Raşidi Tariqatı 4.SINIFLARIN ZiKiRi - Günlük Okunacak Vird - Online OKU veya YAZDIR Oku

  Bu internet sistesi çerezleri kullanmaktadır. Bu siteyi gezmeye devam ederek, çerezlerin kullanımı hususunu kabul ediyorsunuz. Daha fazla ayrıntı

  • Raşidi Tariqatı 4.SINIFLARIN ZiKiRi - Günlük Okunacak Vird - Online OKU veya YAZDIR Oku   Raşidi Tariqatında 4.Sınıfların Zikiri

   RAŞiD iN ZiKiR EVRADI ONLINE OKUMAK ICIN - TEXT HALINDE


   RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI V-PRO13 - SAYISI : V030820181408
   Kitabin ismi : RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI
   Bina Eden : Raşit Tunca ( Kar©glan - Başağaçlı Raşit Tunca)
   Sene : 3 AĞUSTOS 2018
   Türü : TEXT - YAZI
   Version No : PRO13
   SAYISI : V030820181408
   SINIFI : 4. SINIF


   ÖNEMLi UYARI : Zikir bir frekansdir, frekans ise elektrik demekdir. ve elektrik de motor larin bazisi, saga dogru döner, bazisi ile sola dogru döner, ve o yüzden ters yöne dönmesi icin, motrorun kutup başlarinin ters takilmasi lazim gelir, o yüzden işde bizim zikrederken kullandigimizi aracimiz olan tesbihin bir yönü vardir, ve sagi ve solu vardir, alt resimdeki gösterildigi üzre. ve saatlerdeki cark sisteminde alt bir carkdan sonra, üst bir cark gelir, alt cark saga dönerken, onun üstündeki sola dogru döner, ve ondan sonrakini saga döndürmek icin, ortadikinin ters dönmesi gerekir, ve bizler mevsim tarikati oldugumuz icin semadaki gezegen carklarani deveran ettiririz, ve o yüzden dünya sagdan sola dönerken, venüs soldan saga döner, yani carkin işlemesi ve bu deveranin dönmesi icin şart olandir, ve bu yeni versiyonumuzda hangi zikirin tesbihde, hangi yönde deveran ettirilcegini bir nebze bildirdik ve bakip ona göre deveran ederek cekiniz. hataen yanliş yapmakda beis yokdur. bir gün iyice ögrenip hatasiz cekesiye gayret ediniz, ve ki görev size verilince hata yapmayasiniz yani.
   KISA elektrik Bilgisi : İletken maddelerdeki elektrik akımını oluşturan hareketli yüklü parçacıklara yük taşıyıcıları denir. Elektrik devrelerindeki telleri ve diğer iletkenleri oluşturan metallerde, pozitif yüklü atom çekirdeği sabit bir konumda tutulur ama negatif yüklü elektronlar hareket edebilecek kadar özgürdür. Böylelikle metaller kendi yüklerinin bir konumdan diğer bir konuma taşınmasına izin verirler. Diğer maddelerde, özellikle yarı iletkenlerde, taşınan yükler pozitif ya da negatif yükler olabilir. Hangi maddenin elektrik akımında taşınacağını belirleyen şey kullanılan diğer katkı maddelerdir. Pozitif ve negatif yük taşıyıcıları bazen eş zamanlı olarak da bulunabilir. Bu olay elektrokimyasal pilde gerçekleşebilmektedir.

   Pozitif yüklerin akışı aynı elektrik akımını verir. Elektrik akımına zıt yönde hareket eden elektronların akışı gibi aynı etkiye sahiptir. Akım, pozitif ya da negatif yüklerin akışı ile oluşturulabilir. Bundan dolayı akım yönünün neresi olacağına dair kural, yük taşıyıcıların pozitif ve negatif olmasından bağımsızdır. Akımın yönü keyfi olarak tanımlanmıştır ve bu yön pozitif yüklerin hareket yönüyle aynıdır.

   Bu kuralın geleneksel bir sonucu vardır. Metal tellerde ve elektrik devrelerindeki diğer kısımlarda yük taşıyıcıları elektronlar olduğu için, bir elektrik devresindeki yük akışı daha önce geleneksel olarak belirlenmiş elektrik akımının yönünün tersidir. Bu yüzden elekrik ilk keşfedildiginde Elektrik akiminin yönü daha sonraki keşfedilen yön ile ZITTIR. o yüzden kuranda nesh ayetleri vardir ve aynen önceki yasayi sonraki yasanin iptal etmesi gibi ve bu günden itibaren zikirimizde ki zikir Yönü, yeni haliyle update edilmişdir ve artik herks bu haliyle ceksin ve ayrica forumumuzdaki "Tesbihde Zikir yönünün Sebebi ve Hikmetleri" adli Konumuza bir göz atip okuyun.

   (Resimin üzerine tikla büyük boy gör)
   GiRiŞ:
   Esteuzubillah. Inne ibadillahissalihiyne ve evliyaullahu, la havfün aleyhim velahüm, yahzenun.
   Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü!
   Ya Eyyühed deccal ve havaasike!
   inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm illa şeytanirracim.
   Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazeşşehri, min hazel medinati, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.(3 defa)

   HiZBÜL KEBiR
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : BURADAN iTiBAREN SOLDAN SAĞA
   1. Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim (100 Defa)
   2. Hasbünallahivenimelvekil (50 Defa)
   3.Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel
   masîr (1 Defa)
   4. Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn (50Defa)
   Bismillahirrahmanirrahim
   Kul eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ
   vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
   5. Felak Suresi (17 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE
   Bismillahirrahmânirrahîm.
   Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min
   şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti
   vennâs.
   6.Nas Suresi (17 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li KADRAN iLE
   Bismillahirrahmânirrahîm.
   Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
   7. Ayetel Kürsi (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE
   8. La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym. (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li KADRAN iLE
   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK
   9. Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab. (4 Defa)
   10. Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun. (4 Defa)
   11. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn (4 Defa)
   12. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min
   emrinâ raşedâ.(4 Defa)

   13. Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, subhâneke fekınâ azâben nâr (4 Defa)
   MANASI: Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler,Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.
   14. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr.(4 Defa)
   MANASI: (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir.

   Bu ayetten sonra Sabahlari (seher vaktinde zikrediliyorsa) „Hizbül Kebir” veya „Hizbül Kasr” okuyanlar bunun hemen ardina, seherlerde tövbe edenlerden olmak niyeti ile (3 Defa) "Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh." ve (71 Defa) da “Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh“ okurlar. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK
   15. Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun
   (4 Defa)
   16. Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu,
   innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.(4 Defa)
   17. Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyun azîz. (4 Defa)
   18. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.
   (4 Defa)
   19. Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr (4 Defa)
   20. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne (4 Defa)
   21. istiaze Duası El Evvel (1 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

   istiaze Duası El Evvel Budur

   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna ales seyyietil müseyyi iyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel hıyalil küllü mütehayyılliyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alen nazerel hainiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn,
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel acelel küllü muacciliyn
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil tecavezel
   mütecaviziyn
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun.
   vağfu anna vağfirlena
   Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve
   hizbühü ve euzubike en yahdzurun.
   Rabbena ve takabbel bi duai,
   Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

   22. Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve
   şifâen min külli dâin. (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   23. istekler Duası (1 Defa)

   Es elüke Duası - istekler Duası Budur

   Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen
   bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı
   sadien, ve tevbeten nasuhen ve makbuleten, ve lisanen zakiren, ve
   hamiden, ve imanen sahihen,ve ilmen nafian ve rızkan helalen tayyiben ve
   vesian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten ve sahiben müvafigan,
   ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, ve
   huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten mkabuleten,
   ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ve mümineten ve taiaten,

   Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil
   muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya
   erhamerrahimiyn.

   24. Salavati Kebire (1 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

   Salavati Kebire Budur

   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed,
   Allahumme salli ala seyyidina Ademe,
   Allahumme salli ala seyyidina Şid,
   Allahumme salli ala seyyidina idris,
   Allahumme salli ala seyyidina Nuh,
   Allahumme salli ala seyyidina Hud,
   Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn,
   Allahumme salli ala seyyidina Lokman,
   Allahumme salli ala seyyidina HIZIR,
   Allahumme salli ala seyyidina ilyas,
   Allahumme salli ala seyyidina Elyesa,
   Allahumme salli ala seyyidina HIZKIL,
   Allahumme salli ala seyyidina Şa ya,
   Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful,
   Allahumme salli ala seyyidina Eyüb,
   Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir,
   Allahumme salli ala seyyidina Salih,
   Allahumme salli ala seyyidina Yunus,
   Allahumme salli ala seyyidina Yuşa,
   Allahumme salli ala seyyidina ibrahim,
   Allahumme salli ala seyyidina ismail,
   Allahumme salli ala seyyidina ishak,
   Allahumme salli ala seyyidina Lut,
   Allahumme salli ala seyyidina Yakub,
   Allahumme salli ala seyyidina Yusuf,
   Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin,
   Allahumme salli ala seyyidina Davud,
   Allahumme salli ala seyyidina Süleyman,
   Allahumme salli ala seyyidina Şuayb,
   Allahumme salli ala seyyidina Harun,
   Allahumme salli ala seyyidina Musa,
   Allahumme salli ala seyyidina irmiya,
   Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya,
   Allahumme salli ala seyyidina Yahya,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
   Allahumme salli ala seyyidina isa,
   Allahumme salli ala seyyidina 12 Havariyyun,
   Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, debernuş, sazenuş, kefetatayyuş, KITMiR,
   Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
   Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihim ve sahbihim ecmaiyn,
   Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın Samson
   Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Hüseyin,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Hasan,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Ali,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Osman bin Avfan,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Ömerul Hattab,
   Allahumme salli ala seyyidina imamül Ebubekru SIDDIYG,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halime-i Sadiye
   Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ve selleme,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia,
   Allahumme salli ala seyyidina Daniel,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Asiye,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva
   Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
   Allahumme salli ala seyyidina Cebrail,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
   Allahumme salli ala seyyidina Mikail,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
   Allahumme salli ala seyyidina israfil,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
   Allahumme salli ala seyyidina Azaril,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle
   Allahumme salli ala seyyidina Feryail,
   Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,

   Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
   Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
   Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
   Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
   Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
   Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
   velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

   DiKKAT!!!
   NOT: Salavati kebiredeki “Safura, Ra'le ve Danielaye,Gabrielaye,Michaelaye,Raffaellaye,Zara,Azra Zaraelle ve Feryail ve Ferruha salavat haftada bir defa Cuma Günlerinde yapilir diger günler onlara okunmaz ve Salavati kasr daki “Feryail” ilede okunmaz.

   sadece Cuma Günlerinde de bu alltaki isimlere yukardaki yerlerinde Haftada bir defa salavat okunur

   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle
   Allahumme salli ala seyyidina Feryail,
   Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,
   sadece Cuma Günlerinde de bu yukardaki isimlere yukardaki yerlerinde Haftada bir defa salavat okunur

   25. Salavati Kasr (9 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   Salavati Kasr Budur

   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
   Seyyidina Muhammedin
   Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahim, ismaile, ishak a ve yakube, Davude ve süleymane, Harune ve Musa, Zekeriya ve Yahya,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, sallu ala seyyidina isa ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
   Ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
   Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
   Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, seyyidina Mikail, seyyidina israfil, seyyidina Azaril, seyyidina Feryail,
   Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
   Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
   Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
   Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
   Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
   Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
   velhamdülillahi Rabbel Alemiyn


   26. Yasin Suresinin tamamı veya sadece 1. Sayfasi (1 Defa)
   27. 3 Kulhu 1 Fatiha
   28. Kuran-ı Kerimdeki Son 10 Sure (Namaz sureleri Denilen) (Günde 1 er Defa) Extra Not: Ezbere bildigimiz surelerin ve ayetlerin hepsi en az ayda bir yada haftada bir defa hatmedilir ezberden. mesela Pazar günleri.
   29. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve
   etûbü ileyh. (3 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   30. Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh (71 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   31. Elif Ba yani arapca alfabe (9 Defa)
   32. Fetih Suresinin Son Ayeti (1 Defa)
   33. Alfabe Duası (1 Defa)


   Alfabe Duası Budur

   Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih
   suresinin son ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile
   şimdiye kadar okuduğum ve bu gün içinde okuyacağım, Bugünün devamında ve devamı olan gecede ve onun devamı olan sabahda okuyacağım Dualarımdaki zikirlerimdeki, surelerimdeki, ayetlerimdeki,
   tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, tehlillerimdeki, tekbirlerimdeki,tesbihlerimdeki, takdislerimdeki, salavatlarımdaki, selamlarımdaki,şükürlerimdeki, hamdlarımdaki hatalarımı yanlışlarımı düzelt, gerekli olan eksiklerimi tamamla,yanlış olan fazlalarımı da gider, ve
   dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların faidesinden,
   feyizinden, şifasından, hıfzı inayetinden ve ilminden beni eşimi (Karımı veya kocamı) ve çocuklarımı ve gizli kalmış çocuklarımı ve Annelerini ve Mehdi ve Cemaatini ve sevenlerini ve Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intisab etmiş olanları ve, şu andan kıyamete kadar intisab edecek olanları da nasiplendir.
   Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.


   Fetih Suresinin Son Ayeti Budur

   مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

   Euzubillahimineşşeytanirracim,
   Bismillahirrahmenirrahim,
   Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû
   eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean
   succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî
   vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît
   tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace
   şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa,
   li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve
   amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ.


   34. Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, vel
   emradzi ve aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve
   havaaassike, ve euzubike en yahdzrun. (4 Defa)
   35. Neccini Duasi 2 (Günde 1 Defa)


   Neccini Duasi 2 Budur

   Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve ğussetin, ve
   aahetin, ve mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve
   zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin,
   ve feagatin, ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve
   ğaragin, ve hargın, ve bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve
   nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve dzaaletin, ve heemmetin, ve
   zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve meshin, ve
   hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve
   cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve
   selesin, ve nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin,
   fiddareyne inneke la tuhliful miad.
   Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil
   muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike
   ya erhamerrahimiyn.


   36. VEDFEA DUASI (Def eyle Duasi) (Günde 1 Defa)
   TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

   VEDFEA DUASI (Def eyle Duasi) Budur

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim.
   Allahümme vedfeana küfrel kafiriyn,
   Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyn,
   Allahümme vedfeana nifakel münafikiyn,
   Allahümme vedfeana hasedel hasidiyn,
   Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyn,
   Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyn,
   Allahümme vedfeana kezibel kazibiyn,
   Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyn,
   Allahümme vedfeana israfel müsrifiyn,
   Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyn,
   Allahümme vedfeana sihres sahiriyn,
   Allahümme vedfeana neffasatil ukadiyn,
   Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyn,
   Allahümme vedfeana zulmez zalimiyn,
   Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyn,
   Allahümme vedfeana seyyietil müseyyi iyn,
   Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyn,
   Allahümme vedfeana nazerel hainiyn,
   Allahümme vedfeana keşfel kaşifiynes kaşifis seyyiiyn,
   Allahümme vedfeana şematatiş şamitiyn,
   Allahümme vedfeana amelil bahilliyn
   Allahümme vedfeana gafelel gafiliyn
   Allahümme vedfeana amelil yüraun
   Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyn
   Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyn
   Allahümme vedfeana deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun.
   Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en
   yahdzurun. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli
   valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena
   birhametike ya erhamerrahimiyn.

   37. “Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, fağfirli zünubi, feinneke la yağfiruzzunube illa ent.”
   (4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   38. „Ya Evvelu ,Ya Ahiru, Ya Zahiru, Ya Batinu“ (4 Defa)
   39. „Ya Hayyul Kaayum“ (4 Defa)
   40. „Ya Eahdü Ya Samedu“ (4 Defa)
   41. „Ya Muhyi, Ya mümitu“ (4 Defa)
   42. „Ya mü minu, Ya müheyminu, Ya muiydu“ (4 Defa)
   43. „ Ya Raşidu Ya Saburu“ (4 Defa)
   44. „ Ya Baai*sü,Ya Baaki“ (4 Defa)
   45. „Razzakul Kerim“ (4 Defa)
   46. „Melikul Adlil Yakin“ (4 Defa)
   47. „Azizul Hakim“ (4 Defa)
   48. „Azizun Züntikam“ (4 Defa)
   49. „Settarul Kerim“ (4 Defa)
   50. „Şefikul halim“ (4 Defa)
   51. „Ya Halim, Ya Selim“ (4 Defa)
   52. „Ya Mecidi,Ya Vedudu“(4 Defa)
   53. „Raufurrahim“ (4 Defa)
   54. „Rahmanur Rahim“ (4 Defa)
   55. „Aalimul gaybi veş şehadeh“ (4 Defa)
   56. „Zül Kuvvetil Metiyn“ (4 Defa)
   57. „Ya Hadi, Ya Mehdi“ (4 Defa)
   58. „Ya Hasibu, Ya muhasibu“ (4 Defa)
   59. „Ya habiru, Ya muhabiru“ (4 Defa)
   60. „ Ya Haafizu, Ya Muhafizu“ (4 Defa)
   61. "Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn."(4 Defa)
   62. „Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.“ (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   63. „Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim.“ (3 Defa)
   64. „Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   65. „Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   66. „Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   67. „Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“(1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   68. "Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." (4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   55. “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” (4 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   69. ihlas Suresi (4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   70. Fatiha Suresi (4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   71. "Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah." (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA GiDiP GELEREK
   72. „Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min ledunke sultânen nasîrâ.“ (4 Defa)
   73. „Rabbişrah lî sadrî, Ve yessir lî emrî, Vahlul ukdeten min
   lisânî,Yefkahû kavlî, Rabbi Zidnî İlmen Ve Fehmen Ve Elhıkni
   Bissalihin.“ (4 Defa)
   74. „Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ
   ale'l-kavmi'l-kâfirîn.“ (4 Defa)
   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA DEVAM EDEREKDEN
   75. „Gul(il) Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul
   mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü
   bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadir. Tulicül leyle fin
   nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel
   meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü
   bi ğayri hısab.“(3 Defa)
   76. „innel hasenât, yüzhibnes seyyiât“ (7 Defa)
   77. „Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.“ (4 Defa)
   78. „Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten.“ (4 Defa)
   79. „Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.“ (4 Defa)
   80. „Hasbiyallah“ (4 Defa)
   81. „Hasbiyallahu tevekkeltü alallah“ (4 Defa)
   82. „Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi
   tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.“ (4 Defa)
   83. „Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ.“ (4 Defa)
   84. Amenerrasulü Duası (1 Defa)

   Amenerrasulü Duası Budur

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmanirrahim.

   Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn,
   kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ
   nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ
   gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.Lâ yukellifullâhu nefsen illâ
   vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ
   tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ
   ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ
   tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ,
   verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.
   (Miracda Peygamberimize Hediye Edilen Bakara Suresinin 285 - 286 Son Ayetleridir)

   85. „Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ.“ (4 Defa)
   (4 Defa) olunca „Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.“ Denilir.
   86 . İnşirah Suresi (1 Defa)

   İnşirah Suresi Budur

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmanirrahim.
   E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ
   anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yusra. İnne maal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

   Burada Sadece 1. SINIFLAR 40 Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn" (21 Defa)
   Not : Daha önce çekmeden atlamış olanlarda, sadece 40 Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn" zikrini herhangi bir sınıfta (21 Defa) okurlar

   87. „İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.“ (4 Defa)
   88. „İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn.“ (4 Defa) ve (4 Defa) den sonrada “Fe subhânellezî bi
   yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.“ denilir 1defa.
   89. „Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten vegınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.“ (4 Defa)
   90. „Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'lhisâb.“ (4 Defa)
   91. "Allâhumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.
   Kemâ salleyte alâ seyyidina ibrâhîme ve alâ âli seyyidina ibrâhîme inneke hamîdun
   mecîd" (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   92. "Allâhumme bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.
   Kemâ bârakte alâ seyyidina ibrahîme ve alâ âli seyyidina ibrâhîme inneke hamîdun
   mecîd" (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   93. „Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb. Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.“
   (4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA SAG ONLU KADRANI GECiP DEVAM EDEREKDEN
   94. „Rabbinsurnî bima kezzebûn.”(4 Defa)
   95. “İhdina's-sırat'al-mustegîm.” (4 Defa) sonra (1 Defa da)
   “Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim veleddâllîn."
   96. “Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn.” (4 Defa)
   97. „Ha mim“ (4 Defa)
   98. „ Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf
   Himayetüne, Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Fesey
   ekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Feseyekfikehümullahuve
   hüvessemiulaliym.“ (4 Defa)

   99. „Elif La Mim“ (4 Defa)
   100. „Elif La mim Ra“ (4 Defa)
   101. „Ya Sin“ (4 Defa)
   102. „ Ta Sin“ (4 Defa)
   103. „Ta Sin Mim“ (4 Defa)
   104. „ Ta Ha“ (4 Defa)
   105. „ Sad“ (4 Defa)
   106. „Nun“ (4 Defa)
   107. "Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû."
   Ey Rabbim, Beni ve Eşimi ve Evladlarımı, Ana Babamı, Mehdi ve Cemaatini, Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intisab etmiş olanları, ve şu andan itibaren Kıyametin Sabahına kadar intisab edecek olanları, yeryüzünde ve kainatta ve bedenlerimizdeki fitne ve fücurun ve küfrün ve kafirliğin sebebi kılma. Amiyn, (1 Defa)

   108. Amentü Duası (1 Defa)

   Amentü Duası Budur

   Amentü billahi ve melâiketihi,
   ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevtu Haggun,
   Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü,
   Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü,
   Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü,
   109. „Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün resulullah.“ (3 Defa)
   110. „Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin (sallallahü teala aleyhi ve selleme) Nebiyyan ve Rasülen“ (1 Defa)
   111. „Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike.“ (3 Defa)
   112. “Vehüvel aliyyul azimu zülcelali Sübhanallah“ veya „Zülcelali Sübhanallah“ (1 Defa)
   113. „Subhanallah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   114. „Sübhanelbaki Daimen Elhamdülillah“ veya „Zül Kuvveti Elhamdülillah“ (1 Defa)
   115. „Elhamdülillah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   116. „ Rabbül Alemine Teala Şanühü Allahuekber“ veya „Zül Kudreti Allahuekber“ (1 Defa)
   117. „Allahuekber“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   118. „Rabbi inneke afuvvün, tuhibbul afve Fağfuanni“ (1 Defa)
   119. „Estağfirullah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   120 . "Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.” (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   121. "Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi.” (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   122. 100 Defa „La ilahe illallah“ ve 100 oluncada „Muhammedun Rasulallah“ denilir. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

   123. Yazları 666 defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 defa „Allah” zikri
   çekilir. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
   ´
   Dikkat: „21 Haziran“ a kadar “666”cekilir, gün döndükten sonra yani „21 Haziran“ dan sonra.“ 21 Aralik“ a kadar sadece “66”cekilir.“ 21 Aralik“dan sonra ise Tekrar „666“cekilmeye başlanır, taaki “21 Haziran” a kadar.

   124. "Ya Rabbi Bana mülk verdin ve bana olaylarin tevilini ögrettin,sen benim dünyada ve ahirette velimsin dostumsun, rabbim bana misyonumu müslüman olarak tamamlat ve beni salihler arsina kat" (YUSUF Suresi 101. Ayet) (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   Dikkat : Bu Yukardaki zikiri Ölüm hikmetini veya acısını hafifce tadınca okumayi bırakılır, yani ölmek nasil bişeydir ögrenince bırakılır, ve ömrün hitamında artık bu kadar ömür yeter dediginiz vakit, okumaya devam edilirki, salih bir mümin olarak hak tecelli etsin, ve bekaya göcüş gerçekleşmiş olsun yani.
   zikrin arapcasi:"Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn." (3 Defa)
   125. "Ennel ardza yerisuhu ibadiyessalihun" (4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   126. „Rabbi inneke semîud duâi.“ (4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   127. „Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.“ (4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
   128. "Adede ma vesiahu ilmullah" (4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

   ---oOo---
   -----------------
   ETiKETLER :
   _______________________________
   Raşid'in Zikir Evradi, Online Okumak icin, Text Halinde,Tariqatı Raşidi,Raşidi Yolu, Raşidi Tarikatı,Raşidi Tarikatı Zikirleri, günlük zikirleri,Raşidi Tarikatı günlük zikirleri,Raşidi Tarikatı virdi,1trk.net, afyonlu, ahirzaman, ahirzaman dualari, ahirzaman zikirleri, araboglu leblebi, basagacli, Allah,Peygamber,islam,islamic,dini,islamisches,gebet,karoglan gebet,Muhammed,Hz muhammed,S.A.V,aleyhisselam,mehdi aleyhisselam,kiyamet,mustafa islamoglu,Nihat hatipoglu,mustafa hoca,mustafa karatas hoca,osman nuri topbas,ihlas,muhsin,salih,salih kullar,mümin,israil,amerika,usa,rihanna,jenifer,lopez,shakira,beyonce,demet akalin,hande yener,gülsen,gülden mutlu,ebru gündes,ferhat göceer,cüneyt arkin,fatma girik,erol köse,sacit aslan,tayyip erdogan,akp,chp,mhp,atatürk,cumhuriyet,türk,milli,tc,Türkiye,Türkye bayragi,Tc Bayrak,albayrak,bayrak buttonlari,png resim,bayn resimi,flatcast radyo,flatst radyo tema,fcp,png cicek,dini bilgi,fikih, namaz oruc,hac,kabe,mekke,medine,arafat,bayram,ramazan,kurban,kandil,e-kart,cumaniz mübarek olsun,,Başağaçlı Raşit Tunca, başkan elibol, bedava indir, ÇIKDI, Dua, dualar, E-kitap, efsane1turk.net, elibol, elibollar, En Güzel, en güzel Dualar, forceturk.de, hadislerdeki dualar, hakkalyakin.com, Hemen indir, hizbül kasr, hizbül kebir, hizbül S-kasr, Hızır, kadioglu, karoglan hoca, karoglan.com, karoglan.org, kurandaki dualar, mehdi, mehdiyil müntezar, mevsim tesbihi, mevsim zikri, orucoglu termal risort, raşid, Rasid Tunca, RAŞiD'iN, rasidi tarikati, rasit, rasit tunca, rasittunca.com, rasittunca.net, rasittunca.org, Sandıklı, sandikli hüdayi kaplicalari, Sandıklılı, tunca, V-PRO8-3, V260620160913_3, yaşar saylık, yolkonak dinlenme tesisleri, ZiKiR EVRADI, zikir terkibi, Zikri Rasidi
   --------------------------------------------------------------------------------------

   Kaynaklar:
   Kurani-i Kerimden bazi Ayetler veya Ayet bölümleri
   Hadis-i Şeriflerden bazi pasajlar
   Raşit Hocanin Kuran ve Hadislerin Işığında Tasnif Ettiği Bazi Dua Terkibleri
   Karoglan Hoca - Başağaçlı Raşit Tunca
   tarikati.rasittunca.com
   Wikipedia