Kıyametin Alametleri Yok Diyenlere Hadislerle İspat

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Kıyametin Alametleri Yok Diyenlere Hadislerle İspat

   KIYAMETİN ALAMETLERİ HADİSLERLE

   7182 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "Fırat nehri altından bir dağı ortaya çıkarmadıkça Kıyamet kopmayacaktır. İnsanlar o altın sebebiyle öldürülecek. Öyle ki on insandan dokuzu öldürülecektir."

   7183 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Mal dolup taşmadıkça fitneler zuhür etmedikçe ve herc (haksız sebepsiz öldürmeler) artmadıkça Kıyamet kopmayacaktır." Orada bulunanlar: "Herc nedir ey Allah'ın Resülü?" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Öldürmedir! Öldürmedir! Öldürmedir!" diye üç kere tekrar etti."
   4998 - Ebu Sâid radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

   "Ruhumu kudret elinde tutan Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun ki vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kişiye kamçısının ucundaki meşin ayakkabısının bağı konuşmadıkça kendinden sonra ehlinin ne yaptığını dizi haber vermedikçe Kıyamet kopmaz."

   Tirmizi Fiten 19 (2182).

   4999 - Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

   "Devs kabilesinin kadınlarının kıçları Zü'l-Halasa putunun etrafında titremedikçe Kıyamet kopmaz. Zü'l-halasa Devslilerin cahiliye devrinde tapındıkları (Tebâle'deki) puttur."

   Buhari Fiten 23; Müslim Fiten 51 (2906).

   5000 - Hz. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "İnsanların dünyaca en bahtiyarını âdi oğlu âdiler teşkil etmedikçe Kıyamet kopmaz."

   Tirmizi Fiten 37 (2210).

   5001 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

   "Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır."

   Müslim İman 234 (148); Tirmizi Fiten 35 (2208).

   5002 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm yanındaki cemaate konuşurken bir adam gelerek: "(Ey Allah'ın Resûlü!) Kıyamet ne zaman kopacak?" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm konuşmasına devam etti sözlerini bitirdiği vakit:

   "Sual sâhibi nerede?" buyurdular. Adam:

   "İşte buradayım ey Allah'ın Resûlü!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm:

   "Emanet zâyi edildiği vakit Kıyameti bekleyin!" buyurdular. Adam:

   "Emanet nasıl zâyi edilir?" diye sordu. Efendimiz:

   "İş ehil olmmayana tevdi edildi mi Kıyamet'i bekleyin!" buyurdular."

   Buhari İlm 2 Rikâk 35.

   5003 - Sahiheyn'de gelen bir diğer rivayette: "Kahtan'dan insanları değneğiyle idare eden bir adam çıkmadıkça Kıyamet kopmaz" buyrulmuştur."

   Buhari Fiten 23 Menâkıb 7; Müslim Fiten 60 (2910).

   5004 - Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

   "Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça Kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. Yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Onlardan her biri: "Herhalde savaşı ben kazanacağım" der."

   Buhari Fiten 24 Müslim Fiten 29 (2894); Ebu Dâvud Melahim 13 (4313 4314); Tirmizi Cennet 26 (2572 2573).

   5005 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

   "Zaman yakınlaşmadıkça Kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki bir yıl bir ay gibi ay bir hafta gibi haftada bir gün gibi gün saat gibi saat de bir çıra tutuşması gibi (kısa) olur."

   Tirmizi zühd 24 (2333).

   5006 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah Teâla hazretleri ipekten daha yumuşak bir rüzgârı Yemen'den gönderir. Bu rüzgâr kalbinde zerre miktar iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan hepsinnin ruhunu kabzeder."

   Müslim İman 185 (117).

   5007 - İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

   "Kıyamet sâdece şerir insanların üzerine kopacaktır!" buyurdular."

   Müslim Fiten 131 (2949).

   5008 - İbnu Zuğb el-Eyâdi anlatıyor: "Abdullah İbnu Havâle el-Ezdi radıyallahu anh'ın yanına indim. Bana:

   "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bizi ganimet alalım diye yaya olarak gönderdi. Biz de döndük ve hiçbir ganimet elde edemedik. Yorgunluğumuzu yüzlerimizden anlayıp aramızda doğrularak:

   "Ey Allah'ım onları bana tevkil etme; ben onları üzerime almaktan âcizim! Onları kendilerine de tevkil etme bu işten kendileri de acizdirler. Onları diğer insanlara da tevkil etme kendilerini onlara tercih ederler!" buyurdular. Sonra elini başımın üstüne koydu ve:

   "Ey İbnu Havale! Hilafetin (Medine'den) Arz-ı Mukaddese'ye (Suriye'ye) indiğini görürsen bil ki artık zelzeleler kederler büyük hâdiseler yakındır. O gün Kıyamet insanlara şu elimin başına olan yakınlığından daha yakındır" buyurdu."

   Ebu Davud Cihad 37 (2535).

   5009 - Hz. Enes radıyallahu anh dedi ki: "İstanbul'un fethi Kıyamet anında olacaktır."

   Tirmizi Fiten 58 (2240).

   5010 - Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün):

   "Ümmetim onbeş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vâcip olur!" buyurmuşlardı. (Yanındakiler "Ey Allah'ın Resûlü! Bunlar nelerdir?" diye sordular. Aleyhissalâtu vesselâm saydı:

   -Ganimet (yani milli servet fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında) tedavül eden bir metâ haline gelirse

   -Emanet (edilen şeyleri emânet alan kimseler sorumlu ve yetkililer memurlar) ganimet (malı yerini tutup yağmalayıp nefislerine helal) kıldıkları zaman

   -Zekât (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve) ceza telâkki ettikleri zaman.

   -Kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiği;

   -Babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığı;

   -Mescidlerde (rıza-yı ilâhi gözetmeyen husûmet alış-veriş eğlence ve siyâsiyâta vs. müteallik) sesler yükseldiği zaman.

   -Kavme onların en alçağı (erzel) reis olduğu;

   -(Devlet otoritesinin yetersizliği sebebiyle tedhiş ve zulümle insanları sindiren zorba) kişiye zararı dokunmasın diye hürmet ettiği;

   -(Çeşitli adlarla imal edilen) içkiler (serbestçe) içildiği;

   -İpek (haram bilinmeyip erkekler tarafından) giyildiği;

   -(San'at bale konser gibi çeşitli adlar altında; bar gazino dansing ve salonlarda ve hatta televizyon ve filim gibi çeşitli vasıtalarla yaygın şekilde) şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği;

   -Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar ve bahanelerle) hakâret ettiği zaman artık kızıl rüzgârı (zelzeleyi) yere batışı (hasfı) veya suret değiştirmeyi (meshi) (veya gökten taş yağmasını (kazfi) bekleyin."

   Tirmizi Fiten 39 (2211).

   5011 - İbnu Amr İbnu'l-As radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Çıkış itibariyle Kıyamet alametlerinin ilki güneşin battığı yerden doğması kuşluk vakti insanlara dabbetu'l-arzın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa diğeri de onun hemen peşindedir."

   Müslim Fiten 118 (2941); Ebu Dâvud Melahim 12 (4310).

   5012 - Hz. Muâz İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün):

   "Beytu'l-Makdis'in imârı Yesrib'in harabıdır. Yesrib'in harâbı melhamenin (savaşın) çıkmasıdır. Melhame İstanbul'un fethidir İstanbul'un fethi Deccâl'in çıkmasıdır!" buyurdular. Sonra elini (Resûlullah) konuşmakta olduğu kimsenin (yani Hz. Muâz'ın) dizine vurdular ve:

   "Bu söylediğim kesinlikle hakikattir. Tıpkı senin burada oturman hak olduğu gibi" buyurdular."

   Hz. Muaz burada kendisini kasdetmektedir. (Yani Aleyhissalatu vesselam'ın konuştuğu ve dizine elini vurduğu kimse Muaz İbnu Cebel radıyallahu anh'tır.)"

   Ebu Davud Melahim 3 (4294).

   5013 - Abdullah İbnu Büsr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

   "Melhame ile Medine'nin fethi arasında altı yıl vardır. Yedinci yılda da Mesih Deccâl çıkar."

   Ebu Davud Melahim 4 (4296); İbnu Mace Fiten 35 (4093).

   Kaynak :Kütübü Sitte

   KIYAMETİN AÇIK ALAMETLERİ 10DUR.

   1- Deccalın çıkışı.

   2- Üç gece üstüste ay tutulması.

   3- Üç sene boyunca yedi iklimde kıtlık olması.

   4- Büyük bir dumanın her tarafı kaplaması.

   5- İsa aleyhisselamın Şam'daki beyaz minare üzerine inip Deccal'ı öldürerek Şeriat-ı Muhammediyye ile amel etmesi.

   6- Resul-ü Ekrem'in soyundan Mehdi çıkıp kırk yıl adâlet üzere gidip Hazreti İsa aleyhisselamı bulması.

   7- Dâbbe-tül-Arz'ın vücuda gelmesi.

   8- Ye'cüc ve Me'cüc'ün İskender seddinden çıkarak yedi iklimi istilâ etmesi.

   9- Hazreti İsa aleyhisselamın Mekke-i Mükerreme'ye gelip buradan ahirete gitmesi; bundan sonra da Kâbe'nin yıkılması.

   10- Güneşin batıdan doğup orada dolanması.

   KAYNAK :MAFİRETNAME

   KIYAMETİN BÜYÜK ALÂMETLERİ

   7187 - Hz. Enes İbnu Ma'lik radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "Şu altı şeyden önce (ahirete bakan) iyi ameller işlemekte acele edin: "Güneşin battığı yerden doğması Duhân dâbbetü'l-arzDeccâl herbirinize mahsus olan ölüm ve (sizin salih amelinize mani olacak) âmme hizmeti."

   7188 - Ebu Katade radıyallahu anh arılatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "(Kıyametin büyük) alâmetleri ikiyüz (senesin)den sonra gelecektir."

   7189 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Ümmetim beş tabakadır: İlk kırk yıl hayır ve takva ehlidir. Bunu takip edenler yüzyirmi yılına kadardır. Bunlar merhamet sahibi sıla-i rahme değer veren kimseler olacak. Sonra yüzaltmış yılına kadar olanlar birbirlerine sırt çevirirler aralarındaki (kardeşlik bağlarını) koparırlar. Sonra da birbirlerini öldürme devri gelir. O devirde kurtuluş isteyin kurtuluş!"

   Hz. Enes İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ümmetim beş tabakadır. Her tabaka kırk yıldır. Benim tabakam ve ashabımın tabakası ilim ve iman ehli insanların tabakasıdır. İkinci tabaka kırk ile seksen yılı arasındaki (insanların) tabakasıdır bunlar hayır ve takva ehli insanlardır..." (Hz. Enes sonra hadisi yukarıdaki şekilde tamamladı.)"

   7190 - Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kıyametin kopmasına yakın (bazı insanlar günahları sebebiyle) "mesh"e (hayvan süretine çevrilme) "hasf"e (yere batma) ve "kazf'e (taşlanma azabı) uğrayacaktır."

   7191 - Abdullah İbnu Amr radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ümmetimde hasf mesh ve kazf olacaktır."

   Kaynak :Kütübü Sitte