3 yudum su içer, Sonbahar ve Kışları süt içer, Herzaman hergün değil, sadece ona içmesi için ilham geldiği günler içer, Tasın ağzında herzaman 1Parmak boşluk bırakılır. Su içerken 4/4 saf sade menba suyu kat, Süt içerken 3/4 Süt 1/4 Soğuk Saf Su ve yeterince Şeker, ve 1 mini damla mis Kat öyle iç.
   Güneş doğması için: ilham geldiği günler zikrin tamami okunup bitirilesiye ve zikir bittikden 45 dakika sonrasına kadar mecbur olmadıkca su, süt, cay,… benzeri içecek içilmez, ve zikrin harareti ile icimizdeki kainatin ısınması ve güneşimizin doğması sağlanır.
   Tas: küçük komposto, sütlaç tası veya ayetel kürsi yazılı zemzem tası.
   Su veya Süt : Vücut sıcaklığından soğuk olacak.

   #########################

   TESBiH ADABI   AÇIKLAMA : Sofinin, aynen hat yazmaya başlayan birisinin, önce hat kalemi acmasini, yapmasini ögrendigi gibi, sofi kendi zikir tesbihini kendisi yapar.
   3 Çeşit tesbih modeli vardir. 1.siniflar ve acemiler icin kolay tesbih. 2.sinif ve üstü icin cift kadranli tesbih. 3.sinif ve üstü icin, mevsimin ve havanin durumunun rengine uygun, renkli cift kadranli mevsim tesbihi.(siyah, kar beyaz, yeşil, bordo kirmizi, kahve veya sari, saydam su rengi, ve çamur rengi,...)

   ZiKiR TESBiHi RESiMLERi


   Yaz mevsimi icin Bordo kirmizi ve beyaz ayracli, veya koyu kirmizi ve beyaz va sari sarikli tesbih


   Sonbahar icin koyu sari turuncu veya kahvrenegi üzre beyaz ayracli ve beyaz sarikli.
   İlkbahar icin yeşil beyaz ve kirmizi sarikli tesbih.
   Kış için siyah üzre Bordo kirmizi ayracli ve yeşil sarikli.
   Zemheri icin beyaz üzre türkis ayracli veya caribic mavi ve caribic mavi sarikli.
   Yagmur icin saydam üzre kirmizi ayracli koyu mavi sarikli.
   9. SINIF SOFiLER


   Allah Zikiri günde bir defa olmak üzere, 6666 defa Allah zikredilir.
   Burasi Güneş Makamidir. izinsiz cekmeyiniz. Günde sadece “hizbul kasr” ve “6666” Allah zikiri cekilir.

   10 ve 11. SINIF SOFiLER
   Mevsim tesbihi talim edilir ve muhtarlar başkanlar kaymakamlar valiler tayin edilir. (bunlar manevileri) sonra “onlarin hatrina güneş dogar yagmur yagar kar yagar” hadisine devam edilip mutmain oluncaya kadar talim edilir. ve deneme yaptirtilir.
   Bu sofiler manen ilham yoluyla bilirler bu makamda olduklarini.

   13. SINIF SOFiLER

   Her bölgede bir tane güneş makamina birisi tayin edilir ve onlara güneş nasil dogar yagmur nasil yagar mikail iliminin birinci bölümü talim ettirilir. Ve birer tanede yardimci tayin edilirki, o hasta olunca digeri görevi devam ettirsin.

   15.SINIF SOFiLER
   Zamanin hakimi olmak ögretilir, ve zaman nasil geriye alinir, ve nasil ileriye alinir ögretilir.


   [b]16.SINIF SOFiLER

   Muhammed dediki "iki günü birbirine eş olan zarardadir."

   şeytan ve deccal aleyhillane hic boş durmuyorlar, hergün bize karşi yeni bir silah üretiyorla, ve bizimde onlarla savaşacak yeni silahlara ihtiyacimiz var, allah bize, o gün hangi silahi ikram ederse, onu alip zikir corbamiza katmak zorundayiz, yoksa onlarla savaşamayip yenik düşeriz.
   ve yine bize varid olduki yine, yeni bir silah kuşanmamiz lazim, cünkü dedikya kafir deccal frekans ile oynuyor, ve bizim yazdigimiz bu dualarinda kehrwertini aliyor, ve mesala duamaizin başinda, "onlar namazlarini muhafaza ederler" diye zikrediyozki, biz de o ayette gecen o nlar zümresini kaitilipda nerde olursak olalim namazimizi kilip kacirmayalim istiyoruz, ve kafir ise, ben bunu zikredip cekdikce, o da onu ters ceviriyor ve oluyormu sana "onlar namzlarini kacirirlar" ve o zaman bir de bakmişin öglen namazi calinmiş, ucmuş bilme ertesi gün sabah gitmiş, veya hakeza hakeza, siz anlyin artik, yine biz "ya halim ya selim" cekiyoz yani sakin olabilmek icin, ve o da onu ceviriyor ve bize bir hiddet geliyor, ve yanardag gibi yeri gögü püskürüyoz, yani zor azizim, bu kafirlerle mücadele zor, silah lazim, ve yine varid olan silah ise, tam olarak bende henüz kullanmasini tam bilmiyon amma, o şu ki :

   Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bir gece Rabbine şöyle dua etmiştir:

   "Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin."

   "Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır."

   (Hadis-i Şerif )   يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

   Yemhûllâhu mâ yeşâu ve yusbit(yusbitu), ve indehu ummul kitâb.

   Meali :

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim

   Allah, dilediği şeyi siler, yok eder (mahveder) ve (dilediği şeyi) sabit kılar ve ümmülkitap (ana kitap), O'nun indindedir (nezdindedir).

   (Sadakallahul Aziym RA'D Suresi 39. ayet )

   ve saliklarimiz yol tarikatimiza tabi olan, yol arkadaşlarimiz, bizim yolumuzda, şu an durdugumuz yer olan yere gelince, belalar musibetler etraflarını sarınca, ve atıkları her ok kendinizi vurar olunca, ve hatta elinde tuttugun senin olan bir bicak bile seni kesmeye yeltenince, anlaki buraya ayak bastin, ve Allah bize burada bu silahi gönderdi ki henüz bende tam manasi ila kullanmiyorum, amma kullanim talimatnamesi şu olaki, biz o duanin sadece
   "Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim."
   kismini tekar edecegiz, amma allahu alem tam sayisina ulaşmadim henüz, ne zaman bu kalkan işe yarar denemem lazim, ve 41 defada karar kilmak istiyorum amma,
   henüz belli degil.
   işde bu ayeti okurken öyle tefkkür edesin ki ey salik, ey yolcu:
   Allahdan gayri bir mevcudat yokdur öyle olunca o sana hişimlanan bicak da allah var ancak o bicak bir sükastci şeytan veya cin veya deccal askerinin eline gecmiş (amma gercekden leinde amma frekansi elinde) ve onunla sana karşi savaşiyorlar, ve sen o bicagi, o esir edilmiş halden kurtarip senin safina gecmesi icin de ki işde :
   Ey yüce Rab "Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim." ve şu an sen bana hişimlanan bir bicak oldun, cünkü kainatta sendan başka bir mevcudat yok ise, öyleyse o senin hişimlanan bicak oldugun halindende, senden, sana yüce rabbe siginirim, senin o bicagin veya frekansin esir edilmemiş ele gecmemiş, ve galip olan Allah haline iltica edip siginirim diye tefekkür et. ve bu yukardaki duayi günde 41 defa okuamaya devam et. dedimya sayida degişiklik olabilir henüz tam testden gecmedi daha.

   Dua bu, ve bu dereceye erenler icin 16.SINIF SOFiLER icindir

   "Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim." (41 defa Haricen okuncak)


   17.SINIF SOFiLER[/b]
   Deprem ögeretilirki ve Mikail aleyhisselamin ikinci kisim görevleri talim edilir ve deprem nasil olur nasil yapilir ögretilir.

   19.SINIF SOFiLERE
   Hizir makami ögretilip talim ettirilir ve tarikatin pirini, olay vuku bulunca aramasi talim edilir. Bizatihi onunla (tarikatin piiri ile) kelam etmesi lazim geldigi ögeretilir ve kimler o göreve (HIZIRLIK makamina )secildi liste tutulur.

   Bu 19. sinif sofiler Tesbihlerine Birinci kadrandaki 10 boncugun birincisi mevsim rengi ikincisi beyaz olrak, digeri yine mevsim rengi, ve digeri beyaz.... 10 boncuk dizlerler ve Alfabe duasindan önceki Arapca Elif ba yani alfabeyi 9 defa okurken, birinci boncukda Dad Harfi sag azı dişler arasına konarak okunur, ikinci boncukda sol
   azı dişler arasına konarak okunur,sonra yine digerine sonra yine digerine konarak 9 boncuk sayilir.

   Dad Harfinin Mahreci

   "Dad" harfi dilin ucu azı dişlerin arasına konarak "da" denmeye calışılır d ile z arasi bir ses çıkar
   'muhammed Diyauddin' ismi 'muhammed ziyauddin' denir yani asli ise
   'Muhammed Dziyauddin' diye okunur dil sag azilara veya sol azilar arasina konabilir, ashabdan ebu bekr efendimiz iki tarafi ile de bu harfin mahrecini cikarabilirmiş

   21.SINIF SOFiLER
   Kiyamet talim ettirilir ve oraya cikan kimseye kilit ve mühür vurulur.   23.SINIF SOFiLER

   Mevsimleri Ayarlama görevi talim edilir, ve bu kainatin öyle otamatik pilotta calişmadigi, bizatihi yaşatarak ögretilir, ve bu görevi hak eden tek bir kimseye bu SIR verilir. (veliaht halife)
   24.SINIF SOFiLER
   Güneşin Çırasının tutuşturulmasi ögretilir.
   27. SINIF SOFiLER
   Kader bahsi ve SIRAT köprüsü Talim edilir, ve telepati telefonunu kullanmasi talim ettirilir.
   28. SINIF
   MEVLUD SIRRI talim ettirilir.

   -_Pfeils-Red

   :Kirmizi-ISIK_S
   „inteha Zikri Raşidi Evradı”
   Bina Eden
   Başağaçlı Raşit Tunca
   Schrems, 28 KASIM 2017 Salı
   Original Kar©glan

   Yasin Suresi Latin Harflerle Arapça Okunuşu

   Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm


   (1) Yâsiyn (2) velkur'ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne

   (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym

   (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm ğafilûn

   (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü'minun

   (8 ) inna cealnâ fiy a'nakihim ağlâlen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun

   (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm lâ yübsirun

   (10) ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minun

   (11) innema tünzirü menittebe azzikre ve haşiyer rahmane bilğayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin keriym

   (12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma gaddemu ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fiy imamin mübiyn

   (13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izca ehel mürselun

   (14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fegalû inna ileyküm mürselun

   (15) galu mâ entüm illâ beşerün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey'in in entüm illâ tekzibun

   (16) galu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun

   (17) ve ma aleyna illelbelağul mübiyn

   (18 ) kâalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym

   (19) kâalu dairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun

   (20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, gale ya gavmit tebiul mürseliyne

   (21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun

   (22) ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun

   (23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tuğni anniy şefaatühüm şey'en ve lâ yünkizune

   (24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn (25) inniy amentü birabbiküm fesmeun

   (26) giyledhulil cenneh, gale ya leyte gavmiy yalemune

   (27) bima gğafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn

   (28 ) ve ma enzelna alâ gavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne

   (29) in kânet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun

   (30) ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun

   (31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelguruni ennehüm ileyhim lâ yerciun

   (32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun

   (33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye'külun

   (34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyuni

   (35) liye'külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeşkürune

   (36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun

   (37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune

   (38 ) veşşemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym

   (39) velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel urcunil kadiym

   (40) leşşemsü yenbeğiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun

   (41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meşhuni

   (42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun

   (43) ve in neşe' nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune

   (44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn

   (45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune

   (46) ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu'ridiyn

   (47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at'ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn

   (48 ) ve yegûlûne meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn

   (49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun

   (50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun

   (51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ rabbihim yensilun

   (52) galu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun

   (53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun

   (54) felyevme lâ tuzlemü nefsün şey'en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta'melun

   (55) inne ashabel cennetil yevme fiy şügulin fâkihun

   (56) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun

   (57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun

   (58 ) selâmün kavlen min Rabbin rahiym (59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun

   (60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta'büdüs şeytan innehu leküm adüvvün mübiynün

   (61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym

   (62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun

   (63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun

   (64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn

   (65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn

   (66) velev neşâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun

   (67) velev neşaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun

   (68 ) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya'kilun

   (69) ve ma allemnahüş şi're ve ma yenbeğiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübiyn

   (70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne

   (71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun

   (72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye'külun

   (73) ve lehüm fiyha men'afiu ve meşarib efelâ yeşkürune

   (74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun

   (75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun

   (76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun

   (77) evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn

   (78 ) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym

   (79) kul yuhyiyhelleziy enşeeehaa evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün

   (80) elleziy ceale leküm mineş şeceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn

   (81) eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul aliym

   (82) innemaaa emrühûu izaaa erade şey’en, en yekule lehu kün, feyekun

   (83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey'in ve ileyhi türceûn.

   ..........sadakallahulaziiym........

   ---oOo---
   -----------------
   ETiKETLER :
   _______________________________
   Raşid'in Zikir Evradi, Online Okumak icin, Text Halinde,Tariqatı Raşidi,Raşidi Yolu, Raşidi Tarikatı,Raşidi Tarikatı Zikirleri, günlük zikirleri,Raşidi Tarikatı günlük zikirleri,Raşidi Tarikatı virdi,1trk.net, afyonlu, ahirzaman, ahirzaman dualari, ahirzaman zikirleri, araboglu leblebi, basagacli, Allah,Peygamber,islam,islamic,dini,islamisches,gebet,karoglan gebet,Muhammed,Hz muhammed,S.A.V,aleyhisselam,mehdi aleyhisselam,kiyamet,mustafa islamoglu,Nihat hatipoglu,mustafa hoca,mustafa karatas hoca,osman nuri topbas,ihlas,muhsin,salih,salih kullar,mümin,israil,amerika,usa,rihanna,jenifer,lopez,shakira,beyonce,demet akalin,hande yener,gülsen,gülden mutlu,ebru gündes,ferhat göceer,cüneyt arkin,fatma girik,erol köse,sacit aslan,tayyip erdogan,akp,chp,mhp,atatürk,cumhuriyet,türk,milli,tc,Türkiye,Türkye bayragi,Tc Bayrak,albayrak,bayrak buttonlari,png resim,bayn resimi,flatcast radyo,flatst radyo tema,fcp,png cicek,dini bilgi,fikih, namaz oruc,hac,kabe,mekke,medine,arafat,bayram,ramazan,kurban,kandil,e-kart,cumaniz mübarek olsun,,Başağaçlı Raşit Tunca, başkan elibol, bedava indir, ÇIKDI, Dua, dualar, E-kitap, efsane1turk.net, elibol, elibollar, En Güzel, en güzel Dualar, forceturk.de, hadislerdeki dualar, hakkalyakin.com, Hemen indir, hizbül kasr, hizbül kebir, hizbül S-kasr, Hızır, kadioglu, karoglan hoca, karoglan.com, karoglan.org, kurandaki dualar, mehdi, mehdiyil müntezar, mevsim tesbihi, mevsim zikri, orucoglu termal risort, raşid, Rasid Tunca, RAŞiD'iN, rasidi tarikati, rasit, rasit tunca, rasittunca.com, rasittunca.net, rasittunca.org, Sandıklı, sandikli hüdayi kaplicalari, Sandıklılı, tunca, V-PRO8-3, V260620160913_3, yaşar saylık, yolkonak dinlenme tesisleri, ZiKiR EVRADI, zikir terkibi, Zikri Rasidi
   --------------------------------------------------------------------------------------
   Kaynaklar:
   Kurani-i Kerimden bazi Ayetler veya Ayet bölümleri
   Hadis-i Şeriflerden bazi pasajlar
   Raşit Hocanin Kuran ve Hadislerin Işığında Tasnif Ettiği Bazi Dua Terkibleri Salavat Terkibleri
   Karoglan Hoca - Başağaçlı Raşit Tunca
   tarikati.rasittunca.com
   Surelerin Arapca metni Yazili Screen shotlari
   quran explorer sayfasindan alinip editlenmişdir
   Resim haline getirilmişdir.