Esmaün Nebevi Hz. Muhammed Mustafa’nin (sav) isimleri

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Esmaün Nebevi Hz. Muhammed Mustafa’nin (sav) isimleri   Esmaün Nebevi Hz. Muhammed Mustafa’nin (sav) isimleri

   isim, Müsemma, Sıfat ve Esmâi Nebî

   BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
   Allahumme salli ala ruhi Seyyidüna Muhammedin fil ervahi. Allahumme salli ala cesedi Seyyidüna Muhammedin fil eczadi. Allahumme salli ala gabri Seyyidüna Muhammedin fil guburi.

   Allahumme ebli ruhe Seyyidüna Muhammedin minni tehiyyeten ve selama. Allahümme Salli ve Sellim ve Barik Ala men ismihü Seyyidüna Muham- med (s.a.v.). Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihü Seyyidüna Ahmed.

   Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismi- hü seyyidine Hamid. Seyyidüna Mahmud (s.a.v.), Seyyidüna Ahyed (s.a.v.), Seyyidüna Vahid (s.a.v.), Seyyidüna Mah (s.a.v.), Seyyidüna Haşir (s.a.v.),

   Seyyidüna Akıb (s.a.v.), Seyyidüna Taha (s.a.v.), Seyyidüna Yasin (s.a.v.), Seyyidüna Tahir (s.a.v.), Seyyidüna Mutahhar (s.a.v.), Seyyidüna Tayy-

   ib (s.a.v.), Seyyidüna Seyyid (s.a.v.), Seyyidüna Resûl (s.a.v.), Seyyidüna Nebiyy (s.a.v.), Seyyidüna Resûlür rahmeh (s.a.v.), Seyyidüna Kayyim (s.a.v.), Seyyidüna Cami‘ (s.a.v.), Seyyidüna Muktef (s.a.v.),

   Seyyidüna Resûlül Melahim (s.a.v.), Seyyidüna Resûlür Rahah (s.a.v.), Seyyidüna Kamil (s.a.v.), Seyyidüna İklil (s.a.v.), Seyyidüna Müddessir (s.a.v.), Seyyidüna Müzzemmil (s.a.v.), Seyyidüna Abdullah (s.a.v.),

   Seyyidüna Habibullah (s.a.v.), Seyyidüna Safiyullah (s.a.v.). Seyyidüna Neciyyullah (s.a.v.), Seyyidü- na Kelimullah (s.a.v.), Seyyidüna Hatemül Enbiya (s.a.v.), Seyyidüna Hatemür Rusul (s.a.v.), Seyy- idüna Muhyin (s.a.v.), Seyyidüna Müneccin (s.a.v.), Seyyidüna Müzekkir (s.a.v.),

   Seyyidüna Nasirn (s.a.v.), Seyyidüna Mansûr (s.a.v.), Seyyidüna Nebiyyür Rahme (s.a.v.), Seyy- idüna Nebiyyit Tevbeh (s.a.v.), Seyyidüna Hari- sün Aleyküm (s.a.v.), Seyyidüna Malûmün (s.a.v.), Seyyidüna Şehirh (s.a.v.), Seyyidüna Şahid (s.a.v.), Seyyidüna Şehid (s.a.v.),

   Seyyidüna Meşhûd (s.a.v.), Seyyidüna Beşir (s.a.v.), Seyyidüna Mübeşşir (s.a.v.), Seyyidüna Nezir (s.a.v.), Seyyidüna Münzir (s.a.v.), Seyyidüna Nûr (s.a.v.), Seyyidüna Sirac (s.a.v.), Seyyidüna Müsbah

   (s.a.v.), Seyyidüna Hüden (s.a.v.), Seyyidüna Müh- di (s.a.v.), Seyyidüna Münir (s.a.v.), Seyyidüna Dain (s.a.v.), Seyyidüna Hafiyy (s.a.v.), Seyyidüna Afüvv (s.a.v.), Seyyidüna Veliyy (s.a.v.),

   Seyyidüna Hakk (s.a.v.), Seyyidüna Kaviyy (s.a.v.), Seyyidüna Emin (s.a.v.),Seyyidüna Me‘men (s.a.v.), Seyyidüna Kerim (s.a.v.), Seyyidüna Mükerrem (s.a.v.), Seyyidüna Mekin (s.a.v.). Seyyidüna Metin ( s.a.v.), Seyyidüna Mübin (s.a.v.), Seyyidüna Müem- mil (s.a.v.),

   Seyyidüna Vesûlün (s.a.v.), Seyyidüna Zû kuvvetin (s.a.v.), Seyyidüna Zû Hürmet (s.a.v.), Seyyidüna Zû Mekanet (s.a.v.), Seyyidüna Zû İzz (s.a.v.), Seyy- idüna Zû Fadl (s.a.v.), Seyyidüna Muta (s.a.v.),

   Seyyidüna Muti (s.a.v.), Seyyidüna Kademü Sıdk (s.a.v.), Seyyidüna Rahmet (s.a.v.), Seyyidüna Büşra (s.a.v.), Seyyidüna Gavs (s.a.v.), Seyyidüna Gays (s.a.v.), Seyyidüna Gıyasun (s.a.v.), Seyyidüna Ni‘metullahi (s.a.v.),

   Seyyidüna Hediyetullah (s.a.v.), Seyyidüna Urvetün vüska (s.a.v.), Seyyidüna Sıratullah (s.a.v.), Seyyidü- na Sıratün Müstakıym (s.a.v.), Seyyidüna Zikrul- lah (s.a.v.), Seyyidüna Seyfullah (s.a.v.), Seyyidüna Hizbullah (s.a.v.), Seyyidüna En Necmüs Sakıb (s.a.v.),Seyyidüna Mustafa (s.a.v.), Seyyidüna Müc-

   teba (s.a.v.), Seyyidüna Müntek (s.a.v.), Seyyidüna Ümmiyy (s.a.v.), Seyyidüna Muhtar (s.a.v.), Seyy- idünaEcir (s.a.v.),

   Seyyidüna Cebbar (s.a.v.), Seyyidüna Ebul Kasım (s.a.v.), Seyyidüna Ebut Tahiri (s.a.v.), Seyyidü- na Ebut Tayyibi (s.a.v.), Seyyidüna Ebu İbrahime (s.a.v.), Seyyidüna Müşeffe (s.a.v.), Seyyidüna Şefi (s.a.v.), Seyyidüna Salih (s.a.v.),

   Seyyidüna Muslıh (s.a.v.), Seyyidüna Mühey- min (s.a.v.), Seyyidüna Sadık (s.a.v.), Seyyidüna Musaddık (s.a.v.), Seyyidüna Sıdk (s.a.v.), Seyyidü- na Seyyidül Mürselin (s.a.v.), Seyyidüna İmamül- Muttakıyn (s.a.v.), Seyyidüna Kaadil Gırrül Muhac- celin (s.a.v.) Seyyidüna el-Muhaccilin (s.a.v.),

   Seyyidüna Halilür Rahman (s.a.v.), Seyyidüna Berr (s.a.v.), Seyyidüna Meberr (s.a.v.), Seyyidüna Vecih (s.a.v.), Seyyidüna Nasih (s.a.v.), Seyyidüna Nasıh (s.a.v.), Seyyidüna Vekil (s.a.v.), Seyyidüna Müte- vvekkil (s.a.v.), Seyyidüna Kefil (s.a.v.), Seyyidüna Şefik (s.a.v.), Seyyidüna Mukimüs Sünnet (s.a.v.),

   Seyyidüna Mukaddes (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül Kuds (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül Hakku (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül Kıstı (s.a.v.), Seyyidüna Kafin (s.a.v.), Seyyidüna Müktefi (s.a.v.), Seyyidüna Balig (s.a.v.), Seyyidüna Mübellig (s.a.v.), Seyyidüna Şafi

   (s.a.v.), Seyyidüna Vasil (s.a.v.), Seyyidüna Mevsûl (s.a.v.), Seyyidüna Sabık (s.a.v.), Seyyidüna Saik (s.a.v.), Seyyidüna Had (s.a.v.), Seyyidüna Mühdi (s.a.v.), Seyyidüna Mukaddem (s.a.v.),

   Seyyidüna Aziz (s.a.v.), Seyyidüna Fadıl (s.a.v.), Seyyidüna Mufaddal(s.a.v.), Seyyidüna Fatih(s.a.v.), Seyyidüna Miftah (s.a.v.), Seyyidüna Mıftahr Rah- meti (s.a.v.), Seyyidüna Müftahül Cennet (s.a.v.), Seyyidüna Alemül İman (s.a.v.), Seyyidüna Alemül Yakin (s.a.v.), Seyyidüna Delilül Hayrat (s.a.v.),

   Seyyidüna Müsahhihül Hasenat (s.a.v.), Seyyidü- na Mukilül Aserat (s.a.v.), Seyyidüna Müsahhihül Hasenat (s.a.v.), Seyyidüna Mukilül Aserat (s.a.v.), Seyyidüna Sufûhün Anizzellat (s.a.v.), Seyyidüna Sahilüs Şefaat (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Makam (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Kadem (s.a.v.), Seyyidü- na Mahsûsün Bilizzi (s.a.v.),

   Seyyidüna Mahsûsün Bilmecid (s.a.v.), Seyyidüna Mahsûsün Bişşeref (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Vesi- let (s.a.v.), Seyyidüna Sahibüs Seyf (s.a.v.), Seyyidü- na Sahibül Fazilei (s.a.v), Seyyidüna Sahibül İzar (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Hüccet (s.a.v.), Seyyidü- na Sahibüs Sultan (s.a.v.),

   Seyyidüna Sahibür Rida (s.a.v.), Seyyidüna Sahibüd Derecetir Refiati (s.a.v.), Seyyidüna Sahibü‘t Taci (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Miğferi (s.a.v.), Seyyidü- na Sahibül Livai (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Mi‘raci (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Kadibi (s.a.v.),

   Seyyidüna Sahibül Burak (s.a.v.), Seyyidüna Sa- hibül Hatem (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Alamet (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Bürhan (s.a.v.), Seyyidü- na Sahibül Beyan (s.a.v.), Seyyidüna Fasihül Lisan (s.a.v.), Seyyidüna Mutahharül Cenan (s.a.v.),

   Seyyidüna Raûf (s.a.v.), Seyyidüna Rahim (s.a.v.), Seyyidüna Üzünü Hayr (s.a.v.), Seyyidüna Sahıhül İslam (s.a.v.), Seyyidüna Seyyidül Kevneyn (s.a.v.), Seyyidüna Aynun Naim (s.a.v.), Seyyidüna Aynül Gırr (s.a.v.),
   Seyyidüna Sa‘dullah (s.a.v.), Seyyidüna Sa‘dul Halk (s.a.v.), Seyyidüna Hatibül Ümem (s.a.v.), Seyyidü- na Alemül Hüda (s.a.v.), Seyyidüna Kaşifül Küreb (s.a.v.), Seyyidüna Rafiür Rüteb (s.a.v.), Seyyidüna İzzül arab (s.a.v.),
   Seyyidüna Sahibül Ferec. Sallallahü aleyhi ve ala alihi Allahümme ya Rabbi bicahi Nebiyyikel Mus- tafa ve resulukel Seyyidüna Murtaza (s.a.v.) Seyy- idüna Tahir kulubena min külli vasfin yübaidüna an müşahadetike

   ve muhabbetike ve emmitna ala sünnetihi vel cemaa- ti veş şevki ila ligaike ya ze‘l-celali vel-ikram ve sellal- lahü ala Seyyidüna ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellim teslima.

   Etiketler:
   Esmaün, Nebevi, Hz. Muhammed Mustafa’nin, (sav), isimleri,Peygamberimizin isimleri,nebinin isimleri,rasulullahin isimleri