Esma-ül Hüsnanın Zikir Sayıları ve Ebced Değerleri

  • DiNi
  • Esma-ül Hüsnanın Zikir Sayıları ve Ebced Değerleri   Esma-ül Hüsnanın Zikir Sayıları ve Ebced Değerleri

   ya Rahman = 298 ya Kavîy= 116
   ya Semi = 180 ya Müta’âlî= 551
   ya Hakk=108 ya Kuddûs= 170
   ya Bâtın= 62 ya Adl= 104
   ya Rahîm= 258 ya Metin= 500
   ya Basîr= 302 ya Berr= 202
   ya Vekîl= 66 y a Selâm= 131
   ya Vâli= 47 ya Latif= 129
   ya Melik= 90 ya Veli= 46
   ya Hakem= 68 ya Tevvâb= 409

   ya Mu’min= 137 ya Mubdî’= 56
   ya Habîr= 812 ya Ra’ûf= 287
   ya Hamîd= 62 ya Cebbar= 206
   ya Muntakim= 630 ya Gafûr= 1286
   ya Muheymin= 145 ya Mu’îd= 124
   ya Halîm= 88 ya Maliku’l-Mülk= 212
   ya Muhsî= 148 ya Mutekebbir= 662
   ya Afuv= 156 ya Şekûr= 526
   ya Aziz= 94 ya Muhyî= 68
   ya Azîm= 1020 Zu’l-Celâli ve’l-İkram= 1100

   ya Hâlik= 731 ya Hafîz= 998
   ya Aliy= 110 ya Kayyûm= 156
   ya Mumît= 490 ya Gani= 1060
   ya Muksit= 209 ya Gaffâr= 1281
   ya Bâri’= 214 ya Mukît= 550
   ya Kebîr= 232 ya Vâcid= 14
   ya Hayy= 18 ya Muğni= 1100
   ya Câmi’= 114 ya Kahhâr= 306
   ya Musavvir= 336 ya Hasîb= 80
   ya Hafîz= 998 ya Mâcidİ= 48

   ya Mâni’=161 ya Rakîb= 312
   ya Vehhâb= 14 ya Samed= 134
   ya Celîl= 73 ya Nûr= 256
   ya Vâhid= 19 ya Alîm= 150
   ya Dârr= 1001 ya Mucîb= 55
   ya Rezzâk= 308 ya Kâdir= 305
   ya Kerîm= 270 ya Hâdi= 20
   ya Ahad= 13 ya Kâbız= 903
   ya Nâfi’= 201 ya Vâsi’= 137
   ya Fettâh= 489 ya Muktedir= 744

   ya Bedî’= 86 ya Mecîd= 57
   ya Bâsıt= 72 ya Evvel= 37
   ya Hakîm= 78 ya Reşîd= 514
   ya Mukaddim= 184 ya Mu’izz= 117
   ya Bâkî= 113 ya Bâ’is= 573
   ya Hâfız= 1481 ya Ahir= 801
   ya Vedûd= 20 ya Sabûr= 298
   ya Mu’ahhir= 847 ya Muzill= 770
   ya Vâris= 707 ya Şehîd= 319
   ya Râfi’= 351 ya Zâhir= 1106
   Online Ebced Hesaplama (İsmini gir ebced değerini öğren)
   Esma-ül Hüsna zikir Sayıları ve Ebced Değerleri
   İsimlerin ebced değerleri ve hesapları
   İsimle ebced (Cifir) hesabı nasıl yapılır?

   Zât-ı İlâhiyeye Delâlet Eden İsimler:

   Allah: Vacibü’l-Vücud, O’nun zâtî ismi
   Rab: Terbiye edip yetiştiren, sahip olan
   Melik: Her şeyin mâliki
   Kuddûs: Kusurdan münezzeh olan
   Selâm: Selâmet veren
   Mü’min: Güven veren/vaad eden
   Müheymin: Görüp gözeten
   Azîz: Yegâne galip
   Cebbâr: İradesini, azametini gösteren
   Mütekebbir: Büyüklüğünü izhar buyuran
   Alî: En yüce
   Zâhir: Varlığı ayândan ayân
   Bâtın: Zât’ı, hakikatiyle ihata edilmeyen
   Kebîr: Ululardan ulu olan
   Celîl: Azametiyle başdöndüren
   Mecîd: Çok şanlı
   Hak: Bizzat var olan
   Metîn: Her şeye güç yetiren
   Vâcid: Dilediği her şeyi bulan
   Mâcid: Şanlı, namlı
   Samed: Herkesin muhtaç olduğu bir müstağni
   Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan
   Âhir: Varlığının sonu olmayan
   Müteâlî: Zâtî ulviyet sahibi
   Ganî: Her şeyden müstağni
   Nur: Işık kaynağı olan
   Vâris: Her şeyin nihâî tek sahibi olan
   Zü’l-celâli ve’l-ikrâm: Celâl ve ikram sahibi
   Rakîb: Gözleyip, kontrol eden
   Bâkî: Fena bulmayan
   Hamîd: Övgüye layık olan
   Vâhid: Her şeyiyle bölünmez bir tek

   Evsâf-ı Sübhâniyeye Dayanan İsimler:

   Hayy: Ebedî hayat sahibi olan
   Şekûr: İyiliklere karşılık veren
   Kahhâr: Kahrolacakları kahreden
   Kâhir: Kahredici
   Muktedir: Her şeye güç yetiren
   Kavî: Her şeye gücü yeten
   Kâdir: Her şeye gücü yeten
   Rahmân: Engin rahmet sahibi
   Rahîm: Rahmeti bol
   Kerîm: İyilik ve ikramda bulunan
   Gaffâr: Günahları yarlıgayan
   Gafûr: Her günahı yarlıgayan
   Vedûd: Seven ve sevilen
   Raûf: Çok şefkatli
   Halîm: Hilm ile muamele eden
   Berr: İyilik eden
   Sabûr: Çok sabırlı
   Alîm: Her şeyi bilen
   Habîr: Her şeyden haberdar
   Muhsî: Her şeyi teferruatıyla ta’dat edip bilen
   Hakîm: Her şeyi yerli yerinde vaz’eden
   Şehîd: Her şeyi ra’ye’l-ayn bilen
   Semî’: Her şeyi işiten
   Basîr: Herşeyi gören
   Afüvv: Günahları affeden

   Ef’âl-i İlâhiyeye Delalet Eden İsimler:

   Mübdi’: İlk yaratan
   Vekîl: Güvenilip dayanılan
   Bâis: Ölümden sonra dirilten
   Mücîb: Dualara icabet eden
   Vâsi’: İlm ü rahmetiyle her şeyi kuşatan
   Hasîb: Her şeye yeten
   Muğîs: Ekstradan yardımda bulunan
   Hafîz: Koruyup kollayan
   Hâlık: Her şeyi temelden yaratan
   Bârî: Örneği kendine ait Yaratıcı
   Musavvir: Şekil ve suret veren
   Rezzâk: Gıdaları yaratıp lütfeden
   Vehhâb: Bol bol hibede bulunan
   Fettâh: Hayır kapılarını açan
   Kâbız: Kabzeden, can alan
   Bâsıt: Genişletilecekleri genişleten
   Hâfıd: İstediğini alçaltan
   Râfi’: Yücelten, yükselten
   Muizz: Aziz kılan
   Müzill: Zelil kılan
   Hakem: Her şeyi hall ü fasl eden
   Adl: Mutlak âdil
   Latîf: En ince noktalara kadar ihtiyaçları gören gözeten
   Muîd: Hayattan sonra ölümü, ölümden sonra da hayatı geri veren
   Muhyî: Hayatı veren
   Mümît: Ölümü yaratan
   Velî: Dost ve yardımcı
   Tevvâb: Tevbeye sevk eden ve tevbeleri kabul buyuran
   Müntakim: Suçluları tecziye eden
   Muksit: Adaletle hükmeden
   Câmi’: Herkesi toplayıp bir araya getiren
   Muğnî: Zenginlik bahşeden
   Mâni’: İstemediği şeyleri vermeyen
   Dârr: Zararları yaratan
   Nâfi’: Faideli şeyler veren
   Hâdî: Hidayete erdiren
   Bedî’: Eşi, benzeri olmayan şeyler yaratan
   Reşîd: Doğru noktaya ulaştıran
   Kayyûm: Kendi kendine kaim olan
   Mâlikü’l-Mülk: Mülkün tek sahibi
   Muahhir: Geriye bırakan
   Mukaddim: Öne alan, öne çıkaran
   Mukît: Gıda veren, bakıp koruyan
   Vâlî: Kâinatları idare eden

   İsimlerin Esasları:

   Hayy: Ebedî hayat sahibi olan
   Alîm: Her şeyi bilen
   Mürîd: İrade eden, dileyen
   Mütekellim: Konuşan
   Kâdir: Her şeye gücü yeten
   Cevâd: İhsanda bulunan, cömertlik yapan
   Muksit: Adaletle hükmeden

   Esmâ-i Celâliye:

   Kebîr: Ululardan ulu olan
   Azîz: Yegâne galip
   Azîm: En büyük ve ulu
   Celîl: Azametli tecelli sahibi
   Mâcid: Şanlı, namlı
   Mümît: Ölümü yaratan
   Dârr: Zararları yaratan
   Müntakim: Suçluları tecziye eden

   Esmâ-i Cemâliye:

   Rahîm: Rahmeti bol
   Selâm: Selamet veren
   Muhyî: Hayatı veren
   Mü’min: Güven veren/vaad eden
   Latîf: En ince noktalara kadar ihtiyaçları gören gözeten
   Rezzak: Gıdaları yaratıp lütfeden
   Hallâk: Her şeyi yaratan
   Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan
   Âhir: Varlığının sonu olmayan
   Zâhir: Varlığı ayândan ayân
   Bâtın: Zât’ı, hakikatiyle ihata edilmeyen
   Karîb: Yakın

   Esma-ül Hüsna zikir Sayıları ve Ebced Değerleri

   Allah’ın isimleri ya da Allah’ın 99 ismi , İslam toplumunda, Kur’an ve hadislerde Allah ’a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah ‘ı ifade amacıyla kullanılmış olan isimlerdir.