Abdest Ve Guslün Hikmet Ve Fazileti

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Abdest Ve Guslün Hikmet Ve Fazileti   Abdest Ve Guslün Hikmet Ve Fazilet

   “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de
   olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun.
   (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın).
   Çünkü Allah ikisine de daha yakındır (Onları sizden çok kayırır). Öyle
   ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken
   gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah,
   yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisa, 4/135)
   Ayet, adalet ve adaletin sağlanmasında uyulması gereken temel esaslara
   vurgu yapmaktadır. İnsanlığın ortak değeri olarak nitelendirebileceğimiz adalete,
   dinimizde de büyük değer verilmiş, bu ayette olduğu gibi değişik vesilelerle adaletin
   ayakta tutulması emredilmiştir. Adalet, kanun önünde herkesin eşitliği, kültür, bilgi
   ve statü farklılıklarından dolayı insanlara başka başka davranılmaması demektir. Öz
   bir ifadeyle adalet, insan niteliğine haiz herkese aynı derecede akraba, aynı derecede
   de yabancıdır. Onun merkezinde, sadece hak ve hakkaniyet vardır. Yüce dinimiz
   İslam’ın adalet anlayışı bu ve benzeri ayetlere göre şekillenmiştir. Bu anlamda İslam,
   istek ve heveslere yer vermemiş, sevgi ve nefretlere uymamış, akrabalık ve yakınlık
   bağlarına göre ayarlanmamış, zengin-fakir ayırımı gözetmemiş, kuvvetli ve zayıf
   ayırımı yapmamış, objektif kriterlere dayalı bir adalet anlayışı getirmiştir. Nitekim
   yukarıdaki ayette, bir taraftan müminler adaletin tahakkukuna katkıya davet
   edilirken, diğer taraftan da böylesi bir görevin ifasında göz önünde bulundurulması

   gereken kırmızı çizgilere dikkat çekilmektedir. Şöyle ki, davacı ile davalının,
   mağdur ile haksızlık yapanın etnik kökeni, inancı, siyasal düşüncesi, toplumsal
   statüsü, yakınlığı veya uzaklığı, adaletin gerçekleşmesinde etkin ve belirleyici
   ölçütler değildir. İslam’ın adalet anlayışında haksızlık yapan, başkalarını mağdur
   eden, canımızdan çok sevdiğimiz evladımız, anne-babamız dahi olsa, imanımızın
   gereği adaletin gerçekleşmesine katkı sağlarız. Bu katkı, yakınlarımızın aleyhine olsa
   da aynı tavrı sergileriz. Söz konusu tutumun, sıradan bir davranış ya da refleks
   olmayıp imanımızın bir gereği olduğuna gönülden inanırız.
   Sevgili Peygamberimiz, birçok hadisinde adaletin ve adil davranmanın önemini
   dile getirmiştir. Bir hadisinde; “Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde
   adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek
   koltuklar üzerinde otururlar.” (Müslim, “İmâre”, 18 ) buyurarak, adil davranmanın Allah
   katındaki mükâfatını ifade etmiştir. Peygamberimiz (s.a.s) sadece sözde değil uygulamada
   da çok güzel örnekler sergilemiştir. Bu örneklerden biri şöyledir: Mekke’nin
   fethi esnasında, soylu bir kadın hırsızlık yapmış ve cezaya mahkûm olmuştu. Bu
   kadının affedilmesi için yakınları, Peygamber (s.a.s)’in sevdiği bir kişi olan Üsame
   b. Zeyd’i aracı kıldılar. Üsame, Hz. Peygamber ile konuştu ve şu cevabı aldı: “Üsame!
   Seni Allah’ın koymuş olduğu herhangi bir cezanın uygulanmaması için aracılık yapar görmeyeyim.”
   Resûlullah (s.a.s), sonra bir konuşma yaparak şunları söyledi: “ Şüphesiz
   sizden önceki milletlerin mahvolmasının başlıca sebeplerinden birisi, içlerinden asil (soylu)
   bir kişi hırsızlık yaptığında onu (cezadan) affetmeleri, zayıf birisi hırsızlık yaptığında ise,
   ona ceza uygulamalarıdır. Allah’a yemin olsun ki, eğer hırsızlık yapan Muhammed’in kızı
   Fâtıma dahi olsa, onu da cezalandırırdım.” (Buharî, “Hudûd”, 11; Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 4)
   Hz. Peygamberin bu tavrı, adaletin temininde önemli bir etken olan hukuk/kanun
   önünde herkesin eşitliği ilkesini göstermesi açısından önem arz etmektedir.
   Sonuç olarak belirtmek gerekirse; Kur’an-ı Kerim’e göre adaletin ölçüsü hakkaniyettir.
   Bir hak konusunda hüküm verilirken, hakkın kendi lehine hükmedilmesi
   hâlinde bundan memnun olan, fakat aleyhine hükmedilmesi durumunda bu hükmü
   tanımayan insanlar için “işte bunlar zalimlerdir” (Nur, 24/48-51) denilmiştir. Bu itibarla
   kişisel menfaat temini, akrabalık, düşmanlık gibi hissi durumlar, taraflardan birinin
   soylu veya alt tabakadan olması, bedenî veya ruhî bakımdan kusurlu bulunması gibi
   ahlakî ilkeleri ilgilendirmeyen sebepler bir hakkın ihlalini, örtbas edilmesini ve sonuç
   olarak adalet ilkesinden sapmayı mazur gösteremez (Maide, 5/8; Nisa, 4/3; Âl-i İmran,
   3/75). Zira “Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların
   düzeni bozulurdu.” (Mü’minun, 23/71) buyurularak, adaletin objektif esaslara
   oturtulmaması durumunda karşı karşıya kalınacak tehlikeye işaret edilmiştir.

   Kaynak :Kuran-i Kerimden Ögütler
   Diyanet isleri Baskalnligi