Hadislerde Kiyamet Alametleri I

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Hadislerde Kiyamet Alametleri I

   On dört yüzyıl önce Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), kıyamet ile ilgili bazı gaybi bilgileri ve bunlara dayalı düşüncelerini kendisiyle birlikte olan Müslümanlara aktarmıştır. Bu değerli sözler nesilden nesile geçmiş, hadis kitapları ve İslam alimlerinin eserleriyle günümüze ulaşmıştır. Elinizdeki kitabın ilerleyen bölümlerinde kullanılan hadisler de Peygamberimiz (sav) tarafından işte bu anlamda söylenmiş haberleri içermektedir.Bu hadislerin sahih, yani güvenilir ve doğru olduğunun en önemli ispatlarından biri ise, söz konusu hadislerde haber verilen tüm alametlerin Hicri 1400'ün başından itibaren son 30 yıl içerisinde arka arkaya gerçekleşmiş olmasıdır. Hadislerdeki olayların tahakkuku, bu hadislerin doğruluğunun teyitidir.
   Şunu da açıklamak gerekir ki, hadislerde bildirilen işaretlerin bir kısmı 1400 yıllık İslam tarihinin herhangi bir döneminde, dünyanın belirli bir bölgesinde, belirli bir oranda görülmüş olabilir. Böyle bir durum o dönemin Ahir Zaman olduğunu göstermez. Zira bir devrin Ahir Zaman olarak nitelendirilmesi için kıyamet alametlerinin tümünün aynı çağda, birbirlerini izleyerek gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durum bir hadiste şöyle ifade edilmiştir:
   Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların art arda kopması gibi.
   Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167


   Yukarıdaki bilgi ışığında Ahir Zaman hadisleri incelendiğinde hayret verici bir sonuç meydana çıkmaktadır. Peygamberimiz (sav)'in yüzyıllar önce ayrıntılarıyla açıkladığı işaretler yeryüzünün hemen hemen her köşesinde, birbiri ardınca ve tam anlamıyla belirtildiği biçimde içinde bulunduğumuz çağda yaşanmaktadır. Hadisler sanki zamanımızın eksiksiz bir portresini çizmektedir. Elbette bu, derin düşünülmesi gereken son derece mucizevi bir olaydır. Gerçekleşen her alamet insanlara, Allah'ın huzurunda hesap verecekleri kıyamet gününün çok yaklaşmış olduğunu ve bir an önce Kuran ahlakını hayata geçirmelerinin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır.Bu açık gerçeğe rağmen, Hz. İsa (as)'ın bu yüzyılda gelmeyeceğini, Hz. Mehdi (as)'ın bu yüzyılda zuhur etmeyeceğini, İslam'ın bu yüzyılda yeryüzüne hakim olmayacağını söyleyenler ise büyük bir yanılgı içindedirler. Bu kimselerin yanlış bakış açısına göre son 30 yıl içinde gerçekleşen ve gerçekleşmeye devam 200'den fazla alametin aynı şekilde, tekrar, arka arkaya, yeniden gerçekleşmesi gerekmektedir. Şüphesiz bu samimi ve gerçekçi bir iddia değildir. Akılcı ve samimi olan tutum ise, Hz. İsa (as)'ın gelişinin ve Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun, yani kıyametin yaklaştığının alameti olan yüzlerce olayın içinde bulunduğumuz bu yüzyılda gerçekleşmiş olduğunu görmek ve bu kutlu dönemde yaşıyor olmanın sevincini ve coşkusunu hissetmektir.
   Kitabın bu bölümünde Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği kıyamet alametlerinden sadece bir kısmına yer verilmiştir. (konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenlerSavaşlar kadar tüm dünya insanlarını ilgilendiren diğer bir "kargaşa" konusu da uluslararası ve organize terör olaylarıdır. Boston Üniversitesi'nden Prof. Vojtech Mastny'nin belirttiği gibi, terör olayları 20. yüzyılın ortalarından sonra kat kat artmıştırMeydana gelen tahribat Avrupa'nın büyük bölümünü ayın yüzeyine dönüştürmüştü: Şehirler bombardımanlar sonucunda harap oldu, sayfiye yerleri kavruldu ve simsiyah oldu, yollar bombaların açtığı çukurlarla kaplandı, demiryolları kullanılamaz hale geldi, köprüler yıkıldı, limanlar batık gemilerle doldu. Savaş sonrası Almanya'nın Amerikan Bölgesi askeri valisi General Lucius D. Clay'in dediği gibi, "Berlin sanki ölülerin şehri gibiydi."1998 yılı şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olmuşturAmerika Ulusal İklimsel Veri Merkezi'nin kayıtlarına göre de en fazla iklimsel afet 1998'de meydana gelmiştir.Örneğin gözlemciler, 1998'deki Mitch Kasırgası'nın Orta Amerika'nın tarihinde meydana gelen en kötü felaket olduğunu belirtmişlerdir.Teknolojinin, kendilerine doğaya hükmetme olanağı sağlayacağı hayaline kapılan bazı insanlara ise 1995 Kobe depremi anlamlı bir ders vermiştir. Hatırlanacağı gibi, Japonya'nın büyük endüstri ve ulaşım merkezinde yaşanan deprem hiç beklenmedik bir anda meydana gelmiştir. Bu deprem sadece 20 saniye sürmesine rağmen, Time dergisinde belirtildiğine göre, 100 milyar dolar civarında zarara neden olmuştur.Son birkaç yıl içinde meydana gelen büyük ve sürekli depremler, dünya kamuoyunun gündeminde devamlı olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine bakılırsa 1999 yılında, yeryüzünde 20.832 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerde tahmini olarak 22.711 insan hayatını kaybetmiştir.Günümüzde dünya genelinde fakirlik çok ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır. UNICEF'in son raporları göz önünde tutulursa, dünya nüfusunun dörtte biri "tasavvur edilemez sıkıntı ve yokluk koşullarında" yaşamaktadır.Bir milyar üç yüz milyon kişi günde 1 dolar, üç milyar kişi de günde 2 dolar ile geçinmektedir.Yaklaşık bir milyar üç yüz milyon insan temiz sudan, iki milyar altı yüz milyon insan temel sağlık hizmetlerinden yoksundur.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 2000 yılı raporuna göre, 826 milyon insan yetersiz beslenmektedir. Diğer bir ifadeyle her altı kişiden biri açlık çekmektedir.Gelir dağılımındaki adaletsizlik de son birkaç on yıl içinde aşırı derecede, düşünülenin çok ötesinde büyümüştür. Birleşmiş Milletler kaynakları göstermektedir ki 1960'da dünya nüfusunun en fakir %20'si ile en zengin %20'si arasındaki gelir oranı 1'e 30 iken, 1995'te 1'e 82 olmuştur.Sosyal adaletteki çöküşe bir örnek de dünyanın en zengin 225 şahsının servetinin dünya nüfusunun %47'sinin senelik gelirine eşit hale gelmesidir.16
   İstatistiklerin ortaya koyduğu bu güncel veriler aynı zamanda, Peygamberimiz (sav)'in sözünü ettiği fakirliğin artacağı haberinin de göstergeleridir. Ahir Zaman'ın ilk döneminin belirtileri olan fakirlik ve açlık hadislerde şöyle bildirilmiştir:
   Fakirler çoğalacak.
   Fakirler çoğalacak
   Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455
   Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak.
   Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440

   Peygamberimiz (sav)'in işaret ettiği dönemin günümüz koşullarını tasvir ettiği açıktır. Geçmiş yüzyıllara bakıldığında kuraklık, savaşlar veya felaketler gibi nedenlerle zorluk ve sıkıntılar yaşandığı fakat bunların geçici ve bölgesel boyutlarda kaldığı görülmektedir. Oysa içinde bulunduğumuz çağda yaşanan fakirlik ve geçim zorlukları kalıcı, düzenli ve büyük ölçekli bir yapı taşımaktadır.
   <img src="http://www.harunyahya.org/imani/kiyametalametleri/res/59.jpg" align="top" />
   Akit, 22 Şubat 2000, Ortadoğu, 12 Nisan 2001, Yeni Mesaj, 10 Kasım 2000, Yeni Binyıl, 21 Temmuz 2000, Yeni Binyıl, 23 Haziran 2000, Hürses, Sayı: 7810
   Fakir-zengin ayrımına yol açan sosyal adaletsizliğin temel nedeni elbette Kuran ahlakının yaşanmamasıdır.
   <img src="http://www.harunyahya.org/imani/kiyametalametleri/res/60a.jpg" align="left" />

   Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
   (Nur Suresi, 22)

   Şüphesiz Rabbimiz sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir; insanlara zulmedici değildir. Ancak insanlar yaptıkları kötülük ve nankörlükler nedeniyle yoksulluk ve sıkıntılara zemin hazırlamaktadırlar. Elbette böyle haksız ve üzücü durumlar dini, ahlaki ve vicdani değerlerden yoksun, bencillik ve çıkar ilişkileri üzerine kurulu bir dünya düzeninin kaçınılmaz sonucudur.

   Fakirliğin artması ve insanlar arasındaki sosyal uçurumun giderek büyümesi AhirZaman'ın ilk döneminin belirtilerindendir.


   Ekonomik Kriz Kıyamet Alametlerindendir
   2007 yılında başlayan, 2008 ve 2009 yılında şiddetini artıran ve 2014 yılına kadar sürmesi beklenilen ekonomik kriz de Peygamber Efendimiz (sav)'in haber verdiği alametlerden biridir. Yüzbinlerce insanın işsiz kalmasına, fakirliğin doruğa tırmanmasına, yüzlerce şirketin hatta ülkelerin batmasına sebep olan bu krizle ilgili hadislerden bazıları şunlardır:
   Çarşı ve pazarların tekarubu kıyamet alametlerindendir. Dedim ki "Pazarların tekarubu ne demektir?" Şunlardır: "Herkesin az kazançtan yakınması..." (İbni Merduveyh Ebu Hüreyre (ra)dan...)(Kıyamet Alametleri, Pamuk yayınları, s.146) Nuaym b. Hammad, İbni Mes'ud'dan rivayet edilen bir hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışının öncesinin anlatıldığı dönem, "TİCARET ve yolların KESİLDİĞİ ve fitnelerin çoğaldığı zaman" şeklinde tarif edilmektedir. Hadisin devamında ise Hz. Mehdi (as) döneminde bu fitnelerin son bulacağı haber verilmektedir: "...Biz O (Hz. Mehdi (as)) şahsı aramak için geldik ki, FİTNELER ONUN ELİYLE SÖNEBİLİR. KONSTANTİNİYYE (İSTANBUL) O'NUNLA FETHEDİLİR. (Yani Hz. Mehdi (as) manen gönülleri fethedecek, büyük kültürel ilmi etki oluşturacaktır.) Biz onu ismi ile ve anasının, babasının ismiyle ve ordusu ile tanırız..."
   (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.52)

   (Hz. Mehdi (as)'nin zuhurundan (ortaya çıkışından) önce) PİYASANIN DURGUN OLMASI, KAZANÇLARIN AZALMASI olacaktır.
   (Kıyamet Alametleri, s. 148)
   [b]Herkesin AZ KAZANÇTAN YAKINMASI,
   paraları için zenginlerin saygı görmesi olacaktır.
   (Kıyamet Alametleri, s. 146)


   Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman...
   (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 39-40)
   [/b]   Cumhuriyet, 27 Ağustos 2008

   Sabah, 16 Eylül 2008

   Vatan, 16 Eylül 2008


   Ahlaki Çöküş

   İçinde bulunduğumuz zamanda dünya toplumlarının
   sosyal yapılarını tehdit eden çok büyük bir tehlike
   söz konusudur. Bu tehlike insan bedenini ölüme götüren
   virüslere benzer şekilde sinsi bir faaliyet göstererek
   toplumu yıkıma sürüklemektedir. İşte bu tehlike bir
   insan topluluğunu ayakta tutan ahlaki değerlerin yozlaşmasıdır.
   Eşcinselliğin, fuhuş ticaretinin, evlilik dışı cinselliğin,
   cinsel suçların, pornografinin, tecavüz vakalarının
   ve cinsel hastalıkların artışı ahlaki çöküşün bazı önemli
   göstergeleridir.

   Bahsi geçen konular sürekli olarak dünya
   kamuoyunun gündemindedir. Pek çok insan çevresinde olup
   bitenlerin, tehlikenin farkında değildir veya bu olayları
   sosyal hayatın bir parçası olarak değerlendirme gafletine
   düşmektedir. Ancak istatistikler tehlikenin boyutlarının
   görülmemiş bir artışla her geçen gün büyüdüğünü göstermektedir.

   Akit, 2 Mart 2001, Akit,
   1 Aralık 2000, Hürriyet, 26 Haziran 2001

   Dini ve ahlaki değerlerden yoksun toplumlar için
   AIDS hızla yayılan ve başa çıkılamayan bir bela
   olmuştur.
   Cinsel hastalık
   oranları insanlığın önündeki sorunların büyüklüğünü
   gözler önüne seren önemli bir kriterdir. Dünya Sağlık
   Örgütü'nün (WHO) kayıtlarına göre, cinsel yoldan bulaşan
   hastalıklar en çok rastlanan hastalık gruplarından birini
   oluşturmaktadır; raporlar her yıl tahmini olarak 333
   milyon yeni vakanın meydana geldiğini göstermektedir.17
   Bunlara ek olarak, AIDS büyük bir
   sorun olma konumunu korumaktadır. WHO istatistikleri
   bugüne kadar 18.8 milyon insanın bu hastalıktan hayatını
   kaybettiği gerçeğini ortaya koymaktadır.18
   Dünya Sağlık Örgütü'nün AIDS ile ilgili
   2000 yılı raporundaki şu ifadeler konuyu çok iyi özetlemektedir:
   "AIDS sosyal, ekonomik ve demografik yapılar üzerindeki
   yıkıcı etkisiyle benzersizdir
   ."19
   <img src="http://www.harunyahya.org/imani/kiyametalametleri/res/64a.jpg" align="left" />

   Son yıllarda eşcinselliğin
   kaydettiği hızlı artış ürkütücü gelişmelerden
   biridir. Bu gelişmeler 14 asır önce Peygamberimiz
   (sav)'in hadislerinde yer almıştır.
   Ürkütücü gelişmeler arasında eşcinselliğin
   yayılışı da oldukça dikkat çekicidir. Eşcinsellerin
   bazı ülkelerde resmi olarak evlenebilmeleri, evliliğin
   getirmiş olduğu sosyal haklardan istifade edebilmeleri,
   dernek ve partiler kurmaları, dünya çapında yapılanmaları,
   kutsal inançlara karşı gelmeleri, dini değerlere savaş
   açmaları, Peygamberimiz (sav)'in döneminden bu yana
   geçen on dört yüzyıllık süre zarfında sadece çağımıza
   mahsus olaylardır.

   Günümüzdeki eşcinsellerin bu cüret ve pervasızlıkları
   eşcinselliği ile tanınmış Lut halkının başına gelenleri
   düşündürmektedir. Kuran'da anlatıldığı gibi, Allah Hz.
   Lut'un doğru yola davetine azgınlıkla karşılık veren
   Lut şehri ve halkını büyük bir felaketle helak etmiştir.
   Bu sapık toplumdan geri kalanlar halen bir ibret belgesi
   olarak Lut Gölü'nün suları altında durmaktadır.

   Ahir Zaman toplumlarındaki ahlaki dejenerasyonu
   tasvir eden hadislerin bugünün dünyasında tam anlamıyla
   ortaya çıktığı açık bir gerçektir.

   Fuhşun utanma ve gizlemeye gerek duyulmaksızın,
   açıkça yapılmasının bir kıyamet alameti olduğu hadiste
   şöyle belirtilmiştir:

   Fuhuş açık
   olmadan... kıyamet kopmaz.

   Ramuz-El Ehadis, 91/7
   Toplumda evlilik dışı cinsel ilişkilerin
   yaygınlaşmasının bir işaret olduğu da Peygamberimiz
   (sav) tarafından şu şekilde dile getirilmiştir:

   Zinanın çoğalması
   kıyamet alametlerindendir.

   Buhari,
   Tecrid'i 1/16   Ahlaki değerlerin, utanma duygusunun
   zayıflaması şöyle tasvir edilmiştir:

   Kıyamet yaklaşınca...
   kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak
   kadar haya ortadan kalkar.

   Son Zamanlarla İlgili Hadisler,
   s. 97


   Hürriyet, 27 Temmuz 2001,
   Milliyet, 14 Eylül 2000, Yeni Binyıl, 22 Ocak
   2000, Milliyet, 13 Mayıs 2001, Milliyet, 16 Ekim
   2000, Sabah, 22 Ocak 2001, Sabah, 30 Ocak 2000

   Toplumlardaki ahlaki çöküntünün birer delili olan
   benzer haberler her gün gazete sayfalarında yer
   almakta ve pek çok insan tarafından normal karşılanmaktadır.
   Çok ilginçtir son dönemde bazı ülkelerde birtakım TV kanallarında
   gizli kamerayla çekilmiş fuhuş görüntüleri yayınlanmaktadır.
   Yollarda insanlarla pazarlık yapan hayat kadınları herkesin
   gözü önünde açıkça yol ortalarında fuhuş yapmaktadırlar.
   Burada, hadiste kıyamet alameti olarak belirtilen bir
   olay daha tam dikkat çekildiği şekilde ortaya çıkmış
   ve milyonlarca insana bu olay gösterilmiştir. Hadisler
   göstermektedir ki eşcinselliğin normal bir yaşam biçimi
   olarak kabul edilmesi kıyamet öncesindeki dönemin önemli
   bir belirtisidir:

   Erkekler kadınlara
   benzeyecek, kadınlar erkeklere benzeyecek.
   Ölüm-Kıyamet-Ahiret
   ve Ahirzaman Alametleri, s. 451
   Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde...
   kıyamet yaklaşmış olacaktır.

   Ramuz-El Ehadis, 448/8;
   Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480   Hak Dinin ve Kuran Ahlakının
   Terk Edilmesi Kıyamet alametleri
   ile ilgili hadisler bizlere söz konusu işaretlerin baş
   göstereceği dönemin ayrıntılı bir tasvirini sunmaktadır.
   Peygamberimiz (sav)'in sözlerinden anlaşılmaktadır ki,
   Ahir Zaman'ın birinci safhası dinin görünüşte uygulandığı,
   fakat gerçekte Allah'ın dininin ve Kuran ahlakının neredeyse
   tamamen terk edildiği bir dönemdir. Apaçık olan Kuran
   ayetlerinin görmezlikten gelindiği, Allah adına hükümler
   öne sürüldüğü, dinde ayrılığa düşüldüğü, ibadetlerin
   gösteriş amaçlı yapıldığı, dinin çıkar ve menfaat sağlamak
   için araç olarak kullanıldığı bir zamandır. İmanın bilgi
   ve araştırmaya değil de taklitçiliğe dayalı olması da
   bu dönemin bir özelliğidir. Bu devirde sözde Müslümanlar
   çoğunlukta, hakiki alimler ve samimi Müslümanlar ise
   azınlıktadır.

   Peygamberimiz (sav) tarafından günümüzden
   on dört yüzyıl önce bildirilen ve tamamı içinde bulunduğumuz
   çağda eksiksiz yaşanan alametler şunlardır:

   Kuran'da bildirildiğine göre, Peygamberimiz
   (sav) ahiret günü kendi kavminin "Kuran'ı
   terk edilmiş (bir kitap) olarak bıraktığını"
   (Furkan Suresi, 30) ifade edecektir. Hadislerde de Ahir
   Zaman'da Kuran'ın yol gösterici vasfının göz ardı edileceği,
   Kuran'dan uzaklaşılacağı şöyle bildirilmiştir:   İnsanlara bir zaman gelir
   ki Kuran-ı Kerim bir vadide, insanlar başka bir
   vadide olurlar.

   Son Zamanlarla İlgili Hadisler,
   s. 23   İnsanlara
   bir zaman gelecektir ki Kuran-ı Kerim'in yalnız
   resmi, İslam'ın yalnız ismi kalacaktır. Onlar İslam'dan
   en uzak insanlar oldukları halde İslami isimlerle
   isimlenecekler, mescitleri görünüşte mamur olduğu
   halde hidayet yönünden harap olacaktır.

   Son Zamanlarla İlgili Hadisler,
   s. 24
   Cuma Suresi'nin 5. ayetinde, "Kendilerine
   Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları,
   hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların
   durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir."
   benzetmesi yapılmıştır. Kuşkusuz bu ayette Müslümanlar
   uyarılmakta, aynı vahim hataya düşmemek için dikkatli
   olmaları gerektiği hatırlatılmaktadır. Zira Kuran öğüt
   alınması ve üzerinde düşünülmesi için indirilmiş bir
   Kitap'tır.

   Peygamberimiz (sav) Kuran'ın okunmasına
   rağmen içerdiği bilgi ve hikmet üzerine düşünülmemesinin
   Ahir Zaman'ın bir özelliği olduğunu şöyle ifade etmiştir:
   Bundan sonra
   birtakım, Kuran okuyan fakat okudukları dillerinde
   kalan, kalplerine inmeyen insanların türeyeceği
   bir zaman gelecektir.

   Son Zamanlarla İlgili Hadisler,
   s. 61
   Enam Suresi'nin 26. ayetinde insanları
   "Kuran'dan alıkoyanlara" dikkat çekilmektedir. Hadislerden
   de sapkın fikir akımlarının, hak ve hakikatten uzak
   sistemlerin kıyamet öncesinde, insanları Allah'ın yolundan
   saptıracak büyük fitneler meydana getireceği anlaşılmaktadır.

   Kıyamet önü
   sıra karanlık geceler gibi fitneler vardır.

   Ramuz-El Ehadis, 121/5   Kıyamete yakın
   karanlık gecelerin parçaları gibi karışıklıklar
   olacaktır. Bu karışıklıklar içinde kişi mümin olarak
   sabahlayıp kafir olarak akşamlayacak, mümin olarak
   akşamlayıp kafir olarak sabahlayacaktır.

   Kur'an ve Sünnette Kiyamet
   ve Ahiret, s. 155
   Haram ve helal fiilleri Allah Kuran'da
   eksiksiz olarak bildirmişken, dinde aslında olmayan
   kuralların ve hükümlerin ortaya çıkması bir kıyamet
   alametidir:   Haram olan
   şeylerin helal sayılması... kıyamet alametlerindendir.

   Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman
   Alametleri, s. 454
   Ahir Zaman'da alim olarak kabul edilen
   bazı insanların gerçekte ikiyüzlü ve sahtekar olduklarını,
   Peygamberimiz Hz. Muhammed şöyle haber vermiştir:


   Ahir Zaman'da
   kurt okuyucular olacak. Kim o zamana yetişirse,
   şerlerinden Allah'a sığınsın. Onlar çok kokmuş insanlardır.
   Riyakarlık (ikiyüzlülük) hakim olacak, riya (ikiyüzlülük)
   ve gösterişten utanılmayacak.

   Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s.
   470   Alimler ilmi
   sırf para kazanmak için öğrendiğinde... dini dünyalık
   karşılığında sattıklarında... hükmü sattıklarında...
   kıyamet yaklaşmış olacaktır.

   Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s.
   480   Ahir Zaman'da
   öyle adamlar çıkacak ki, dinlerini dünya menfaatleri
   karşılığında satacaklardır. Bunlar yumuşak görünmek
   için koyun postuna bürünecekler, dilleri şekerden
   tatlı, fakat kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır.

   Tirmizi, Zühd, 60
   İslam'ın kurallarına gereken saygı
   ve özeni göstermeyen, dini, kendi menfaatleri doğrultusunda
   araç olarak kullanmaktan çekinmeyen insanların durumu
   da şu şekilde anlatılmıştır:

   Ümmetimin
   son zamanlarında mescitlerini süsleyip kalplerini
   harap bırakan, elbisesini sakınıp koruduğu kadar
   dinini sakınıp korumayan, dünya işlerinin yolunda
   gitmesi uğrunda dinini vasıta yapmağa aldırış etmeyen
   birtakım insanlar türeyecektir.

   Son Zamanlarla İlgili Hadisler,
   s. 25   İyiliğin tavsiye edilmesi ve kötülüğün
   önlenmesinin Allah'ın önemli bir emri olduğu bilindiği
   halde yapılmaması da kıyametin yaklaştığının bir göstergesidir:

   İyilik terk
   edilip emredilmediğinde, kötülük işlenip alıkonulmadığında...
   kıyamet yaklaşmış olacaktır.

   Ölüm Kıyamet ve Diriliş,
   s. 480 Kıyamet
   yaklaşır, hayırlı işler azalır.

   Kıyamet Alametleri, s.264

   Samimi Müslümanların günahkarların baskısı
   altında zayıf duruma düşmelerinin bir kıyamet alameti
   olduğu hadiste şöyle bildirilmiştir:

   (Kıyametin
   bir alameti) Mescitler içerisinde günahkarların
   seslerinin yükselmesi ve günahkarların dinin emrettiklerini
   yerine getiren samimi müminler üzerine galip gelip
   onlara tahakküm etmeleridir.

   Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve
   Ahirzaman Alametleri, s. 450   Peygamberimiz (sav)'in verdiği bir
   haber de Ahir Zaman'da gerçek müminlerin neredeyse yok
   denecek kadar az sayıda olmasıdır:

   İnsanlara bir
   zaman gelir ki camilerinde toplanıp namaz kılarlar.
   Fakat aralarında mümin bulunmaz.
   Son Zamanlarla
   İlgili Hadisler, s. 17   Samimi müminlerin inançlarını saklamaları
   ve ibadetlerini gizli sürdürmelerinin hadisteki tasviri
   şöyledir:   Dünyanın dört bir yanında
   sırf iman ettikleri için öldürülen insanların
   olacağı 1400 yıl önce hadislerde zikredilmiştir.   Bu gün sizin
   aranızda münafıkların gizli yaşadıkları gibi bir
   zaman gelir ki mümin olanlar da diğerlerinin arasında
   gizli olarak dini hayatlarını sürdürmeye çalışırlar

   Son Zamanlarla İlgili Hadisler,
   s. 9   Cami ve mescitlerin sadece yol olarak
   kullanılan mekanlara dönüşmesinin bir işaret olduğu
   aşağıdaki hadiste haber verilmektedir:

   Mescitler namaz
   kılınmayıp gelip geçilen bir yol haline geldiği...
   bir zaman gelmedikçe kıyamet kopmaz

   Son Zamanlarla İlgili Hadisler,
   s. 87   Ahir Zaman'da Kuran'ı Allah'ın rızasını
   kazanmak için değil de kazanç elde etmek için okuyan
   insanların da ortaya çıkacağı hadiste şöyle dile getirilmiştir:

   Kim Kuran
   okursa (mükafatını) Allah'tan istesin. Zira son
   zamanlarda Kuran okuyup (mükafatını) insanlardan
   isteyen birtakım insanlar türeyecektir.

   Son Zamanlarla İlgili Hadisler,
   s. 9   Kuran'ın sadece haz almak için adeta
   bir şarkı gibi okunması (Allah'ı ve Kuran'ı tenzih ederiz) da bir işarettir:

   Kuran-ı Kerim'in
   şarkı söylercesine okunup haz duyulduğu, hatta kişi
   alim olmadığı halde bu okuyuşundan dolayı itibar
   gördüğü zaman...

   Son Zamanlarla İlgili Hadisler,
   s. 31
   Müslüman olarak tanınan bazı
   şahısların çarpık bir kader anlayışına sahip olmaları,
   bazılarının da yıldızların geleceğe dair haber verdiğine
   inanmaları Ahir Zaman'ın göstergelerindendir:

   Ahir zamanda
   ümmetim hakkında en çok endişe duyduğum: yıldızlara
   (inanmak), kaderi yalanlamak...

   Ramuz-El Ehadis, 1/1540   Yıldızlarla
   geleceğe dair haberler almaya çalışmak da kıyamet
   alameti olarak hadislerde haber verilmiştir.

   Allah'ın ayetlerde kesin
   olarak haram kıldığı faiz günlük yaşamın bir parçası
   haline gelmiştir.
   Faizin, Allah'ın haram kıldığı bir
   fiil olmasına rağmen alenen uygulanmasının bir alamet
   olduğu hadiste şöyle belirtilmiştir:

   Kıyamet alametlerindendir:..
   faizin aşikar olması.

   Ramuz-El Ehadis, 448/8
   İnsanlar üzerine öyle
   bir zaman gelir ki, faiz yemeyen adam kalmaz.
   Onu yemese bile kendisine tozu isabet eder.
   Ramuz-El Ehadis,
   360/8, 503/7

   Hac ibadetinin yapılış amacının
   gezmek, ticaret yapmak, gösteriş yapmak veya dilenmek
   olması Ahir Zaman'ın bir diğer belirtisidir:

   İnsanlar üzerine
   bir zaman gelir ki zenginler tenezzüh (seyahat)
   için, orta halliler ticaret için, onların kurraları
   (alimleri) riya ve gösteriş için, fakirleri ise
   dilenmek için hac ederler.

   Ramuz-El Ehadis, 503/8

   Sosyal Bozulma

   Günümüz insanlarının karşı karşıya
   olduğu önemli bir sorun toplumun temelini oluşturan
   sosyal yapılardaki bozulmadır. Toplumsal çöküş değişik
   şekillerde kendini göstermektedir. Dağılmış aileler,
   boşanmalardaki artış ve gayrimeşru çocuklar aile kurumundaki
   tahribatın doğal sonucudur. Stres, huzursuzluk, mutsuzluk,
   endişe ve kaos pek çok insanın hayatını adeta bir kabusa
   dönüştürmektedir. Manevi boşluk içindeki insanlar bunalımlarına
   çare ararken alkol ve uyuşturucu bataklığına düşmekte
   veya karanlık yollara girmektedir. Çözüm yolu kalmadığını
   düşünen bazıları da intiharı bir kurtuluş zannetmektedirler.


   "Ahir Zaman" olarak adlandırılan
   dönem, toplumsal yozlaşmanın en ileri boyutlara
   ulaştığı dönemdir. Toplumun temelini oluşturan
   sosyal yapılarda büyük bir bozulma gözlemlenmektedir.
   Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bugün yaşanan
   toplumsal çöküşle ilgili çok açık işaretler yer
   almaktadır.
   Toplumsal yozlaşmanın en çarpıcı göstergelerinden
   birisi de yasalara aykırı davranışlardaki büyük artıştır.
   Suç oranlarındaki artış konunun uzmanlarını dahi hayrete
   düşüren boyutlara ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Uluslararası
   Suç Önleme Merkezi'nin hazırladığı "Evrensel Suç ve
   Adalet Raporu" tüm dünya ülkelerini kapsayan şu genellemeleri
   içermektedir:

   Ortalama olarak, suç oranları 1980'lerde
   olduğu gibi, 1990'larda da yükselmeye devam etmektedir.

   Dünyanın neresi olursa olsun, beş yıllık
   bir periyotta, büyük şehirlerin sakinlerinin üçte ikisi
   en az bir kere suç sayılan fiillerin hedefi olmaktadır.

   Evrensel olarak ciddi suçlara hedef olma
   olasılığı (soygun, cinsel suçlar, saldırı) beşte birdir.

   Bölge ayrımı olmaksızın, gençler kategorisindeki
   mülkiyete yönelik suçlar ve şiddet suçlarının her ikisi
   de ekonomik problemler ile ilgilidir.

   Son yıllarda yasadışı
   uyuşturucu madde türleri sayıca artmış ve nitelik olarak
   da çeşitlenmiştir.20

   Aslında söz konusu olaylarda şaşılacak
   bir durum yoktur. Böyle bir sosyolojik gelişmenin nedenleri
   Kuran'daki geçmiş toplumların kıssalarında açıkça anlatılmaktadır.
   Sosyal dejenerasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
   her türlü sorun insanların Allah'ı ve yaratılış amaçlarını
   unutmalarının, hak dinden ve manevi değerlerden uzaklaşmalarının
   kaçınılmaz bir sonucudur.

   Toplumsal bozulmanın unsurları
   aynı zamanda Peygamberimiz (sav)'in on dört yüzyıl önce
   haber verdiği, günümüzde de eksiksiz olarak ortaya çıkan
   gelişmelerdir. Hz. Muhammed (sav)'in "insanların ihtilaf
   ve içtimai (sosyal) sarsıntılar içinde bulundukları
   zaman" (Ramuz-El Ehadis, 7/7) olarak tanımladığı Ahir
   Zaman'ın ilk devresi ile ilgili hadisler şöyledir:

   Hadislerden anlaşılmaktadır
   ki, toplumda kötü insanların çoğalması, güvenilir kabul
   edilen bazı insanların gerçekte yalancı, yalancı olarak
   tanınan bazılarının da gerçekte güvenilir kişiler olması
   Ahir Zaman'ın bir özelliğidir:
   İnsanlar üzerine
   aldatıcı seneler gelecek. O senelerde... haine itimat
   edilecek, doğru kişi hain sayılacak.

   Ölüm Kıyamet ve Diriliş,
   s. 476 Kötülerin
   çoğaldıkça çoğalması, yalancıların doğru kabul
   edilip doğruların yalancı sayılması, hainlerin
   güvenilir, güvenilir kimselerin hain sayılması...
   kıyamet alametlerindendir.

   Son Zamanlarla İlgili
   Hadisler, s. 92   Dünyada alçak
   oğlu alçak kimseler insanların en mutlusu oluncaya
   kadar kıyamet kopmayacaktır.

   Tirmizi, Fiten, 37
   Asabi, 10 Ocak 2000,
   Akşam, 22 Ocak 2001, Akit, 4 Nisan 2001, Akit,
   17 Mart 2001, Milli Gazete, 13 Haziran 2000, Yeni
   Yüzyıl, 27 Haziran 1997, Akit, 19 Ekim 2000, Radikal,
   21 Şubat 2001, Yeni Mesaj, 30 Nisan 2000

   Gazetelerde yer alan ve toplumdaki ahlaksızlıkların
   dolayısıyla kötü insanların sayısının arttığını
   kanıtlayan bu gibi haberler Ahir Zaman'ın da habercisidirler.
   Dinimizin kurallarına ve kanunlara uygun elde edilmiş
   kazanç ile güvenilir insanların az bulunacağı hadiste
   şöyle belirtilmiştir:


   Ahir Zaman'da
   ümmetim içerisinde en az bulunacak şey helal para
   ve kendisine güvenilir arkadaştır.

   Suyuti, Camiü's-Sagir,
   2/71
   Gerçek şahitliğin gizlenmesi,
   yalancı şahitliğin ve iftiranın ise yaygınlaşması bir
   alamettir:

   Kıyametten
   hemen önce... yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka
   şahitlik ise gizlenir.

   Ramuz-El Ehadis, 1/121
   İftiranın yaygınlaşması
   kıyamet alametlerindendir.

   Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve
   Ahirzaman Alametleri, s. 450

   Pek çok toplumda tek üstünlük kriterinin
   zenginlik olması, saygının kişinin zenginliğine endeksli
   olmasının bir kıyamet alameti olduğu şöyle bildirilmiştir:


   Zengine itibar edilip
   kendinden daha üstün kişiler ona ayağa kalktıklarında
   ve ona selam verdiklerinde... kıyamet yaklaşmış demektir.

   Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s.
   480-481
   İnsanlar arasındaki sosyal ilişkilerin
   bozulmasının da bir işaret olduğu hadislerdeki tasvirlerden
   anlaşılmaktadır:

   Selam halka
   değil de özel insanlara verilinceye... kadar kıyamet
   kopmaz.

   Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve
   Ahirzaman Alametleri, s. 470
   Kişinin yalnız tanıdıklarına selam vermesi... kıyamet
   alametlerindendir.

   Ramuz-El Ehadis, 121/4

   Sorumluluğun işin ehli olmayanlara
   verilmesinin sonuçları da aşağıdaki hadiste şöyle vurgulanmaktadır:

   İş ehil olmayana
   verilince, artık kıyameti bekle!

   Zebidi, Tecridi Sarih,
   12/201
   Türkiye, 24 Mayıs 2001,
   Posta, 16 Şubat 2001

   Ahir Zaman'ın en önemli özelliklerinden biri de
   insanlar arasında sevgi ve saygının kalmamasıdır.
   Sokakta yere yığılmış hasta bir kişiye kimsenin
   yardım etmemesi günümüzde sık rastlanılabilen
   bir durumdur.
   Aile, akraba ve komşuluk ilişkilerinin
   bozulması, fertler arasındaki sosyal ve manevi değerlerin
   kaybolması bu dönemin başka bir özelliğidir:   Akit, 19 Ekim 2000, Akşam,
   26 Haziran 1999, Milli Gazete, 5 Ocak 2001, Sabah,
   23 Mart 2001

   Son dönemdeki ahlaki çöküşü belgeleyen küpürler.
   Kişinin annesine isyan
   etmesi, babasına sıkıntı vermesi...

   Tirmizi, Fiten, 38
   Kıyametten hemen önce...
   akraba ile ilişkiler kesilir.


   " Ramuz-El Ehadis, 448/7
   Komşular arasında
   geçimsizliğin yaygın hale gelmesi kıyamet alametlerindendir.

   Son Zamanlarla İlgili
   Hadisler, s. 86
   Gençlerin sinirli olmaları,
   çocuklar ile yetişkin insanlar arasındaki sevgi ve saygı
   ilişkilerinin bozulması hadislerde şöyle anlatılmıştır:


   Büyükler küçüklere
   merhamet etmediklerinde, küçükler de büyüklerine
   saygı göstermediklerinde... çocuk öfkeli olduğunda...
   kıyamet yaklaşmış olacaktır.

   Ölüm Kıyamet ve Diriliş,
   s. 480   Hadisler göstermektedir ki, aile
   kurumundaki bozulmaya bağlı olarak boşanmaların ve evlilik
   dışı çocukların çoğalması Ahir Zaman toplumlarının bir
   niteliğidir.   Akit, 16 Şubat 2001

   Aile yapısındaki bozulma, insanlar arasındaki
   iletişimsizlik, ilişkilerin sevgi ve saygıya değil
   de çıkara ayarlı olması, yalnız insanların artması
   gibi sorunlar Ahir Zaman toplumlarının ortak özelliklerindendir.
   Hadislerde haber verilen bu bozulmalar kıyametin
   yaklaştığının anlaşılması ve Allah'a yönelip dönülmesi
   için birer ibret vesilesidir.   Boşanmaların çoğalması...
   kıyamet alametlerindendir.

   Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve
   Ahirzaman Alametleri, s. 455 Kıyamet
   yaklaşınca... gayri meşru çocuklar çoğalır.   Ramuz-El Ehadis, 33/7

   Materyalist felsefe ve dünya görüşlerinin
   etkisiyle insanların ahireti unutmaları, dünyaya büyük
   bir hırsla bağlanmaları kıyamet öncesindeki dönemin
   bir vasfıdır:
   İnsanlarda
   cimrilik ve hırs artacak.

   Müslim, İmare, 176; İbni
   Mace, Fiten, 24 Kıyamet
   yaklaştı. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak
   hırslarını arttırıyorlar, Allah'tan da uzaklaşıyorlar.

   Suyuti, Camiü's-Sagir,
   2/57
   Birbirlerine kaba sövgü ve küfürlerle
   hitap eden insanların durumu hadiste şöyle ifade edilmiştir:


   Son zamanlarda
   türeyen, birbirleriyle karşılaştıkları zaman selamları
   lanetleşmeden ibaret olan sarhoş ve asi bir nesil
   (ortaya çıkmadıkça)...

   Son Zamanlarla
   İlgili Hadisler, s. 54   Bu dönemin başka bir özelliği de
   dedikodu ve alayın büyük rağbet görmesidir:

   Dedikoducuların,
   gıybetçilerin ve alaycıların artması kıyamet alametlerindendir.

   Son Zamanlarla İlgili Hadisler,
   s. 93   Dalkavukların toplum içinde itibar
   görmeleri de şöyle haber verilmiştir:   Bazı dedikodu dergileri


   Kıyamet yaklaşınca...
   o devrin en itibarlıları yaltaklık ve dalkavukluk
   yapanlardır.

   Son Zamanlarla İlgili
   Hadisler, s. 97 Sığırların
   dilleriyle yalayarak yediği gibi, dilleriyle geçimlerini
   temin eden birtakım insanlar ortaya çıkmadıkça
   kıyamet kopmaz.

   Son Zamanlarla İlgili
   Hadisler, s. 101

   Güneş, 22 Ocak 2000, Milli
   Gazete, 30 Temmuz 2001


   Ahir Zaman'da sık karşılaşılan bir durum da ticaret hayatında
   sahtekarlığın ve rüşvetin olağan hale gelmesidir:   Kıyamet yaklaşınca...
   ölçü ve tartılarda hile yapılır.

   Ramuz-El Ehadis, 33/7
   Rüşvetlerin alınması...
   kıyamet alametlerindendir.

   Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve
   Ahirzaman Alametleri, s. 454
   Peygamberimiz (sav) Ahir Zaman'da
   cinayetlerin artışını şöyle bildirmiştir:

   Cinayetler
   artmadıkça... kıyamet kopmaz.

   Ölüm Kıyamet ve Diriliş,
   s. 468

   Yeni Mesaj, 17 Haziran
   2001, Hürriyet, 27 Mart 2001, Asabi, 16 Mayıs
   2001, Takvim, 13 Ocak 2001, Hürriyet, 21 Haziran
   2001

   Cinayetlerdeki dikkat çekici artış da hadislerde
   haber verilen alametlerdendir.


   Bilim ve Teknoloji

   Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bilindiği
   gibi, günümüzden on dört yüzyıl önce yaşamıştır. Tarihi
   kaynaklar Arap toplumunun, Kuran'ın tebliğ edildiği
   dönemde, evren ve doğa üzerine herhangi bir inceleme
   yapabilecek teknolojiye sahip olmadığını göstermektedir.
   Bu tespit şu anlama gelmektedir ki, Peygamberimiz (sav)'in
   yaşadığı dönem ile günümüzün bilim ve teknoloji düzeyi
   arasında kıyas kabul etmez bir farklılık vardır. Aslında
   bu ayrılık 20. yüzyılın başı ile 21. yüzyılın başı arasında
   bile oldukça büyüktür. Bundan birkaç on sene önce isimleri
   bile telaffuz edilmeyen bazı teknolojik yeniliklerin
   bugünün vazgeçilmez unsurları olması buna canlı bir
   delildir.

   Bu devasa farklılıklara rağmen Peygamberimiz
   (sav) 7. yüzyılda, geleceğe yönelik bazı haberler vermiştir.
   İlerleyen sayfalarda da Ahir Zaman'daki bilim ve teknoloji
   ortamını tasvir eden söz konusu hadisler incelenecek,
   Peygamberimiz (sav)'in on dört yüzyıl önce verdiği haberlerin
   günümüzde aynı şekilde gerçekleştiği gözler önüne serilecektir.

   TIP TEKNOLOJİSİ:

   Uzun yaşamak çağlar boyunca insanların
   belli başlı hedefleri arasında yer almıştır. Bu uğurda
   büyük bir çaba harcanmıştır. Konuyla ilgili olarak,
   Hz. Muhammed (sav) de Ahir Zaman'daki gelişmeleri haber
   verdiği bir hadisinde şunları söylemiştir:

   Onun zamanında...
   ömürler uzayacaktır.

   El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil
   Mehdiyyil Muntazar, s. 43
   Sabah, 10 Şubat 2001,
   Radikal, 3 Mayıs 2000, Radikal, 1 Eylül 2000,
   Gözcü, 19 Mayıs 2001, Hürriyet, 4 Kasım 1999

   Bu küpürlerde yer alan bilimsel gelişmeleri Peygamber
   Efendimiz 1400 yıl öncesinde Ahir Zaman alameti
   olarak haber vermiştir.
   Peygamberimiz (sav)'in
   verdiği bu haberin üzerinden on dört asır geçmiştir.
   Kayıtlar geçen bu zaman aralığında, ortalama yaşam süresinin
   içinde bulunduğumuz çağda diğer tüm dönemlerden daha
   fazla olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hatta 20.
   yüzyılın başları ile sonları arasında dahi büyük bir
   fark vardır. Örneğin 1995 yılında doğmuş olan bir çocuğun
   1900'lerde doğmuş birisine göre ortalama 35 yıl daha
   uzun yaşayacağı tahmin edilmektedir.21

   Bu konudaki çarpıcı bir başka örnek de
   geçmişte 100 seneden fazla yaşayan insanların oldukça
   nadir, günümüzde ise çok sayıda olmasıdır.

   Birleşmiş Milletler Nüfus
   Departmanı kaynaklarına göre, son birkaç yılda dünya
   nüfusu yüksek ölüm oranlarından düşük ölüm oranlarına
   doğru dikkate değer bir geçiş devresindedir. Demografik
   devrim olarak nitelenen bu gelişmenin merkezinde de
   yaşlıların sayıca ve oranca artışı yer almaktadır. Böylesine
   hızlı ve geniş ölçekli bir gelişmenin uygarlık tarihinin
   hiçbir döneminde görülmediği de aynı kaynakta vurgulanmaktadır.22

   Şüphesiz yaşam süresindeki bu artış sebepsiz
   değildir. Tıp teknolojisinin ilerlemesine bağlı olarak
   sağlık hizmetlerindeki gelişme insanların böyle bir
   nimete kavuşmasına olanak sağlamıştır. Bunlara ek olarak,
   genetik bilimindeki gelişmeler ve halen büyük bir hızla
   ilerlemekte olan İnsan Genomu Projesi sağlık alanında
   yepyeni bir dönem başlatmak üzeredir. Bu ilerlemeler
   geçmiş zamanlarda yaşayan insanların hayal bile edemeyeceği
   bir boyuttadır. Tüm bu gelişmelere dayanarak şunu söylemek
   mümkündür: Yaşadığımız çağın insanları yukarıdaki hadisin
   haber verdiği uzun ve sağlıklı hayat standardını yakalamışlardır.

   EĞİTİM:


   Teknolojik imkanlardan
   faydalanılarak yürütülen çalışmalar ile okur-yazar
   oranı günümüzde %80'lere ulaşmıştır.
   20. ve 21. yüzyılı geçmiş yüzyıllardan
   ayıran önemli bir özellik de okuryazarlık oranlarında
   kaydedilen ilerlemedir. Geçmiş dönemlerde okuryazarlık
   toplumun belirli bir kesiminin sahip olduğu bir imtiyaz
   statüsünde kalmıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru ise
   başta UNESCO olmak üzere, hükümetler ve sivil toplum örgütleri
   dünya genelinde kampanyalar düzenlemişlerdir. Bu eğitim
   seferberliği, teknolojik yeniliklerin de insanlığın hizmetinde
   kullanılmasıyla birlikte günümüzde meyvelerini vermektedir.
   UNESCO'nun 1997 yılında yayınlanan raporuna göre, dünya
   nüfusunun %77.4'ü okur-yazar konumundadır.23

   Kıyametin yaklaşmasına
   doğru... okuryazar çoğalır.

   Son Zamanlarla İlgili Hadisler,
   s. 93; Ramuz-El Ehadis, 1/121   Bu rakam kuşkusuz, geçen on dört yüzyıl
   içindeki en yüksek orandır. Aynı zamanda da Peygamberimiz
   (sav)'in hadislerinde haber verdiği Ahir Zaman toplumlarının
   bir niteliğidir:

   İNŞAAT TEKNOLOJİSİ:

   Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği,
   içinde bulunduğumuz dönemin ileri teknolojik koşullarını
   tasvir eden bir işaret de yüksek binaların inşa edilmesidir.

   Yüksek yüksek
   binalar inşa edilmedikçe... kıyamet kopmaz.

   Ölüm Kıyamet ve Diriliş,
   s. 468 Şu hadiseler
   meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır... Yüksek
   binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak.

   Buhari, Fiten, 25; Ahmed
   bin Hanbel, Müsned, 2/313

   <img src="http://www.harunyahya.org/imani/kiyametalametleri/res/90.jpg" align="right" />

   Yüksek binalar ve inşaat
   teknolojisindeki yarış, içinde bulunduğumuz dönemi
   tasvir eden hadislerde 14 asır önce haber verilmiştir.
   Mimarlık ve mühendislik tarihine baktığımızda görürüz
   ki, yüksek katlı binalar 19. yüzyılın sonlarında inşa
   edilmeye başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, çeliğin
   yaygınlaşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması
   gökdelen olarak tabir edilen yapıların inşaatına hız kazandırmıştır.
   Gökdelenler 20. ve 21. yüzyıl mimarisinin önemli bir parçası
   olmuş, günümüzde de birer prestij sembolü haline gelmiştir.
   Hadiste belirtilen, insanların yüksek binalar yapma yarışı
   da ülkelerin daha yüksek gökdelenler yapabilmek için büyük
   bir rekabet ve yarış içerisine girmeleriyle tam olarak
   gerçekleşmiştir.


   ULAŞIM
   TEKNOLOJİSİ:

   <img src="http://www.harunyahya.org/imani/kiyametalametleri/res/91a.jpg" align="right" />Tarih
   boyunca ulusların zenginlikleri ve güçleri, sahip oldukları
   ulaşım teknikleri ile doğrudan doğruya bağlantılı olmuştur.
   Etkili ulaşım sistemlerini kuran toplumlar kalkınma
   atılımlarını gerçekleştirmişlerdir.

   Peygamberimiz (sav) de Ahir Zaman'ın özelliklerini
   anlatırken, ulaşımın gelişeceğini şöyle ifade etmiştir:   Şu hadiseler
   meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır... Zaman
   kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak.

   Buhari, Fiten, 25; Ahmed
   bin Hanbel, Müsned, 2/313   Yukarıdaki hadisin son bölümündeki
   mesaj oldukça açıktır. Ahir Zaman'da yeni araçlarla
   uzak mesafelerin kısa hale geleceği bildirilmiştir.
   Yaşadığımız yüzyılın sesten hızlı uçakları, trenleri
   ve diğer gelişmiş ulaşım araçlarıyla, eski dönemlerde
   aylar süren yolculuklar şimdi birkaç saat içinde, üstelik
   çok daha güvenli, rahat ve konforlu bir biçimde yapılabilmektedir.
   Hadisin işareti de bu şekilde gerçekleşmektedir.

   <img src="http://www.harunyahya.org/imani/kiyametalametleri/res/91b.jpg" align="left" />

   20. ve 21. yüzyılda
   teknoloji oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmıştır.
   Özellikle ulaşım teknolojisi, mimarlık ve diğer
   mühendislik kollarında mükemmel sonuçlara ulaşılmıştır.

   Son teknolojik ürünlerden
   hızlı otomobil.
   Günümüzün ileri teknoloji ürünü ulaşım
   araçlarına Allah Kuran'da şu şekilde işaret etmiştir:


   Onlara binmeniz ve süs için atları,
   katırları ve merkepleri (yarattı). Ve daha sizlerin bilmediğiniz
   neleri yaratmaktadır. (Nahl Suresi, 8)

   Yukarıda verdiğimiz hadisin birinci bölümündeki
   "zaman kısalacak" ifadesine de bu değerlendirme ışığında
   bakmak yerinde olacaktır. Açıktır ki, Peygamberimiz
   (sav) Ahir Zaman'da işlerin diğer dönemlere oranla daha
   kısa zaman dilimlerinde tamamlanacağını bu şekilde ifade
   etmiştir. Gerçekten de bilimin ilerlemesi her işin çok
   daha kısa sürelerde yapılmasına ve çok daha mükemmel
   sonuçlar elde edilmesine imkan tanımaktadır. Benzer
   başka bir hadis de bu görüşümüzü doğrulamaktadır:


   Zaman kısalıp
   sene ay, ay hafta, hafta gün, gün saat, saat de
   ateş tutuşturacak kadar az bir zaman olmadıkça kıyamet
   kopmaz.

   Son Zamanlarla İlgili
   Hadisler, s. 95
   Örneğin asırlar önce kıtalar arasında
   haftalar alan haberleşme şu anda internet ve iletişim
   teknolojileriyle saniyeler içerisinde tamamlanmaktadır.
   Geçmişin kervanları ile aylar süren seyahatler sonucu
   ulaşılabilen eşyaları, günümüzde anında temin etmek
   mümkündür. Çok değil, daha birkaç yüzyıl önce tek bir
   kitabın yazılması için geçen sürede bugün milyarlarca
   kitap basılabilmektedir. Temizlik, yemek pişirme, çocuk
   bakımı gibi gündelik işler, "teknolojik" aletlerin
   yardımıyla vakit almaktan çıkmıştır.


   Hürriyet, 9 Ekim 1999,
   Hürriyet, 3 Mayıs 2001

   Her işin daha kısa sürede yapılmasını sağlayan
   bazı teknolojik aletler.
   Bu örnekler rahatlıkla çoğaltılabilir.
   Elbette burada üzerinde durulması gereken Peygamberimiz
   (sav)'in 7. yüzyılda haber verdiği kıyamet işaretlerinin
   günümüzde aynen gerçekleşmesidir.

   Hadislerde bildirilen diğer bir alamet
   olan Ahir Zaman'da "ticaretin yaygınlaşması" (Ölüm Kıyamet
   ve Diriliş, s. 473) da ulaşımdaki ilerlemelere paralel
   olarak tam anlamıyla gerçekleşmiş durumdadır. Gelişmiş
   ulaşım araçları tüm dünya ülkelerinin kendi aralarında
   yoğun ticari ilişkiler kurmalarına ortam hazırlamıştır.

   HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ:

   Peygamberimiz (sav)'in verdiği haberler
   arasında oldukça dikkat çeken bir bilgi de günümüzün
   iletişim teknolojisine işaret eden hadislerdir. Mucize
   niteliğine sahip bu haberlerden birisi şöyledir:


   Kişiye kamçısının
   ucu konuşmadıkça... kıyamet kopmaz.

   Ölüm Kıyamet ve Diriliş,
   s. 471   Bu hadis dikkatli bir şekilde değerlendirildiğinde,
   içinde gizlenen hakikatler anlaşılabilir. Kamçı bilindiği
   gibi, eski çağlarda özellikle at, deve gibi binek hayvanlarını
   sürerken yaygın olarak kullanılmış bir araçtır; hadis
   incelendiğinde Peygamberimiz (sav)'in bir benzetme yaptığı
   ortaya çıkmaktadır.

   Günümüzde yaşayan insanlara yönelik
   şöyle bir soru hazırlayalım: "Kamçının şekline benzetebileceğimiz
   ve konuşan nesne nedir?"   Tek bir tuş ile binlerce
   kilometre öteye sesi ve görüntüyü taşıyan teknoloji
   rivayetlerle şaşırtıcı bir şekilde paralellik
   göstermektedir.
   Bu sorunun en mantıklı cevabı telsiz, cep
   telefonu veya benzeri iletişim araçları olacaktır.

   Cep telefonu veya uydu telefonu gibi kablosuz
   iletişim araçlarının çok kısa bir geçmişi olduğunu göz
   önünde bulundurursak, Peygamber Efendimizin 1400 yıl
   önce yaptığı tasvirin de ne kadar hikmetli olduğu anlaşılacaktır.

   Kıyamet öncesi zaman diliminin içinde bulunduğumuza
   dair bir haber daha böylece tecelli etmiştir.

   Peygamberimiz (sav)'e ait başka bir rivayette
   de haberleşme teknolojisinin gelişimine şöyle işaret
   edilmektedir:   Kişiye (kendi)
   sesi konuşmadıkça... kıyamet kopmaz.

   Ölüm Kıyamet ve Diriliş,
   s. 471
   14 asır önce, "kişiye
   kendi sesinin konuşması" olarak tarif edilen ses
   kaydı ve sesin dinlenmesine imkan tanıyan teknoloji
   hadislerde haber verilen alametlerden biridir.
   Yukarıda günümüz teknolojisinin ürünlerinden bir
   müzik sistemi görülüyor.
   Hadisteki mesaj oldukça açıktır: Kişinin
   kendi sesini duymasının Ahir Zaman'ın bir özelliği olduğu
   belirtilmektedir. Şüphesiz insanın kendi sesini işitebilmesi
   için öncelikle sesini kayıt etmesi ve sonra da dinlemesi
   gerekmektedir. Ses kayıt ve reprodüksiyon teknolojisi
   de 20. yüzyılın bir ürünüdür; bu gelişme bilimsel bir
   dönüm noktası olmuş, haberleşme ve medya sektörlerinin
   doğmasına yol açmıştır. Ses kaydı özellikle bilgisayar
   ve lazer teknolojilerindeki son gelişmelerle mükemmele
   ulaşmış durumdadır.   Son yıllarda keşfedilen
   tüm iletişim araçları Ahir Zaman'da yaşadığımız
   gerçeğini bir kez daha akla getirmektedir.


   Kısacası, günümüzün elektronik aletleri,
   mikrofonları ve hoparlörleri sesin kaydedilmesi ve dinlenmesine
   imkan sağlamakta ve bizlere yukarıdaki hadisin verdiği
   haberin tecelli ettiğini göstermektedir.

   Ahir Zaman'ı tasvir eden hadislerdeki haberleşme
   teknolojisine işaret eden haberler yukarıdakilerle sınırlı
   değildir. Konuyla ilgili diğer hadislerde de oldukça
   dikkat çekici işaretler yer almaktadır:   O günün alameti:
   Semadan (gökyüzünden) bir el uzanacak ve insanlar
   ona bakacak ve göreceklerdir.

   El Kavlul Muhtasar Fi
   Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 53
   O günün alameti semada (gökyüzünde)
   uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu
   bir el'dir.

   Kitabül Burhan Fi Alametil
   Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 69
   Yukarıdaki hadislerde belirtilen
   "el"in mecazi bir anlamı olduğu açıktır.
   Uydular ile her türlü
   yayın, anında istenilen yere ulaştırılabilmektedir.
   Bu olağanüstü olay da Peygamber Efendimizin 1400
   yıl önceden bildirdiği alametlerdendir.
   İnsanların baktıklarında görebilecekleri
   bir nesne geçmiş dönemler için fazla bir anlam taşımamaktadır.
   Ancak bugünün dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan
   televizyon, kamera ve bilgisayar gibi cihazlar hadislerde
   tarif edilen olaya tam olarak açıklık getirmektedir.
   Yani bu hadiste geçen "el" ifadesi, güç anlamında kullanılmıştır.
   Ve gökten dalgalar halinde gelen görüntülere yani televizyona
   işaret ettiği anlaşılmaktadır.

   Konuyla ilgili diğer rivayetler de oldukça
   ilgi çekicidir:   Semadan (gökyüzünden)
   bir ses onu ismiyle çağıracak ve doğuda, batıda...
   olan bile bu sesi duyacak...

   El Kavlul Muhtasar Fi
   Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 54-55
   Bu ses bütün yeryüzüne yayılacaktır,
   her kavim kendi dilinden duyacaktır.

   Kitabül Burhan Fi Alametil
   Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 51   Semadan (gökyüzünden)
   bir ses ki herkes bunu kendi lisanında işitir.

   Kitabül Burhan Fi Alametil
   Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 37   Bu hadisler bütün yeryüzünde duyulacak
   ve her toplumun kendi lisanlarında işitecekleri bir
   sesten bahsetmektedir; bu şekilde radyo, televizyon
   ve benzeri haberleşme vasıtalarına işaret edildiği açıktır.
   Daha yüz yıl önce hayal edilemeyen bir gelişmeyi Peygamberimiz
   (sav)'in 1400 sene önce haber vermesi de bir mucizedir.

   Bediüzzaman Said Nursi
   de sözü edilen hadisleri yorumlamış; bunların radyo,
   telefon gibi haberleşme vasıtalarını mucizevi bir şekilde
   haber verdiğini belirtmiştir.24

   Görüntülü telefonlar,
   televizyonlar, uydu ve internet teknolojisi gibi gelişmeler hakkındaki
   hadislerden bir diğeri de şu şekildedir:   Hz.
   Mehdi (as)’ın zamanında, doğudaki bir Müslüman batıdaki Müslüman
   kardeşini görebilecek, batıdaki de doğudakini görebilecek.

   (Bihar-ül Envar, cilt: 52, sayfa 391)   İşler ehline [Hz.
   Mehdi’ (AS)ye] emanet edildiğinde Yüce Allah onun için dünyanın en
   alçak bölümünü yükseltecek, en yüksek yerleri de alçaltacak. ÖYLE Kİ,
   TÜM DÜNYAYI AVUCUNUN İÇİNİ GÖRDÜĞÜ GİBİ GÖRECEK. İçinizden hanginizin
   avucunun içinde bir saç teli olsa onu göremez?

   (Bihar-ül Envar, 5.cilt, s. 328)
   Hadiste ahir zamanda yaşanacak
   teknolojik gelişmelere ve görüntü aktarım sistemlerine dikkat
   çekilmiştir. Görüntülü telefonlar, televizyonlar, uydu ve diğer
   haberleşme sistemleri vesilesiyle insanlar artık dünyanın herhangi bir
   yerinde bulunan dostları ile kolayca görüşebilmektedirler. Peygamberimiz
   (sav) bu teknolojik gelişmeyi 1400 yıl önce bizlere haber vermiştir.


   Bu dönemde yönetici konumunda olan kişiler haberleşmeyi ve
   bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmeyi ellerindeki avuç içi
   bilgisayarlar ve bilgisayarlı telefonlarla gerçekleştireceklerdir:   İmam
   Caferi Sadık aleyhisselam’ın oğlu Muhammed’in nakline göre İmam
   aleyhisselam şöyle buyurdu: "KAİM ALEYHİSSELAM (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM
   ETTİĞİNDE her memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire şöyle
   buyuracak. “SENİN AHDİN ELİNDEDİR. Anlamadığın bir durumla karşılaşır
   ve hüküm vermekte zorlanırsan ELİNE BAK VE ELİNDE YAZANI UYGULA."...

   (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 381)
   Hadiste Hz Mehdi (as) döneminde
   yönetici konumunda olan kişilerin haberleşmek, bilgi almak ya da
   bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmek amacıyla avuç içi
   bilgisayarlardan ve bilgisayarlı telefonlardan yararlanacaklarına dikkat
   çekilmiştir. Bu kutlu dönemde teknolojinin en üst düzeye ulaşacağı,
   insanların kendilerine gelen haberleri ve bilmeyip de öğrenmek
   istedikleri konuları ellerindeki avuç içi bilgisayarların ya da
   bilgisayarlı telefonların tuşlarına basarak bu teknolojik aletlerin
   ekranlarından görüp anlayacakları hadisten anlaşılmaktadır.

   YAĞMUR BOMBASI


   Müslim'in Nüvvas b. Sem’an’dan nakl ettiği bir hadisde şöyle varit olmuştur:   "Göğe emredip yağmur yağdıracak...”"(Kıyamet alametleri baskı 10 sf. 219)


   Resimde Kansas’ta uçaktan gümüş iyodür dumanı püskürterek gerçekleştirilen bir bulut tohumlama işlemi görülmektedir.

   (Kaynak: National Geographic sitesi)

   Hadiste ahir zamanda istenildiği zaman yağmur
   yağdırılabilecek yöntemler geliştirileceği bildirilmiştir. Nitekim
   günümüzde bu yöntemler kullanılmaktadır. Yağmur bombası veya bulut
   tohumlama olarak bilinen bu yöntem şöyle uygulanmaktadır:


   "Yağmur bombası, çok soğuk bulutlara, buz kristalleri
   saçarak yağmur ve kar şeklinde yağışın sağlanmasıdır. Çok soğuk bulutlar
   sıkça görülür. Bunlar 0°C’nin altında veya hatta -40°C’nin altında
   bulunan çok küçük su damlacıklarından ibarettir. Böyle bir buluta buz
   kristallerinin atılması şartları değiştirir. Kristaller suya göre daha
   düşük buhar basıncına sahip olduğu için, su damlacıklarının
   buharlaşmasına sebep olurlar. Daha sonra bu nem, buz kristallerinin
   üzerinde yoğunlaşır. Böylece, buz kristallerinin büyüklüğü aşağı
   düşerken sürekli artar. Bu şekildeki bulut tohumlaması, yüksek
   seviyelerde buz kristallerinin oluşması ile tabii olarak meydana gelir.
   Buz kristallerinin buluta düşmesi veya atmosferdeki buzlaşmış tozların
   bulunması olayı tamamlar. Sun’i bulut tohumlaması havadan veya yerden
   yapılabilir. Bir uçak kullanılarak, bulutların içine katı karbondioksit
   (kuru buz) tanecikleri saçılır. Sıcaklıkları çok düşük olduğu için bu
   taneciklerde çok miktarda buz kristalleri vardır."

   Bu yöntemin günümüzde sık kullanıldığı yerlerden biri
   Kanada’dır. Konuyla ilgili National Geographic dergisinin internet
   sitesinde şu bilgiler verilmiştir:

   "Kansas’ta (ABD) kimi zaman toplanan bulutlar yağmur
   beklentisi yaratır, ama bir türlü boşalmaz; bunun yerine hasada zarar
   veren doluya çevirdiği zamanlar da olur. Batı Kansas Hava Durumu
   Modifikasyon Programı bulutları yola getirmek için uçaklar gönderir.
   Kanatlara takılı brülörlerin saldığı gümüş iyodür dumanı, yükselen
   havayı, belirli fırtına bulutlarını sıfır derece altındaki iç bölüme
   doğru yöneltir. O yükseklikte gümüş iyodür parçacıkları, bulut suyunun
   etrafında donabileceği birer çekirdek işlevini görür. Yeterli ağırlığa
   ulaşan buz taneleri düşmeye başlar ve iniş sırasında eriyerek yağmura
   dönüşür. Kuramsal olarak bakıldığında, bu strateji sadece yağış
   miktarını artırmakla kalmaz, nemin bulutlar içinde yukarıya sürüklenerek
   dolu haline gelmesini de önler...


   Uçak kanadına takılmış bulut tohumlama fişekleri

   Bir bulut tohumlama cihazının deneme atışı
   Yağmur bombası son 60 yıl içinde geliştirilmiş bir
   teknolojidir. Günümüzde içlerinde ABD, İsrail, Kanada, Rusya, Tayland,
   Fas, Avustralya’nın da olduğu yaklaşık 24 ülke bu yöntemi daha fazla
   yağış sağlamak için kullanmaktadır.

   SÜT ÜRETİMİNDE ARTIŞ

   Peygamber Efendimiz (sav)’in ahir zamana yönelik
   hadislerinde Deccal’in çıkış alametlerinden biri olduğu belirtilen
   olaylardan biri de süt üretimindeki artıştır. Yaşadığımız bu dönemde
   hayvancılık alanındaki kaydedilen gelişmeler, hadislerde işaret edilen
   bu verim artışına sebep olmuştur. (Doğrusunu Allah bilir)
   Bu hadis İbnil-Münadi Ali (K.V.) den rivayet etmiştir. ?Müslim’in Nüvvas
   b. Sem’an’dan nakl ettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur:   ‘’Bir kısım insanlara gelip
   davet edecek, onlar ona inanacaklar... Göğe emredip yağmur yağdıracak...
   Yere emredip ekin bitirecek... Hayvanlarını da bollatacak...
   Memelerini de sütle dolduracak.

   (Kıyamet Alametleri 10. baskı, s. 219)


   Günümüzde, kısa bir süre önce kullanılmaya başlanan
   hayvan popülasyonuna suni tohumlama uygulanması, embrio transferi ve
   yüksek verimli hayvanlar ile hayvan kalitesinin artırılması, Hollanda ve
   Belçika başta olmak üzere tüm ülkelerde süt üretiminde büyük bir artışa
   sebep olmuştur. Örneğin Hollanda da bir inekten alınan günlük süt
   miktarı ortalama 35 lt’ye çıkmıştır. Hatta günlük 53 lt süt veren
   ineklerin de olduğu bilinmektedir.   DEFİNE DEDEKTÖRÜ
   Ahir zamanı anlatan deccalin çıkışını ve özelliklerini
   anlatan bir hadis-i şerifte de, deccalin bir binanın yanından geçerken
   bu binanın altında saklı olan defineyi haber verdiği anlatılmaktadır:   (Deccal) Yıkılmaya yüz tutmuş
   bir harabenin yanından geçerken “Haydi altında saklı olan defineni
   çıkar!” diye emir verecek, anında define meydana çıkacak...” (Müslim,
   Nuvvas’dan nakl edilmiştir)

   (Kıyamet alametleri, sf 219)


   Bilindiği gibi, günümüzde yer altındaki metalleri tespit
   eden, değerli ve değerli olmayan metalleri ve metal alaşımlarını
   birbirinden ayıran dedektörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
   dedektörler sayesinde, bir binanın, göçüğün ya da toprağın altında
   gömülü metal olup olmadığı hemen anlaşılmaktadır. Gömülü olan altın,
   gümüş, bakır, bronz gibi metallerin yerlerinin kolaylıkla tespit
   edilmesini sağlayan bu dedektörler mühendislikte, inşaatta, askeriyede
   sıkça kullanıldığı gibi, bazı kimseler tarafından da define dedektörü
   olarak kullanılmaktadır.

   Yukarıdaki hadiste de, define dedektörü gibi bir aletin
   kullanılmasına işaret ediliyor olabilir. Bu yolla, yıkılmak üzere olan
   binanın altında hazine olduğu tespit edilmiş ve bu hazine yeryüzüne
   çıkarılmış olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.)


   TROL AVCILIĞI


   Onun (deccalin) akıllara
   hayret veren işlerinden biri de şudur: Günde üç defa denize dalacak;
   ellerinin biri uzundur. Uzun olan eliyle denizin dibine dayanacak, diğer
   eliyle denizin dibine dayanacak diğer elleriyle derinliklerdeki
   balıklardan istediğini tutup çıkaracak... (Ebu Nuaym Hüzeyfe (ra)’dan nakil edilmiştir). (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 216)
   Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde ahir zamanda
   Deccal’in “denizin dibine uzanarak, derinlerdeki balıkların tutup
   çıkaracağı”na işaret edilmiştir. Günümüzde su ürünleri avcılığında
   kullanılan “trol ağları”, hadisin işaretiyle tam olarak mutabık
   görünmektedir (en doğrusunu Allah bilir). Trol ağları ile avcılık, pek
   çok türün aynı anda avlanıldığı bir avcılık dalı olduğundan “multi
   avcılık” da denilmektedir. Bir sürütme ağı olan trol, dip ve orta su
   balıkçılığında kullanılmaktadır. Çelik halatlarla denizin dibini tarayan
   bu ağlar, önüne çıkan tüm balıkları içine almaktadır.

   Trol ağı, külah biçiminde büyük bir torbaya benzer ve
   ağzı yaklaşık 30 metre genişliğindedir. Ağ atılırken ağzı açık tutmak
   için her iki yanına tahta levhalar yerleştirilir. “Kapı” denen bu tahta
   levhalar da çelik kablolarla trol teknesine bağlanır. Deniz dibinin
   engebeli olmadığı yerlerde dip balıklarını avlamak için genellikle dip
   trolü kullanılır. Trol teknesinden denize bırakılan trol ağı, tekneyle
   sürüklenir ve ağ deniz dibini tarayarak yolunun üzerindeki balıkları
   toplar. Ağı sürükleme işi 1,5-3 saat kadar sürer. Sonra ağ bir vinç
   yardımıyla çekilir ve içindeki balıklar tekneye boşaltılır. Balıklar
   temizlenip yıkandıktan sonra, teknenin ambarında buzların arasına
   gömülerek saklanır. Bazı büyük ve gelişmiş trol teknelerinde balıklar
   temizlendikten sonra soğutma aygıtlarında dondurulur. Bu tür tekneler
   denizde daha uzun süre kalıp avlanmaya devam edebilir.   GÜNEŞ OCAKLARININ KEŞFİ


   Havada uçan kuşu tutacak anında Güneş’in altında kızartabilecektir.(Kıyamet Alametleri, 8. baskı, mütercim: Naim Erdoğan, Pamuk Yayıncılık, s. 216)
   Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen yukarıdaki
   hadislerde, deccalin dönemi ile ilgili “avlanan canlının bulunduğu yerde
   hemen pişirilip yenebilmesi”ne dikkat çekilmektedir. Tariflerdeki bir
   diğer yön de; bu eylemin “Güneşli bir ortam”da gerçekleşmesidir.
   Hadislerdeki bu açıklamalar, günümüz teknolojisi ile kullanılan “güneş
   ocakları”na dikkat çekiyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

   Günümüzde LPG, doğalgaz, elektrik, odun ve kömürün yerine
   alternatif olarak üretilen “güneş ocakları” sayesinde, Güneş’in altında
   et gibi yiyeceklerin dahi hemen pişirilip yenmesi mümkün olmaktadır.
   Güneşten gelen ısı, resimde görüldüğü gibi iç yüzeyi parlak plakalar
   sayesinde ocağa odaklanmaktadır. Ocağın ortasına yerleştirilen yiyecek,
   yansıtılan Güneş ışınlarından gelen yüksek ısı sayesinde pişmektedir. (Emily Krone, “Elburn-made solar ovens give hope to many Third World”, Daily Herald, 26 Eylül 2004, ss. 1, 3.)

   Ahir zamanla ilgili bu tarifler, içinde bulunduğumuz döneme bakan yönleri itibariyle son derece manidardır.


   DUMAN BULUTLARI


   Deccal, “Ben Alemlerin
   Rabbi’yim... İşte bu güneş benim iznimle seyr eder, isterseniz onu haps
   edeyim! diyecek. Pekala haps et bakalım diye mükabele edecekler. Bunun
   üzerine güneşi haps edecek, bir günü bir ay gibi, bir haftayı da bir
   sene gibi yapacak.” (Nuaym b. Hammad ve Hakim İbni Mes’uttan (ra) rivayet edilmiştir) (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219, 220)
   Peygamberimiz (sav)’ın hadislerinden birinde, deccalin
   Güneş'i hapsedeceğine işaret edilmiştir. Günümüzde çeşitli teknik
   yöntemlerle duman bulutları oluşturulabilmekte ve bu bulutlar
   vesilesiyle güneş ışığı engellenebilmektedir. Duman bulutlarının
   oluşmasını sağlayan sis bombaları, 1. ve 2. Dünya savaşlarında
   kullanılmış, tüm gökyüzünü kaplamış, görüşü tamamen kapatmış ve
   gökyüzündeki uçakların ve paraşütlü askerlerin tespit edilmesini
   engellemiştir. Bu suni oluşum, hadiste işaret edilen güneşin
   hapsedilmesi, yani güneşin ışığının engellenmesi için kullanılacak bir
   yöntemdir ve hadisle mutabık görülmektedir. (Doğrusunu Allah bilir).   ARAP TOPRAKLARINDA NEHİRLERİN AKMASI


   “Arap topraklarında nehirler ve dereler akmadıkça kıyamet kopmaz." (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s. 471)

   Bu hadis-i şerif, bugün Arabistan yarımadasında
   özellikle İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde suyun bolca
   kullanılarak çölde tarım yapılmasına işaret etmektedir.

   İsrail’in Hayfa kentindeki su fıskiyeleri   İsrail’in Tel Aviv kentindeki süs havuzları

   Mur Vadisi, Suudi Arabistan

   Kral Fahd Fıskiyesi, Cidde, Suudi Arabistan


   Hz. İsa (as) ve Sahte Peygamberler

   Tarih boyunca bazı yalancı ve sahtekarların
   peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktıkları bilinen bir
   durumdur. Bu nevi sahtekarlar çıkar elde etmek için
   insanların temiz inançlarını sömürmüş ve her türlü düzenbazlığa
   başvurmuşlardır. Ayrıca hadislerde, kıyamet öncesinde
   sahte peygamberlerin ortaya çıkacağına da dikkat çekilmektedir.   Her biri Allah'ın
   Resulü olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı gönderilmedikçe
   kıyamet kopmayacaktır.

   Tirmizi, Fiten 43; Ebu
   Davud, Melahim 16   Yukarıdaki hadis bizlere günümüz dünyasındaki
   gelişmeleri anımsatmaktadır. Bazı sahtekarlar Müslümanların
   ve Hıristiyanların beklentilerini suistimal ederek peygamberlik
   iddialarıyla ortaya çıkmakta ve bazen de büyük felaketlere
   neden olmaktadırlar.

   Uzmanlar sözde mesih akımlarının 1970'li
   yıllarda ortaya çıkmaya başladığını, o tarihten bu yana
   da hızlı bir artış içinde olduklarını ifade etmektedir. 25
   Sahte Mesih David Koresh
   ve yanan evi (yanda)


   Konuyla ilgili aşağıdaki alıntılar hafızalarımızı
   canlandırmaya yardımcı olmak için seçilmiş birkaç örnektir:

   (Britannica
   Ansiklopedisi'nden) Federal ajanlar ve mezhep üyeleri
   arasındaki 51 günlük gerginlik trajediyle sonuçlandı.
   Mezhebin Waco, Texas yakınlarındaki tesisleri tamamen
   yandı. 33 yaşındaki, "Branch Davidians" hareketinin
   lideri ve sözde Mesihi David Koresh de diğer 74 kişiyle
   birlikte öldü.26


   (Time'dan) Geçen hafta
   İsviçre ve Kanada'da, sözde Mesih Luc Jouret'in taraftarlarından
   ve onların çocuklarından oluşan 53 kişi öldü. Bu iki
   ülkenin polisleri ölümlerin nedeninin toplu intihar,
   toplu katliam veya ikisinin bir karışımı olup olmadığını
   araştırıyor.27

   (Encarta Ansiklopedisi'nden) Sun Myung,
   Moon Unification (Birleştirme) Kilisesi'nin kurucusudur.
   16 yaşındayken bir rüya gördüğünü; bu rüyasında da İsa
   Mesih'in, Tanrının yeryüzündeki krallığını kurmak için,
   Moon'un Tanrı tarafından seçildiğini ilan ettiğini iddia
   etmiştir. Bu kilise 1990'ların ortalarında 2 milyondan
   fazla üyesi olduğunu ve 100'den fazla ülkede örgütlendiğini
   ileri sürmüştür; günümüzde açıkça Moon'u İsa'nın halefi
   olarak kabul etmektedir.28


   Kendilerini Mesih ilan
   eden kişilerin ardından binlerce insan ölüme
   gidebilmektedir. Üstte Uganda'da bulunan toplu
   mezar ve sağda Jim Jones taraflarlarının intiharı
   görülmektedir.

   İçinde bulunduğumuz dönemde arka arkaya pek
   çok sahte peygamber ortaya çıkmış, her biri
   kendini mesih ilan etmiştir. Ahir Zaman alametlerinin
   art arda gerçekleşiyor olması her insanın mutlaka
   düşünmesi gereken olağanüstü bir durumdur.

   (The Guardian'dan) En kötü mezhep katliamının korkunç delili... Uganda'da yeni
   mezarlar bulundukça, liderleri tarafından kandırılan fanatik bir mezhebin 1000'e
   yakın taraftarının öldüğünden endişe ediliyor...29

   (CNN'den) Öyle bir olaydı ki,
   yol açtığı şok dalgaları dünyanın her yanına yayıldı: Çağdaş tarihin en
   kötü toplu intiharı. Bir mezhebin üyeleri olan 900'den fazla insan
   Güney Amerika ormanlarında bulundu. Ölüler Jim Jones'un taraftarlarıydı.30

   Gündemden düşmeyen sahte peygamberlere Kuran ayetlerinde de dikkat çekilmiştir. Bu konudaki bir ayet şöyledir:   Dünya çapında örgütlenmeye
   sahip olan Moon tarikatının kurucusu Sun Myung
   tören esnasında. (yukarıda).
   Allah'a karşı yalan
   uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken "Bana
   da vahy geldi" diyen ve "Allah'ın indirdiğinin bir benzerini de ben
   indireceğim" diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün
   'şiddetli sarsıntıları' sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara:
   "Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan) çıkarın, bugün Allah'a karşı
   haksız olanı söylediğiniz ve O'nun ayetlerinden büyüklenerek (yüz
   çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azabla karşılık göreceksiniz"
   (dediklerinde) bir görsen... (Enam Suresi, 93)

   Ayetin devamında haber verildiği gibi,
   bu insanlar uydurdukları yalanın karşılığını mutlaka
   göreceklerdir.

   Şüphesiz, tüm düzmece
   peygamberlerin yalanlarının tümüyle ortaya çıkacağı günler yakındır.
   Çünkü hem Kuran ayetleri hem de Peygamberimiz (sav)'in hadisleri,
   yalancıların ardından Hz. İsa (as)'ın geri dönüşünü de müjdelemiştir.

   Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne
   dönüşünün Kuran'da haber verildiğinden, gerek Müslümanlar gerekse
   Hıristiyanlar tarafından büyük bir özlemle beklendiğinden bundan önceki
   bölümlerde söz etmiştik. Hz. İsa (as)'nın dünyaya tekrar gelişi ile
   ilgili Peygamberimiz (sav)'in de birçok hadisi bulunmaktadır. İslam
   alimlerinden Şevkani, Hz. İsa (as)'ın dönüşüne dair 29 hadis olduğunu,
   bu hadislerin içerdiği bilgilerin de yanlış olma ihtimalinin
   bulunmadığını belirtmiştir. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/338) (Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Hz. İsa Ölmedi)

   Sözü edilen hadisler ile bizlere ulaşan
   önemli bir haber daha vardır. Hz. İsa (as)'ın dönüşü Ahir
   Zaman'ın ikinci devresi ve kıyametin büyük bir alameti
   olacaktır. Bu konudaki bazı hadisler şöyledir:   On büyük alamet
   vuku bulmadıkça kıyamet kopmayacaktır... İsa bin Meryem'in
   çıkması...

   Sünen-i İbn-i Mace, 10/293


   Hayatım elinde
   olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu (İsa Aleyhisselam)'ın
   adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi muhakkak
   yakındır.

   Sahihi Müslim, 6/532


   İsa bin Meryem
   adil bir hakim ve adaletli bir imam (devlet başkanı)
   olarak inmedikçe kıyamet kopmayacaktır.

   Sünen-i İbn-i Mace, 10/340   Peygamber Efendimiz Hz. İsa (as)'ın geldiğinde,
   yapacaklarını da şöyle ifade etmiştir:

   İsa adil
   bir imam ve hakim olarak yeryüzünde kırk yıl kalır.

   Kur'an ve Sünnette Kıyamet
   ve Ahiret, s.134 İsa
   bin Meryem iner, kırk yıl Allah'ın kitabı ve benim
   sünnetimle hükmeder, vefat eder.

   Ahir Zaman Mehdi'sinin
   Alametleri, s. 92   İsa bin Meryem
   benim ümmetim içinde; adaletli bir hakim ve (yönetimde) adil bir imam
   olacak, haçı (salibi) kırıp ezecek (haça tapınmayı kaldıracak) ve domuzu
   öldürecektir (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek),… Kap su ile
   dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak, artık
   Allah'tan başkasına tapılmayacaktır.

   Sünen-i İbn-i Mace, 10/334   O
   (Hz. İsa (as)) haçı (salibi) kıracak (haça tapınmayı kaldıracak),
   domuzu öldürecek (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek), cizyeyi
   kaldıracak, mal (o kadar) çoğalacak ki, kimse onu kabul etmeyecektir.

   Sünen-i Tirmizi, 4/93;
   Kur'an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, s.133   Öyle anlaşılmaktadır ki Hz.
   İsa, gelişiyle birlikte, teslis (üçleme), haç, ruhbanlık gibi
   Hıristiyanlığın da esasında bulunmayan hurafeleri kaldıracak, bu dini
   indirildiği ilk haline döndürecektir. Domuz eti yemenin haram olduğunu
   bildirecek, insanların Allah'ın bu sınırını korumasını sağlayacaktır.

   Bu aşamada, üstünde önemle
   durulması gereken bir hususnokta bulunmaktadır. Ayet ve hadislerde, Hz.
   İsa (as)'ın Ahir Zaman'da, yeryüzüne döneceği hiçbir şüpheye yer
   verilmeyecek şekilde müjdelenmiştir. Diğer taraftan, günümüzde bazı
   Müslümanlar konuyla ilgili apaçık delilleri göz ardı etmekte bazıları da
   Hz. İsa (as)'nın Hz. Muhammed (sav)'den sonra gelmesinin mümkün
   olmadığını ileri sürmektedir. Böyle bir düşünceye sahip olan
   Müslümanların öncelikle konuyla ilgili ayet ve hadisleri samimi ve ön
   yargısız olarak incelemeleri yerinde olacaktır. İkinci olarak da Hz.
   Muhammed (sav)'in son peygamber olması gerçeği ile Hz. İsa (as)'ın
   yeryüzüne dönüşü gerçeği arasında herhangi bir çelişki yoktur. Çünkü Hz.
   İsa (as) ikinci gelişinde yeni bir din getirmeyecek, Kuran'ın ve
   Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in tebliğ ettiği hak dinin hükümlerine
   tabi olacaktır.

   Büyük İslam alimlerinden İmam
   Rabbani "Hz. İsa (as)'ın Peygamber Efendimiz (sav)'in yoluna tabi
   olacağını" (Mektubat-ı Rabbani, 2/1309) belirtmiş ; İmam Nevevi "...Hz.
   Muhammed (sav)'in yolunu tatbik etmek için geleceğini" (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 64)
   ifade etmiştir. Bu konuda Kadı İyaz da "Hz. İsa (as)'ın İslam'ın
   hükümleriyle hükmedeceğini ve halkın terk ettiği dini uygulamaları
   yeniden canlandıracağını" (Sünen-i İbn-i Mace, 10/338)
   söylemiştir. Berzenci’nin kitabında ise bu gerçek şöyle haber
   verilmektedir: "Hazreti Muhammed (sav)'in şeriatı üzerine hüküm
   verecek, kendisi Peygamber olduğu halde Peygamber'e tabi olacak ve
   Muhammed (as)'in ümmetinden olacak…" (Kıyamet Alametleri, s. 243)

   Geçtiğimiz yüzyılın
   en büyük alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi de Risale-i
   Nur Külliyatı'nda, bu konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalar
   yapmıştır. Bediüzzaman'ın tahlillerine göre, Hz. İsa (as)
   Ahir Zaman'da cismani olarak yeryüzüne dönecek, maddeci
   ve tabiatçı felsefe akımlarından doğan inkarcı odaklar
   ile fikren mücadele edecektir. Onun liderliğinde İsevilik ve
   Müslümanlık birleşerek güçlü dinsizlik akımını tamamen
   ortadan kaldıracaktır. Hıristiyanlığı boş inançlardan,
   sapkınlıklardan, hurafelerden temizleyecektir. Hıristiyanların
   Kuran'a tabi olmalarını sağlayacaktır. Bediüzzaman,
   Peygamberimiz (sav)'in, bu müjdeleri herşeye gücü yeten
   Allah'ın sözüne dayanarak verdiğini, bu nedenle de gerçekleşeceğinin
   kesin olduğunu belirtmiştir.31

   Bu konuda, akla gelen önemli bir soru
   da Hz. İsa (as)'ı nasıl tanıyacağımızdır. Elbette, Kuran'da
   anlatılan peygamberlerin ortak özelliklerine sahip olması
   onun en belirgin alameti olacaktır. Bunun yanında onun
   gerçek İsa Mesih (as) olduğunun önemli bir fiziki alameti
   daha vardır. Hz. İsa (as) ikinci gelişinde, onu daha önce
   gördüğünü, tanıdığını, geçmişini bildiğini söyleyebilecek
   hiç kimse çıkmayacaktır. Onun fiziksel özelliklerini,
   simasını ya da ses tonunu bilen tek bir kişi dahi olmayacaktır.
   Dünya üzerinde tek bir kişi "ben onu daha önceden tanıyorum,
   filanca zaman görmüştüm, onun ailesi ve yakınları şu
   kimselerdir" gibi bir iddiada bulunamayacaktır. Çünkü
   onu tanıyan tüm insanlar bundan yaklaşık olarak 2000
   sene kadar önce yaşamış ve ölmüşlerdir. Annesi Hz. Meryem,
   Hz. Zekeriya, onunla yıllarını geçirmiş olan havarileri,
   dönemin Yahudi önde gelenleri ve bizzat Hz. İsa (as)'dan
   tebliğ almış olan insanlar vefat etmişlerdir. Dolayısıyla
   ikinci kez yeryüzüne gelişinde, onun doğumuna, çocukluğuna,
   gençliğine ve yetişkinliğine şahit olmuş tek bir kimse
   olmayacak ve onun hakkında hiç kimse hiçbir şey bilmeyecektir.

   Kitabın önceki bölümlerinde de
   açıkladığımız gibi, Hz. İsa (as) Allah'ın "Ol" emriyle babasız olarak
   dünyaya gelmiştir. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra ise bilinen hiçbir
   akrabası olmaması çok doğaldır. Allah, Hz. İsa (as)'ın bu durumunu
   Kuran'da Hz. Adem (as)'ın yaratılışına benzediğini bildirmiş ve şöyle
   buyurmuştur:

   Şüphesiz, Allah Katında İsa'nın durumu
   Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra
   ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi. (Al-i İmran
   Suresi, 59)

   Ayette de belirtildiği gibi,
   Allah Hz. Adem (as)'a "Ol" demiştir ve Hz. Adem (as) yaratılmıştır. İşte
   Hz. İsa (as)'ın ilk yaratılışı da Allah'ın "Ol" demesiyle
   gerçekleşmiştir. Hz. Adem (as)'ın anne ve babası yoktur; Hz. İsa (as)'ın
   ilk dünyaya gelişinde ise sadece annesi Hz. Meryem vardır, fakat
   yeryüzüne yeniden geleceği ikinci seferde onun annesi de hayatta
   olmayacaktır.

   Kuşkusuz bu durum, dönem dönem
   ortaya çıkan "sahte Mesih" tehlikesini de tamamen ortadan
   kaldırmaktadır. Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne yeniden gelişinde, onun Hz.
   İsa (as) olduğundan şüphe edilebilecek bir durum oluşmayacaktır. Hiç
   kimse "bu kişi Hz. İsa (as) olamaz" diyecek geçerli bir sebep
   bulamayacaktır. Çünkü Hz. İsa (as), dünyadaki tüm diğer insanlardan
   ayrılabilecek bu çok önemli özellikle, yani yeryüzünde kendisini
   tanıyan tek bir kişi bile olmamasıyla hemen tanınabilecektir. Sonuç
   olarak, buraya kadar ortaya konulan bilgiler Hz. İsa (as)'ın gelişine ve
   yapacaklarına ilişkin İlahi vaatlerin vaktinin çok yakın olduğunu
   düşündürmektedir. Şüphesiz bizlere düşen görev, yüzyıllardır beklenen bu
   mübarek kişiyi en güzel şekilde karşılamak için hazırlık yapmaktır.   Altınçağ

   Hz. Muhammed (sav)'in tüm detaylarıyla
   tasvir ettiği Altınçağ ve bu dönemin özellikleri de
   kıyametin önemli alametleri arasındadır. İslam alimleri
   bu döneme cennet benzeri özellikleri nedeniyle Altınçağ
   ismini vermişlerdir. Hadislerden anlaşıldığına göre,
   Altınçağ Ahir Zaman'ın ikinci döneminde yaşanacaktır.

   Bu müjdelenmiş haberin gerçekleşeceği dönemin
   önemli özelliklerinden birisi bolluk ve zenginliktir.
   Sözü edilen bolluğun tarihte bir eşinin olmadığı da
   hadislerde bilhassa vurgulanmıştır:   Benim ümmetim
   o devirde öyle bir refah bulacak ki, o güne dek
   onun benzerini kesinlikle bulmamıştır...

   Sünen-i İbn-i Mace, 10/347
   O zaman ümmetim
   iyisi, kötüsü, hepsi de benzerini görmedikleri
   nimetlerle nimetlenir.

   Kitabül Burhan Fi Alametil
   Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 16

   Adı geçen dönemdeki zenginlik, başka bir hadiste de
   şöyle tasvir edilmiştir:


   Onun zamanında yeryüzü içindeki hazineleri dışarıya fırlatacaktır.

   El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 43   Bu konudaki diğer
   hadislerde de sıkıntı ve darlık yıllarının biteceği, ihtiyaç içinde olan
   kimsenin kalmayacağı, hatta insanların sadaka verecek fakir
   bulamayacakları belirtilmiştir:

   Öyle bir zaman
   gelecek ki kişi (ayırdığı) altın sadakasıyla (taraf
   taraf) dolaşacak da sonra elinden sadakasını alacak
   hiçbir (fakir) kimse bulamayacak.

   Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve
   Ahirzaman Alametleri, s. 462


   Muhakkak o
   zamanda mal çoğalıp su gibi akacak da onu hiçbir
   kimse (tenezzül edip) kabul etmeyecektir.

   Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve
   Ahirzaman Alametleri, s. 464   Altınçağ'ın dikkat çeken bir niteliği de
   doğruluk ve adaletin yerleşmesi olacaktır. Sıkıntı,
   haksızlık ve zorluklar yerini adalet ve hukukun geçerli
   olacağı günlere bırakacaktır. Hadislerdeki ifadeyle,
   "Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır."
   (Ramuz-El Ehadis,7/7) Silahların susması, düşmanlığın,
   kavgaların, sosyal çöküşün son bulması, insanlar arasında
   dostluk ve sevgi bağının kurulması da bu devrin belli
   başlı özellikleri arasındadır. Savaş endüstrisine harcanan
   olağanüstü meblağlardaki para, gıda, sağlık, imar, kültür
   gereksinimlerine ve bütün insanların mutluluğunu sağlamaya
   yönelik yatırımlara kayacaktır.


   Peygamberimiz (sav) hadislerinde,
   Ahir Zaman'ın ikinci bir döneminin olacağından
   ve bu dönemde tarihte eşi görülmemiş bir zenginliğin
   yaşanacağından bahsetmiştir. İslam alimleri bu
   döneme cennet benzeri özellikleri nedeniyle "Altınçağ"
   ismini vermişlerdir.

   Kuran ahlakının yaşanacağı bir dönem olan Altınçağ'da,
   ayetlerdeki cennet tasvirlerine benzeyen bir bolluk,
   bereket, zenginlik ve ihtişam yaşanacaktır. Öyle
   ki bu dönem hadislerde "sadaka verilecek fakirin
   bulunamayacağı" bir dönem olarak tasvir edilmektedir.
   Bu müjdelenmiş dönemin belirgin özelliklerinden
   biri de dinin özüne dönülmesi, Peygamberimiz (sav) zamanındaki
   şekliyle yaşanması olacaktır. İslam dininde aslında
   olmayan, sonradan uydurulmuş adetler, hükümler, hurafeler
   ortadan kaldırılacaktır. Gerçek dinin uygulanmasıyla
   Müslümanlar arasındaki ayrılıklar son bulacaktır.

   Kısacası Altınçağ, bolluk, huzur, barış,
   mutluluk, zenginlik ve rahatlık ortamının hakim olacağı,
   sanat, tıp, haberleşme, üretim, ulaşım ve bunun gibi
   hayatın tüm alanlarında dünya tarihinde yaşanmamış gelişmelerin
   görüleceği, Kuran ahlakının yaşanacağı bir çağ olacaktır.

   (Konuyla ilgili detaylı çalışmamız "Altınçağ"
   isimli kitabımızda yer almaktadır.)

   Altınçağ sonrası

   Kuran'daki kıssaları okuduğumuzda önemli
   bir İlahi kuralın her dönemde geçerli olduğunu görürüz.
   Allah'ın gönderdiği elçiyi yalanlayan ve ona karşı savaş
   açan toplumlar helak edilmiş, elçiye tabi olan insanlar
   ise hak dinin getirdiği maddi bolluk ve manevi huzuru
   yaşamışlardır. Elçinin ardından gelen dönemde ise bazı
   toplumlar kendilerine açıkça tebliğ edilmiş olan hak
   dini hemen terk ederek şirke ve inkara sapmışlar, fitne
   ve fesat çıkararak adeta kendi elleriyle kendi sonlarını
   hazırlamışlardır.

   Söz konusu kural elbette Ahir Zaman için
   de geçerli olacaktır. Peygamberimiz (sav), Hz. İsa (as)'ın
   ölümü ve Altınçağ'ın ardından kıyamet saatinin geleceğini
   şöyle belirtmiştir:   Ondan (Hz.
   İsa (as)'dan) sonra kıyametin kopması an meselesi olacaktır.

   Ramuz-El Ehadis, 1/1336


   Ondan (Hz.
   İsa (as)'dan) sonra kıyamet kopacak.

   Ramuz-El Ehadis, 28/5948   Şüphesiz Ahir Zaman ve Altınçağ insanlığa
   son uyarının tam anlamıyla yapılacağı dönemdir. Bazı
   hadislerde bu dönemden sonra artık "dünyada hayırlı
   bir şey" kalmayacağı vurgulanır. Öyle anlaşılmaktadır
   ki, Hz. İsa (as)'ın ölümünden çok kısa bir süre sonra, tüm
   dünya halkları Altınçağ'ın getirmiş olduğu maddi refah
   ortamında şımarıp azgınlaşacak, hak dini tamamen terk
   edeceklerdir. Kıyamet saatinin de işte böyle bir ortamda,
   ansızın gelmesi söz konusu olabilir. Elbette, doğrusunu
   Allah bilir.