Ahlâkî Örnek Olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Ahlâkî Örnek Olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)   Ahlâkî Örnek Olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)

   Allah’ a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ ı çokça zikredenler için en

   güzel örnek olan Hz. Muhammed (s.a.s.), rahmeti her şeyi kuşatmış olan Allah’ ın

   tasdikiyle yüce bir ahlâk üzere yaşamıştır.

   Ahlâkın özünü kişilik; kişiliğin özünü ise kendiliğinden, devamlı ve kuşatıcı olan

   kısmı teşkil eder. İzlenmesi gerekli yol olarak sünnet de içerdiği devamlılık ve

   kuşatıcılık ile Hz. Peygamber in eşsiz ahlâkını şüphe ve yanlış anlamaya meydan

   vermeyecek şekilde insanlığın düşünme, ibret alma ve doğruyu bulma yeteneğinin

   istifadesine sunar. Muhtemel her yönü ve her türlü tezahürü ile hayatı bütünüyle

   kucaklayan istikamet, doğruluk ve adâlet; özü sözle, sözü de davranışla ayrılmaz

   bir vücut halinde birbirine nakşeden içtenlik ve samimiyet; düşünülen, söylenen ve

   yapılan her şeye güzellik ve insanilik damgasını vuran incelik, nezaket ve haya;

   her türlü iyiliğin özünü simgeleyen şefkat, merhamet ve muhabbet; her durum ve

   şartta insancalığı, insana yakışırlığı temsil eden hilm, cömertlik, sabır ve

   cesaret; kökü sağlam, dalları ise gökte olup her daim Rabbin izniyle yemişini

   veren iman ağacının özünü teşkil eden takva, itidal ve hakkaniyet; her türlü

   güzellik ve olgunluğun en güzel elbiseleri olan tevazu, sadelik ve vefa… O nun

   yüce ahlâkının ana çizgilerini oluşturur.

   Yeme-içme, giyim-kuşam, istirahat ve eğlenme gibi tabi ihtiyaçlarını

   karşılamasında; ailesi , akrabaları, dostları ve düşmanları ile ilişkilerinde;

   duâ, ibâdet ve niyazında; tebliğ ve sohbetlerinde; geçimini teminine yönelik

   faaliyetlerinde; tebessüm ve vakarında; afiyet ve hastalığında; zenginlik ve

   fakirliğinde; savaşta düşmanla olan mücadelesi ile evinde çocuklarıyla olan

   muhabbetinde; vefat etmiş oğlu İbrahim in bedenine damlayan gözyaşlarıyla şehid

   olmuş amcası Hz. Hamza nın delik deşik edilip hunharca parçalanmış bedenine bakan

   gözlerinde… kısacası hayatının her an ve her aşamasında bütün bu yüce değerler

   olgunlaşma çabası altında kendilerini gösterir ve O nun şahsiyetinin ayrılmaz

   parçaları haline gelirler.

   Hayat, devamlı değişen ilişkiler bütünü olup bütün değişimleri ile bir süreci

   ifade eder. Ahlâkise istikrarı, gelişimi ve olgunlaşması ile bu sürece kimliğini

   kazandıran, şahsiyetini verendir. Bu açıdan Peygamber Efendimizin detaylarıyla

   bilinen hayatına bakıldığında, bu hayata örnek şahsiyetini verenin, yüce

   değerlerin, dosdoğru yolun, insanca, insanın yaratılış amacına uygun yaşamanın

   ilahi kelimelerle ifadesi olan Kur an-ı Kerim in olduğu rahatlıkla görülür.

   Kendisine O nu en iyi tanıyan kimselerden biri olarak O nun ahlâkı nasıl idi diye

   sorulduğunda, sevgili eşi Hz. Âişe nin O nun ahlâkı Kur an idi. şeklinde cevap

   vermiş olması bu açıdan çok önemlidir. Öncelikle yaratan ve emredip en güzeline

   hidâyeteden yüce Allah ın Yâsîn, hikmet dolu Kur an hakkı için, sen şüphesiz

   gönderilenlerden (Rasûllerden)sin, dosdoğru yol üzerindesin. (36/Yâsîn, 1-4); Nûn.

   Kaleme ve yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti ile bir mecnun değilsin ve

   hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ecir vardır. Ve hiç şüphesiz sen yüce

   bir ahlâküzeresin. (68/Kalem, 1-4) ve benzeri âyetler ile Peygamber Efendimizin

   bir yandan üstün ahlâkına bir yandan da bu üstün ahlâkın İlâhî öğreti ile

   bağlantısına şahadeti; sonra da bu ilahi şahadete selim akıl ve kalpleri ile doğru

   bilgi, tecrübe ve haberlere istinaden katılıp, bu hakikati tasdik eden nice

   insanların buna tanıklığı göstermektedir ki O, özü, sözü ve hareketi ile hayatının

   başından sonuna kadar her anına damgasını vuran ahlâkı ile ilahi öğreti Kur ân-ı

   Kerim rehberliğinde insanî olgunluk ve kemale ulaşarak âlemlere rahmet olmuş;

   olgunluk ve kemali gaye edinenlere de en güzel örnek olarak Allah ın kulu ve

   elçisi olmanın gereğini yerine getirmiş; yaratan Rabbin adıyla okumanın anlamını,

   şeklini ve beşeri düzlemdeki fonksiyonunu bütün insanlığa göstermiştir.

   Dolayısıyla O nun eşsiz ahlâkını tetkik, insanı, Kur an rehberliğinde yaşanmış bir

   olgunluğun, kemalin kıyısına götürmekte; insana, hayatı hayat olarak bütün

   karmaşıklığı içinde bütünlüğü ile anlama, tatma ve yaşama imkanı vermektedir.

   Zaten O nu âlemlere rahmet ve insanlığa güzel örnek yapan da işte bu kuşatıcılık

   ile bütünlüğüdür; insanca yaşamanın eşsiz rehberi Kur ân-ı Kerim i özü, sözü ve

   davranışı; ailesi, topluluğu ve devleti ile hayata yansıtmış olmasıdır.

   İnsan yaşamının üzerinde gerçekleştiği yeryüzü nice başarılara şahitlik etmiş;

   insan elinde çiçeklenen nice güzelliklerin tanığı olmuştur. Ancak bütün bu

   güzellik ve başarıların tek bir insanın şahsiyetinde Hakk a ve hakikate şahitlik

   ettiği pek görülmemiştir. İşte Peygamber Efendimizi ve O nun eşsiz ahlâkını mümtaz

   kılan, hayatın muhtelif yönlerinde ortaya konulan çeşitli başarıların sahibi olan

   diğer insanlardan ayırıp da O nu tüm olgunluk ve kemalin numunesi haline getiren

   husus bu kuşatıcılığı ile bütünlüğüdür. Bu durumda insana ait yaşamın her anı ve

   her safhası için O nun asil hayatı ve güzel ahlâkında olması gereken, olgunluk ve

   kemale işaret eden bir örneklik vardır.

   Muhammedî Risâlet adlı eserinde Allâme Seyyid Süleyman en-Nedvî bu hususu şu güzel

   cümleleri ile ifade eder : …eğer zengin ve varlıklı bir insan isen, Rasûlullah ın

   Hicaz la Şam arasında eşya taşıdığı ve Bahreyn in hazinelerine sahip olduğu zamanı

   hatırla! Ve sen de O nun gibi hareket et. Eğer fakir ve yoksul isen Rasûl-i Ekrem

   in EbûTalib mahallesinde mahsur kaldığı, vatanını ve bütün mülkünü terk ederek

   Mekke den Medine ye hicret ettiği zamanı düşün. Eğer hükümdar isen O nun Arapların

   idaresini ele geçirdiği, her tarafa hakim olduğu, ileri gelenlerin, şan ve şeref

   sahiplerinin O na itaat ettiği zamanı hatırla. Eğer zayıf ve kimsesiz isen

   Rasûlullah ın Mekke de yaşadıklarını hatırla! O nda senin için güzel bir örnek

   vardır… Eğer fatih ve muzaffer bir hükümdar isen Bedir de, Huneyn ve Mekke de

   düşmana galip geldiği günlere bakarak Peygamber Efendimizin hayatından ibret al.

   Eğer mağlup olmuşsan Uhud harbinde Rasûlullah ın şehid ve ağır yaralı ashâbı

   arasındaki halini düşün. Eğer öğretmen isen mescidin sofasında ashâbına nasıl

   öğretmenlik yaptığını hatırla! Eğer öğrenci isen Cebrail in huzurunda nasıl diz

   çöküp hidâyetistediğini düşün. Eğer nasihat eden bir vaiz, emin bir mürşit isen

   Mescid-i Nebevi de bir kütük üzerinde vaaz eden Rasûlullah a kulak ver. Eğer

   hiçbir yardımcın olmadığı halde hakkı ayakta tutmak, iyiliği haykırmak istiyorsan

   Mekke deki zayıf haline rağmen Peygamber Efendimizin hakkı açıkça ilan ettiği

   zamanı hatırla. Eğer düşmanını yenersen, Rasûlullah ın Mekke yi fethettiği günü

   hatırla. Hakem ya da hakim isen, İslam güneşi doğmadan önce, Kureyş reisleri

   birbirine girmek üzereyken Rasûlullah ın Hacer-i Esved i yerine koymak için

   verdiği hükme bir göz at. Sonra gözünü çevir ve bir daha bak : Rasûlullah ın Medine

   mescidinin avlusunda insanlar arasında adâletle hüküm verdiği zamanı düşün…Hülasa

   her ne olursan ol, ne işle uğraşırsan uğraş yaşadığın müddetçe, günün her saatinde

   Rasûlullah ın hayatında senin için güzel bir hidâyet, hayat karanlıklarını

   aydınlatan güzel bir misal vardır. Böylece işlerin düzelir, sıkıntıların sona

   erer… O nun hayatı bütün insanlık için hayatın her safhasında örnekti. O nun

   hayatı aydınlanmak isteyenler için bir nur, hidâyete ermek isteyenler için bir

   kandil, doğru yolu bulmak isteyenler için de bir rehberdi.

   Peygamber Efendimizi herhangi bir şekilde görebilmek, O nunla herhangi bir şekilde

   hayatın bir anını paylaşabilmek ya da onunla ilgili güvenilir bir eseri

   okuyabilmek, bir şekilde ona ulaşabilmek, görüp duyabilme ve görüp duyduklarını

   gereğince değerlendirebilme imkanına sahip bir insan için onun şahsiyet ve

   ahlâkının güzelliği ve eşsizliğini idrak noktasında yeterlidir. Onu gereğince

   takdir edebilmek ve onun bu güzellik ve eşsizliğinden yeterince istifade edebilmek

   ise insanın taşıdığı sorumluluk endişesiyle bağlantılı olarak onu, Allah elçisi ve

   dolayısıyla hakikatin (kitap ve hikmetin) öğreticisi, açıklayıcısı; olgunluk ve

   kemalin eğitimcisi olarak görebilmek ve değerlendirebilmekle; hiçbir istisnaya yer

   vermeksizin hayatın bütününü onun evrensel örnekliğine açabilmekle mümkündür. Bu

   durumda meramı ifâde için şu âyet yeterli olacaktır : Andolsun ki Allah ın

   Rasûlünde sizler için, Allah ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah ı çok zikredenler

   için elbette pek güzel bir örnek vardır. (33/Ahzâb, 21)

   Yakınları, dostları ve kendisini görenler tanıklık ederler ki Rasûl-i Ekrem in

   mübârek cismi baştan aşağı kusursuz, bütün azası birbirine uygun, alnı, göğsü ve

   iki omuzlarının arası ve avuçları geniş; boynu uzun ve düzgün; omuzları, pazuları,

   baldırları iri ve kalın; bilekleri uzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları

   kalınca idi. Karnı, göğsü ile beraber olup şişman değildi. Ayaklarının altı

   çukurdu, düz değildi. Uzuna yakın orta boylu, iri kemikli, güçlü kuvvetli idi.

   Cildi ipekten yumuşak, başları orta büyüklükte, kaşları hilal, çekme burunlu, az

   değirmi (yuvarlak) çehreli idi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzeldi. İki

   kaşının arası açık, fakat kaşları birbirine yakındı. Çatık kaşlı değildi. İki

   kaşının arasında bir damar vardı ki hiddetlendiğinde kabarıp görünürdü. Yüzü adeta

   pembe beyazdı. Yani ne kireç gibi beyaz ne de kara yağız, esmer idi. İkisi ortası

   gül gibi kırmızıya dönük, beyaz ve berrak olup yüzünde nur gibi bir parıltı vardı.

   Dişleri inci gibi beyaz ve parlak olup hafifçe seyrekti. Konuştuğu ve tebessüm

   ettiği vakit beliriverirdi. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düzdü. Uzadığı zaman

   kulaklarının memelerini geçerdi. Sakalı sıktı fakat uzun değildi. Bir tutamdan

   fazlasını keserdi. Vefatlarında saçı sakalı henüz ağarmaya başlamıştı. Başında pek

   az, sakalında yirmi kadar beyaz kıl vardı. Vücudu tertemizdi. Koku sürsün,

   sürünmesin teni ve teri en güzel kokulardan daha güzel kokardı… Haline hüzün ve

   tefekkür, bakışlarına da netlik ve derinlik hakimdi. Çoğu zaman sükut eder ancak

   gerektiğinde konuşurdu. Konuştuğunda ağır ağır, tane tane konuşur; önemli yerleri

   tekrar ederdi. Sevgi ve sevincini tebessümle ifade eder; yüz rengi ve hatları,

   haline delalet ederdi. Yürüdüklerinde ayaklarını kuvvetle kaldırır, vakar ve

   sükunetle çabuk ve uzun adımlarla, sanki yüksekten iner gibi yürürlerdi. Bir şeye

   yönelmek istediklerinde sadece başlarıyla değil bütün vücutlarıyla döner, sebepsiz

   hiçbir tarafa bakmazlardı. Temiz, düzenli ve sağlıklı idiler. Ağırbaşlı, vakur,

   canayakın, sıcak, samimi ve ilgili idiler…

   Peygamberimizin dış görünüşü ve tabii özellikleri, iç ahlâkı ve iç dünyasını

   aksettirmektedir. Bu meyanda yapılan tarifler, nihâyetinde samimiyeti, içtenliği,

   sevecenliği, güvenilirliği, dürüstlüğü, bilinçliliği, dinginliği….ile

   noktalanmaktadır. Yüzünün parlaklığı, yürüyüşünün eminliği, yönelişinin tamlığı bu

   açıdan değerlendirilirse bu açıkça görülecektir. Nitekim Kur an-ı Kerim de bir çok

   yerde (2/Bakara, 173, 7/A râf, 46-48, 47/Muhammed, 30, 48/Fetih, 29 ve 55/Rahmân,

   41) Yüce Allah sîmâ yı iç i tanıtan, ahlâkı gösteren bir alâmet olarak

   değerlendirmiştir. İbn-i Abbas ın : İyiliklerin yüzlerde bir parlaklığı, kalpte bir

   nuru, bedende bir kuvveti, rızıkta bir genişliği ve gönüllerde bir sevgisi vardır.

   Kötülüklerin de yüzlerde bir sevimsizliği vardır. sözü ile, Hz. Osman ın Kişinin

   işlediği her bir amelin elbisesi kendisine giydirilir. Hayır ise hayır; şer ise

   şer… sözleri de bunu göstermektedir. Bu durumda, Medine dışında konaklamış bir

   kervandan, pazarlık etmeksizin söylenen fiyat ile kırmızı bir deveyi alıp,

   yularından çekerek şehre doğru yürüdüğünde Hz. Peygamber in arkasından olayı

   değerlendirerek tanımadıkları bir kimseye bu şekilde karşılığını peşin olarak

   almaksızın deveyi vermiş olmalarından hayıflanan kervan ehline rahat olun! bundan

   daha temiz ve daha nurlu başka bir insan görmedik şeklinde görüş bildiren o

   kadının, ya da vefatı sonrasında, hücre-i saadetine girip de peygamberimizin

   yüzünü açıp alnını öptüğünde Ah! Hayatında olduğun gibi ölümünde de güzelsin.

   diyerek duygularını ifadeye çalışan Hz. Ebûbekir in bu samimi sözlerini ve de

   neden onu ansızın görenlerin heybetinden heyecana kapıldıklarını, görüp

   tanıyanların ise onu o derece sevdiklerini daha iyi anlayabiliyoruz.

   Rasûl-i Ekrem in şahsiyetinde, yaratan Rabbin adıyla okuma… ve emredildiği şekilde

   istikamet üzere olma çaba ve gayretinin yeri ve etkisi âşikârdır. Kendisine gelen

   ilk vahyin Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yarattı. Oku! Kâlem ile

   öğreten, insana bilmediğini öğreten Rabbin ne büyük kerem sahibidir. âyetlerinden

   oluşmuş olması; yaşlılık emareleri üzerinde belirdiğinde, halini soran ashâbına

   Beni, Hûd sûresi ihtiyarlattı. şeklinde cevap vermiş olması buna işaret etmekte

   olup, mezkûr sûrede Yüce Allah şöyle buyurmaktadır : O halde sen, beraberindeki

   tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Ve aşırı gitmeyin. Çünkü

   O, her ne yaparsanız onu hakkıyla görendir. (11/Hûd, 112)

   İnsan, bir münasebetler sentezidir. Her insan bir ilişkiler bütünü içerisinde

   yaratılır ve şahsiyetini, kişiliğini, ahlâkını bu bütün içerisindeki tavrı ve rolü

   ile ortaya koyar. Yüce Allah ın birleştirilmesi emredilen olarak ifade ettiği bu

   ilişkiler bütününü muhafaza edebilmenin yolu olan yaratana kulluk, yaratılana da

   şefkat, merhamet ve adâletin, emrolunduğu üzere dosdoğru şekilde yerine

   getirilmesinin zorluğu ve zor olduğu kadar da insani olgunluğa ulaşabilmedeki önem

   ve rolü tartışmasızdır. İşte bizler Rasûl-i Ekrem in eşsiz ahlâkında, özünde,

   sözünde ve davranışlarında ve hatta ağaran saç ve sakallarında hep bu emrolunduğu

   gibi dosdoğru olma endişesi ve gayretini görmekteyiz. O, Allah Teâlâ ile olan

   ilişkisinde, iç dünyasında, evinde, ailesi ve akrabası ile olan münâsebetinde;

   dostlarına, tanıdık tanımadık bütün insanlara karşı olan tavırlarında;

   istirahatinde, ticaretinde, savaşta ve savaş sonrası ganimet taksiminde; mescitte

   imamlıkta, en önde liderlikte, hayatı ve vefatında hep bu endişeyi taşımış, olanca

   gayretini buna sarfetmişti. O, durumunu şöyle ifâde ediyordu : Rabbim beni ne güzel

   terbiye etti. , Ben ancak ahlâki faziletleri tamamlamak üzere gönderildim. O

   halde, Rasûlullah ın ahlâkını tanımak, onu, içerisinde bulunduğu ilişkiler bütünü

   ile tanımakla mümkün olacaktır. Bu yapıldığında ise onun ahlâki yüceliğinin

   temelinde bu ilişkiler bütününü hayranlık verecek şekilde, biç birini ihmal

   etmeksizin muhafaza etmiş olmasının; birleştirilmesi emrolunan her şeyi hayatı ile

   birleştirmiş olmasının bulunduğu görülecektir.

   Ahlâki faziletlerin başında adâlet ve ihsân gelir ki her iki kavram da nihâyetinde

   herşeyi yerli yerine koyma yı ve yapılması gerekeni layıkı ile yapma yı ifade

   eder. Nitekim Yüce Allah : Muhakkak ki Allah adâleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi

   emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız

   diye sizlere öğüt verir. (16/Nahl, 90) buyurur. Rasûl-i Ekrem, hayatı boyunca her

   şeye gereken değeri gerektiği kadarı ile vermiş; ihmalkarlık, duyarsızlık ve

   aşırılık onun hayatında kendine bir yer bulamamıştır. Bir insanın ihmal ve

   dengesizliğe meydan vermeksizin, hiçbir aşırılığa düşmeksizin, hayatın her bir

   yönünde davranmış olması ve bu denge ve istikrarı hayatın hem yatay hem de dikey

   boyutunda muhafaza etmiş olması elbette olgunluk ve kemalin zirvesidir. Beşer

   olması peygamberliğine bir nakısa getirmemiştir. Peygamberliği ona ailesini,

   dostlarını unutturmamıştı. Allah a olan bağlılığı ve deruni duyguları onu dünyadan

   el etek çekmeye yöneltmemişti. Liderliği, komutanlığı, hakimliği onu hastaları

   ziyaretten, fakirlerle sohbetten men etmemişti. Mekke deki hayatı ile Medine deki

   hayatı arasında yaşananlar ve sahip olunan imkanlar çok farklı da olsalar duruş

   bakımından hiçbir farklılık olmamıştır.

   Adâlet ve ihsan onun hayatının her demini kuşatmıştı. Gençliğinde toplumda el-Emin

   olarak tanınır ve bilinirdi. Ticaret hayatındaki dürüstlüğü takdir edilir,

   insanlar arası anlaşmazlıklardaki hakemliği makbul görülürdü. Doğruluk iyiliğe,

   iyilik de cennete götürür. Yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür der,

   doğruluğu imanın gereği; yalanı, emanete ihaneti ve verilen sözlerde durmamayı

   nifak alameti sayardı. Doğruluk hassasiyeti o derecede idi ki şaka bile olsa ondan

   tâviz vermezdi. şaka yapar mısınız diye sorulduğunda evet, ama doğru sözden

   başkasını söylemem demişti. Onun bu özelliğini düşmanları bile bilir, onu öldürmek

   için ellerinden geleni yaptıkları halde kıymetli eşyalarını ona emanet etmekten

   çekinmezlerdi. Mekke den Medine ye hicretinde yatağına yatırıp geride bıraktığı

   Hz. Ali ye her emaneti sahibine vermesini tembihlemişti.

   En zor durumlar bile onu verdiği söze bağlılıktan vazgeçiremezdi. Hiçbir menfaat

   ona, bu konuda geri adım attıramazdı. Mekke den Medine ye gelirken müşriklere

   yakalanan ve kendilerine karşı savaşmamak şartıyla serbest bırakılıp Bedir savaşı

   öncesi Hz. Peygamber e kavuşan Huzeyfe el-Yeman ve bir arkadaşı, olayı Rasûl-i

   Ekrem e anlattığında sayılarının azlığı, adama olan ihtiyaçlarının şiddetine

   rağmen onlara savaşa katılamayacaklarını ifade ile siz geriye dönün, her hâl u

   kârda sözünüze riâyet edeceğiz. Bizim sadece Allah ın yardımına ihtiyacımız var

   demişti. Hudeybiye de müşrikler ile yapılan anlaşmanın şartlarından biri de Mekke

   den müslüman olarak Medine ye gidecek olan kimselerin, talep edilmesi durumunda

   Mekkelilere geri verilmesi idi. Daha antlaşma henüz imzalanmış iken EbûCendel,

   elleri zincirli bir halde, hapsedildiği zindandan kaçarak müslümanların bulunduğu

   yere gelmişti. O esnada orada bulunup, anlaşmayı yapmış olan müşrik Süheyl Bin

   Amr, antlaşmanın derhal tatbikini talep ile kaçağın kendisine teslimini

   istediğinde bu durum müslümanların ağırına gitmişti. Rasûl-i Ekrem ise inananların

   selamet ve kurtuluşuna olanca düşkünlüğüne rağmen Ey Ebû Cendel, sabret! Biz

   ahdimizden dönemeyiz. İnşâallah Allah sana yakında bir yol açacaktır! demişti. Ne

   ahde bağlılıktan tâviz vermiş ne de Ebû Cendel i ihmal etmişti. Sözde durmayı,

   ahde bağlılığı kul olmanın gereği olarak görmüş; işin sonucunu Allah a havâle

   etmiş, O na güvenip dayanmıştı.

   Helâl rızık kazanmak için çalışmanın mecburi bir görev olduğunu; en hayırlı

   kazancın da el emeği ve meşrûticaret vasıtasıyla sağlanan kazanç olduğunu söyler;

   satarken ve satın alırken kolaylık gösterene Allah ın rahmetini müjdeler, doğru ve

   güvenilir tacirlerin peygamber ve şehidlerle beraber olacaklarını ilan ederdi.

   Bazen pazarları gezer, satıcıların mallarını kontrol eder ve bizi aldatan bizden

   değildir derdi. Kendisi de bilfiil ticaretle uğraşmış, kanaati, dürüstlüğü ve

   vefası ile tanınmıştı. Bazen borçlanır, borçlarını vaktinde ve en güzel şekilde

   öderdi. Hakka riâyete önem verir, her hak sahibine hakkının mutlaka verilmesinde

   ısrar ederdi. Hak sahibinin söze hakkı vardır diyerek hakkın üstünlüğünü ilan

   ederdi. Hiçbir olayın hakkı zayi etmesine müsâade etmezdi. Yahudi alacaklısı,

   alacağını talep üzere gelip de elbisesini çekerek, yakasından tutarak Siz

   Abdulmuttaliboğulları hep borcunuzu uzatırsınız gibi kaba sözler söylediğinde, Hz.

   Ömer sinirlenerek sert bir şekilde karşılık vermişti. Rasûl-i Ekrem ise olup

   biteni tebessümle karşılamış ve Hz. Ömer e Ey Ömer! Ben ve o, senden bunun dışında

   bir söz duymaya çok daha muhtaç idik. Bana borcumu güzelce ödemeyi, ona da

   alacağını güzelce istemeyi tavsiye etmeliydin, vâdenin dolmasına daha üç gün vardı

   diyerek fazlasıyla ödenmesini sağlamıştı. Bu olay, yahudinin müslüman olmasına

   vesile olmuştu.

   Bir defasında kestiği hayvanın etini satan bir bedeviden, evde var zannettiği

   hurma karşılığında bir miktar et almış; eve geldiğinde ise hurma kalmadığını

   görmüştü. Derhal çarşıya gelerek bedeviyi bulmuş senden hurma karşılığında et

   almıştım fakat ne yazık ki hurmam kalmamış diyerek durumu izah etmişti.

   Aldatıldığını düşünen bedevi bağırıp çağırmış, Rasûl-i Ekrem ise onu susturmaya

   çalışanlara siz müdahale etmeyiniz zira bedevinin hakkı var diyerek tekrar

   meseleyi anlatmaya çalışmış ama bedevi söylenmeyi bırakmamıştı. Bunun üzerine

   Peygamberimiz bedeviyi, Ensar dan bir kadına havâleederek etinin karşılığı olan

   hurmaları almasını sağlamış, bedevî de Rasl-i Ekrem in sabır ve

   müsamahakarlığından duygulanarak Muhammed! Cenâb-ıHakk sana ecir ve mükafatını

   versin, sen bana hakkımı hem de fazlasıyla verdin demişti. Hakka riâyetve en

   güzeliyle karşılık vermek onun ahlâkının en önemli esaslarındandı. O, borçlarını

   daha iyi, daha mükemmel bir şekilde ödeyenler faziletli kimselerdir der , aldığı

   borçları fazlasıyla geri öderdi.

   Adâlete riâyet, kişinin kendisi, anne babası ve yakınlarının aleyhine de olsa âdil

   olabilmeyi; muhataba duyulan kin ve nefret duygularının adâletsizlik ve aşırılık

   yönündeki baskılarına direnebilmeyi gerektirir. Üst tabakada hırsızlık yapmış bir

   kadın için aracılıkta bulunulduğunda İsrailoğulları işte bu yüzden helak olmuştur.

   Onlar, kanunları fakirlere uygular, zenginleri ise affederlerdi. Allah a yemin

   ederim ki eğer Muhammed in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da elini keserdim

   diyerek her türlü iltiması reddeden, buna karşılık suçun tesbiti ve cezanın

   terettübü için kılı kırk yaran Rasûl-i Ekrem, bu tarafsız adâlet ve hakkaniyetin

   emsalsiz temsilcisidir. Onun bu eşsiz özelliğidir, yahudilerin bile

   anlaşmazlıklarını ona götürmesine sebep olan.

   Rasûlullah, Hz. Ali ye şöyle nasihat etmişti : Sana iki kişi muhakeme için

   geldiğinde ikisini de dinlemeden sakın karar verme! Zira ancak her ikisini de

   dinlediğinde doğruyu bulabilirsin. Hz. Ali, bu nasihat sayesinde davalarda zorluk

   çekmediğini, kolaylıkla doğruya ulaşabildiğini söylerdi. Rasûl-i Ekrem, âdil

   liderlerin kıyâmet gününde Allah a en yakın kimseler olacaklarını, zalimlerin ise

   en uzak olacaklarını; fakir, yoksul ve muhtaç kimselere kapısını kapatan hakimlere

   Allah ın da kapısını kapatacağını söylerdi. Bir savaş sonrası ganimetleri taksim

   ederken bu taksim Allah rızası için yapılmıyor şeklindeki bir ifadeyle

   karşılaştığında ben âdil olmazsam kim âdil olur diyerek mukabelede bulunmuştu.

   Kalabalık içerisinde üzerine yüklenen birisini, elindeki ince değnekle uyarmak

   istediğinde kazara o kimsenin ağzı çizilmişti. Peygamberimiz bu durumda, o

   kimseden aynısını kendisine yapmasını istemişti. Adâlet hususundaki hassasiyeti,

   hakkaniyete riâyeti ile tamamlanıyordu.

   Onun adâleti sert, kaba ve kırıcı değil, bilakis yapıcı, onarıcı ve ıslah edici

   idi. Adâlete bağlılık ile geçen güzel ömrünün sonunda ölüm döşeğinde iken halka

   hitaben birisine bir borcum varsa veya birini kırdıysam yahut birinin mal veya

   şerefine bir zarar verdiysem işte şahsım, işte şerefim, işte malım mülküm! Benden

   karşılığını bu dünyada alsın demiş, onun bu sözleri sükunet ile karşılanmış, ancak

   bir adam Rasûl-i Ekrem den birkaç dirhem alacağı olduğunu söylemiş ve parasını

   almıştı. Ne mutlu, adâlete riâyetle zulmün zerresine bile bulaşmadan ömür sürmüş

   olanlara!

   Adâletten her ayrılış, zulme doğru atılan bir adımı ifade eder. Muhakkak ki şirk

   elbette pek büyük bir zulümdür (31/Lokman, 13) âyetinin de işaret ettiği üzere,

   adâlete en uzak nokta şirk; adâletin özü de her türlü erdem ve iyiliğin bayrağı

   tevhiddir. Dolayısıyla yaratana kulluk peygamberimizin ahlâkının özünü teşkil eder

   ki, hayatı bunun en güzel şahididir. Hayatın yatay ve dikey boyutundaki her türlü

   kemale ait istikrar ve sebatının temelinde de bu sağlam bağlılık yatar. şükreden

   bir kul olabilmek onun her türlü düşünce, söz ve eyleminin saiki idi. Gece boyu

   namaz kılmaktan ayakları morardığında Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını

   bağışladı. Niçin böyle yapıyorsunuz diye soran Hz. Âişe ye : Şükreden bir kul

   olmayayım mı diyerek cevap vermişti.

   Allah ın dinine dâvetettiği Tâifliler kendisine horlama, aşağılama hatta taşlama

   ile mukabelede bulunmuş, o ise teselliyi Rabbine münâcaatta bularak, O na olan

   bağlılık ve sevgisini senden gelen her şeye ben râzıyım, yeter ki bana gazap etmiş

   olma…. şeklindeki duygu yüklü sözleriyle ifadeye çalışmıştı. Birçok vesile ile

   ashâbına içinizde Allah tan en çok korkanınız benim demişti. Bu hayatının her ânı

   için geçerliydi. Bir defasında bütün gece boyunca Kur ân-ı Kerim de Hz. İsa nın

   duâsı olarak geçen eğer onlara azap edersen elbette onlar senin kullarındır. Şâyet

   onları bağışlarsan elbette sen yegâne izzet ve hikmet sahibi olansın (5-118 )

   âyetini tekrar edip durmuştu.

   Allah ı zikir ve O nu tesbih her ânını kuşatmıştı. Devamlı Kur an okur, hatta

   başkalarının da okumasını ister, onu başkalarından dinlemeyi çok sevdiğini

   söylerdi. Özü, sözü ve davranışı ile Kur an ı hayata yansıtmak, her anının en

   büyük hedefiydi. Gözümün aydınlığı namazdır der, her vesilede namaz kılmayı

   arzulardı. Haydi Bilal! Kalk, kamet getir de bizi rahatlat, bizi huzura kavuştur

   derdi. Bu, O nun için bütün dünya güzelliklerinin üstünde idi. Hz. Enes,

   Rasûlullah ı gecenin hiç ihtimal vermediğiniz bir anında namaz kılarken, yine hiç

   ummadığınız bir anında da uyurken görebilirsiniz demektedir. Bazen o kadar oruç

   tutardı ki hiç orucu bırakmayacağı zannedilir; bazen de oruca o kadar ara verirdi

   ki artık daha oruç tutmayacak denilirdi.

   Allah a olan bağlılığı, ibâdete olan düşkünlüğü had safhada olmakla birlikte bu,

   onu dünyadan ve insanlardan uzaklaştırmaya sevk etmemiş, bilakis itidali sâyesinde

   ihsan üzere bütün sorumluluklarını yerine getirmesinde en önemli etken olmuştur.

   En hayırlı amel, az da olsa devamlı olandır der, dinde aşırılık ile insanın bir

   yere varamayacağı ihtarı ile arkadaşlarına itidal üzere yaşamayı tavsiye ederdi.

   Sadece ibâdette değil yeme-içme, giyim-kuşam, dostluk-düşmanlık gibi hayatın her

   yönünde aşırılıklardan korunmada ısrar ederdi. Acıkmadan yememek, yediğinde ise

   iyice doymadan sofradan kalkmak, O nun adeti idi. Bir seferinde her gün oruç

   tutmak, her geceyi namaz ile ihya etmek ve evlenmemek üzere anlaşan arkadaşlarını

   İçinizde Allah tan en çok korkanınız ve O na karşı sorumluluklarını en fazla

   bileniniz olduğum halde bazı günler oruç tutarım, bazı günler ise tutmam. Aynı

   şekilde geceleri bazen uyur bazen de namaz kılarım, kadınlarla da evlenirim

   diyerek itidâle yönlendirmiş; nefsin, vücudun, gözlerin… hanımın, çocukların,

   akrabaların ve dostların… insanın üzerinde hakları olduğunu beyan ile itidalin

   esasını ortaya koymuştur. Zaten bu, adâlet ve ihsanın da gereğidir. O nun hayatı

   ve ahlâkı da olanca ağır sorumluluk ve muhtelif işlerine rağmen bu itidalin

   kusursuzluğu ile parıldar; yolunu arayana rehber, karanlıklardan çıkmaya çalışana

   da ışık olur.

   Rasûl-i Ekrem nasıl yaşardı, diye sorulduğunda buna en kısa ve en basit olarak kul

   gibi yaşardı şeklinde cevap verebiliriz. Kulluk bilinci ve tevazuu hayatının her

   anında hakimdi. Şüphesiz ki ben bir kulum. Kulun yediği gibi yer, oturduğu gibi

   otururum der, hayata da bu gözle bakardı. Sadelik ve tevazu, şahsiyet ve yaşamının

   ayrılmaz vasıflarıydı. Allahım! Ahiret hayatından başka bir hayat yoktur diyerek

   dünyadaki yaşamını bir yolculuğa benzetir ve bu tanımlamaya aykırı her türlü tavır

   ve davranıştan kaçınırdı. Külfet, zorlama, gösteriş, riya, ucub ve kibir dünyada

   en çok O na uzaktılar. Şekilcilik ve resmiyet O nun ahlâkında kendilerine hiçbir

   yer bulamazlardı. Sade giyinir, önüne gelen nimeti küçük görmezdi. Çoğu zaman kuru

   ekmek, hurma ve sütle yetinir, şikâyetçi olmazdı. Kuru ekmek ve sudan oluşan

   mütevazi davetleri kırmazdı. Bir yemekten hoşlanmadığında herhangi bir yorum

   yapmaz yiyemeyeceğini belirtirdi. Hasır üzerinde yatardı. Çoğu zaman kalktığında

   sağ tarafında hasır iz yapmış olurdu. Üç gün art arda buğday ekmeği ile karnını

   doyurmamış, Medine dönemi boyunca bir günde iki öğün yemek yememiştir. Hz. Âişe Ay

   gelir geçerdi de biz Muhammed ailesi yemek pişirmek üzere ateş yakmaz, sadece

   hurma ve su ile karnımızı doyururduk demiştir. EbûÜmame de Rasûlullah ın şöyle

   dediğini bize naklediyor : Rabbim, Mekke vadisini benim için altına çevirmeyi

   teklif etti. Fakat ben hayır ey Rabbim! Gün aşırı yiyeyim ve aç kalayım. Aç

   olduğum zaman sana yakarıp seni hatırlayayım. Doyduğum zaman da sana duâedip

   şükredeyim dedim.

   Bir gün Hz. Ömer, peygamberin evine geldiğinde Rasûlullah ın hasır üzerinde

   örtüsüz yattığını ve hasırın izlerinin sağ yanında çıkmış olduğunu, odada bulunan

   bütün eşyanın hurma lifleriyle doldurulmuş bir yastık, bir hayvan derisi ve bir su

   kırbasından ibaret olduğunu, yiyecek olarak da sadece birazcık arpanın bulunduğunu

   görmüştü. Manzara karşısında duygulanarak ağlamış ve peygamberin neden ağlıyorsun

   diye sorması üzerine Bizans ın kayseri, Fars ın kisrası debdebe içinde yaşarken

   sen seçilmiş insan, Allah ın Rasûlü böyle mi yaşayacaksın demişti. Rasûlullah ise

   Ey Ömer! Sen bunun için mi ağlıyorsun Bilmez misin ki onlar bütün nasipleri dünya

   hayatında verilmiş insanlardır diyerek hayata bakışını dillendirmiştir.

   Cuma günleri ve dışardan heyetler geldiğinde giymesi için ipekten bir elbise

   alması teklif edildiğinde de Bunu ahiretten alacak bir payı olmayan giysin

   demişlerdi. Sâlim bir kafaya, sıhhatli bir bedene ve günlük yiyeceğine sahip olan

   kimsenin bütün dünya nimetine sahip olduğunu söylerdi. İnsanın dünyadan nasibini

   de giyilip eskitilen, yenilerek tüketilen ve hayır olarak sarfedilip kazanılan

   olarak özetler; 28/Kasas suresinin 77. âyetinin ifâdesiyle Allah ın verdiklerinde

   ahiret yurdunu gözetirdi. Vefatında, üzerinde iki yerinden yamalı bir elbise

   vardı. Zırhı, ailesinin geçimi için bir miktar arpa borç aldığı bir yahudinin

   elinde rehin olarak bulunuyordu. Ve evinde yiyecek olarak sadece bir avuç arpa

   vardı.

   O nun bu hali inancının, dünya hayatına bakışının, fedakarlığının ve cömertliğinin

   doğal bir sonucuydu. Yoksa bir zorlamanın ve dünyevi nimetlere olan soğukluğun

   eseri değil. Zira olanca sadeliğine rağmen bazen güzel yemekler yediği, güzel

   elbiseler giydiği olurdu. Nimeti takdir eder, Allah ın bir lütfu ve ikramı olarak

   görürdü. O nun yaptığı, içinde bulunulan ortamda yapılabilecek olanın en iyisini

   yapmaktan ibaretti. Komşusu açken tok yatmamak gibi.

   Rasûl-i Ekrem in tevâzûve sadeliği, kendini beğenmenin, gösteriş ve kibrin ve

   hatta her yerde bir şekilde kendine yer edinen bencilliğin bir elbisesi değil,

   aksine eşsiz bir samimiyet ve içtenliğin doğal bir muhafazası idi. Arkadaşları

   arasında bulunurken, O nu farkedilmez yapan da işte bu özelliğiydi. Bir meclise

   geldiğinde boş bulduğu yere oturur, Ben bir kral değilim diyerek kendisi için

   ayağa kalkılmasını istemez, elinin öpülmesine müsaade etmezdi. Bir defasında

   kendisini görüp de heyecanlanan bir kimseye Heyecanlanma!! Ben kuru et yiyen bir

   kadının oğluyum demişti. Kendisine yaratılmışların en hayırlısı diye hitap

   edildiğinde yaratılmışların en hayırlısı İbrâhim idi diyerek cevap vermiş, kendisi

   için Allah ın O na vermiş olduğu Allah ın kulu ve elçisi vasfından başka bir

   vasfın kullanılmamasını istemişti. Sık sık bu konuda arkadaşlarını uyarır,

   şeytanın kendilerini kandırmaması için dikkatli olmalarını tavsiye ederdi.

   Oğlu İbrahim vefat ettiği gün, güneş de tutulmuştu. Bazı kimselerin işte bakın

   güneş de Rasûlullah ın matemine iştirak ediyor yollu düşünmeleri üzerine olaya

   hemen müdâhale etmiş ve güneş tutulması Allah ın âyetlerinden biridir. Kimsenin

   ölüm veya doğumu üzerine meydana gelmez diyerek insanların kendisine olan sevgi,

   hürmet ve bağlılıklarının yanlış mecralara kaymasını engellemiştir.

   Hristiyanların Meryem oğlu İsa yı övmede aşırıya gittikleri gibi sizler de beni

   övmede aşırıya gitmeyin. Ben sadece bir kulum. Benim için sadece o, Allah ın kulu

   ve Rasûlü dür deyin sözleri, O nun bu konudaki hassasiyetinin güzel bir

   göstergesidir. Yine O nun tevâzûve sadeliği, pasifliğin, acizliğin kendisine

   yüklediği geçici bir vasıf değil, aksine Allah sevgisi ve kulluk bilincinin

   incelik ve ruhi derinliğinin hayata doğru doğal bir inkişafıydı. Başarıları

   arttıkça, insanların sevgi ve bağlılığı çoğaldıkça O nun büyük bir içtenlik ve

   tevâzûile Rabbine yönelişi, hayatının hiçbir safhasında bu sadelik ve tevazuundan

   tâviz vermeyişi bunu açıkça göstermektedir.

   Bizler Rasûl-i Ekrem i, Hayber i fethettiğinde, dizgini hurma ağacının kabuğundan

   yapılmış bir merkep üzerinde Hayber e girerken düşündüğümüzde; ya da yaşanan onca

   zorluğun ve çekilen onca hasretin ardından büyük fetihle birlikte, başını

   devesinin eyerine değecek kadar eğmiş, yüzü şefkat parıltılarıyla parlar olduğu

   halde Mekke ye girerken gördüğümüzde eşsiz bir manzara ile karşı karşıya

   olduğumuzu idrak ederiz. O anda o, sadece Rabbini hamd ile tesbih ediyor ve O ndan

   mağfiret diliyordu. Allah ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanları bölük bölük

   Allah ın dinine giriyor gördüğünde, Rabbini hamd ile tesbih et ve O ndan mağfiret

   dile. Zira O tevbeleri çokça kabul edendir (110/Nasr, 1-3).

   Yaşlı bir yük devesinin üzerinde, sırtında dört dirhem bile etmeyecek basit bir

   hırka, veda haccına giderken şöyle duâediyordu : Allahım! Bu haccı riyâ, gösteriş

   ve ünden uzak et.

   İnsan kişiliğinin en açık ve net olarak gözlemlenebileceği yer, evidir. Rasûl-i

   Ekrem, Hz. Âişe nin ifadesiyle evde normal, sıradan bir insan ne yapıyorsa onu

   yapardı. Kendi işini kendi yapardı. Elbisesini diker, yamar, ayakkabılarını tamir

   ederdi. Keçilerinin sütünü sağar, devesinin boynuna yağ sürer, evi süpürürdü. Evde

   ailesi ile meşgul olur, ezan okunduğunda da namaza giderdi. Sorumluluklarının

   fazlalığı ve ağırlığı O nun hayatında herhangi bir açığa, ihmale meydan vermezdi.

   Düzenliydi, tertipliydi; yaşanması gerekli her şeyin O nun hayatında bir yeri

   vardı. Eşlerini sever, onlarla ilgilenir, dini yaşayıp uygulamada, kötülüklerden

   temizlenip, iyiliklerle olgunlaşmada onlara rehberlik eder, aile sorumluluğu ile

   hareket ederdi. Onlar için en iyisi ve en güzelini, ahlâki faziletlerin en

   üstününü arzular, sevgi, şefkat ve ilgisi ile elinden geleni yapardı. Her akşam

   eşlerini ziyaret eder, onlarla sohbet ederdi. Geceleri onları namaza kaldırır,

   daima onları iyilik yapmaya teşvik ederdi. Kişinin, eşinin ağzına koyduğu lokma

   sadakadır der, kendisini ailesinin dünya ahiret saadetinden mesul tutardı. Hz.

   Âişe, Hz. Peygamber in hiçbir eşine vurmadığını, kaba söz söylemediğini belirtir.

   Zaten Rasûl-i Ekrem, en hayırlınız ailesine karşı en merhametli olanınızdır derdi.

   Ailesine karşı en merhametli olan da oydu.

   Çocuklarını çok sever, onlarla oynar, ilgilenirdi. Çocuk sevgisini merhametin bir

   eseri olarak görürdü. On çocuğu olduğu halde, onlardan hiçbirini öpmediğini

   söyleyen bedeviye Allah, senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapabilirim

   demişti. Ahlâkve fazilet ile dolu hânelerinde mânevî havayı, kendilerini kuşatmış

   olan sevgi ve şefkat halesi içinde teneffüs ederek yetişen çocuklarının her

   derdiyle ilgilenir, bir baba olarak bütün sorumluluklarını yerine getirirdi. Kız

   çocuklarını iyi yetiştirip güzelce evlendirmeyi, cennetin anahtarlarından biri

   olarak görürdü. Erkek çocukları zaten daha küçük yaşlarda vefat etmişlerdi.

   Kızlarını ise büyütmüş ve evlendirmiş, torunları olmuştu. Yine onlarla

   ilgileniyor, onları ziyaret ediyordu. Gece namaza kalktıklarında onları da

   uyandırır, daima iyilik yapmaları, ahiret yurdu için hazırlanmaları gerektiğini

   söyler, yarın kıyamet gününde ben sizler için bir şey yapamam derdi. Bütün gayret

   ve çabası onların iyi birer kul, faziletli birer insan olmaları içindi. Bunun için

   herkesten önce onlardan sabır ve fedakarlık beklerdi. Allahım! Muhammed ailesine

   geçinecek kadar rızık ihsan buyur diye duâ eder, ailesini her türlü aşırılık,

   lüks, israf ve cimrilikten; dünya malına düşkünlükten sakındırırdı.

   Tehlike, sıkıntı ve zorluk olan yerlerde onları öne geçirir, menfaat, rahat ve

   kolaylığın olduğu yerlerde ise onları geriye alırdı. Bir defasında kızı Hz. Fâtıma

   yı ziyârete gitmiş, ancak içeride süslü bir perde gördüğünde, kapıdan geri

   dönmüştü. Sebebi sorulduğunda benim dünya ile ne işim olabilir demiş, kızına

   perdeyi satıp bedelini ihtiyaç sahiplerine vermesi tavsiyesinde bulunmuştur. Hz.

   Fâtıma, işlerinin yoğunluğu ve değirmende tahıl öğütmekten dolayı karşılaştığı

   zahmetten dolayı, kendilerine bir harp esirinin hizmetçi olarak verilmesini

   istediğinde, Hz. Peygamber, mescidde yatan aç ve çıplak insanlar varken, bu

   isteğinizi karşılayamam! diyerek, onların bu taleplerini geri çevirmiştir. Akşam

   olduğunda kızı ve dâmâdının yanına giderek, size benden istediğinizden daha

   hayırlı bir şey söyleyeyim mi Yatacağınız zaman 34 defa Allahu Ekber, 33 defa

   Elhamdu lillâh ve 33 defa da Subhânallah deyiniz buyurmuştur.

   Hz. Peygamber ve ailesinin, hiçbir sadakayı kabul etmemesi ve bunun kendilerine

   haram oluşu da bu açıdan çok önemlidir. Rasûl-i Ekrem e 10 yıl boyunca hizmet eden

   Hz. Enes in şu şehadeti, Rasûl-i Ekrem in ev halkına muamelesini uzun uzadıya

   anlatmaya gerek bırakmamaktadır. Rasûlullaha on yıl boyunca hizmet ettim. Bir kere

   bile bana, yaptığım bir şey için neden bunu yaptın, yapmadığım bir şey için de

   neden bunu yapmadın demediler.

   Mescidde, cemaate hitap ederken, sevgili torunları Hasan ile Hüseyin in düşe kalka

   kendilerine doğru geldiklerini görünce, dayanamayıp hutbesine ara vermiş, aşağı

   inerek torunlarını kucağına almış, sonra da elbette ki mallarınız ve çocuklarınız

   sizin için birer imtihandır (64/Teğâbün, 15) âyetini okumuştur.

   Yüce Allah, 4/Nisâ sûresinin 36. âyetinde şöyle buyurmaktadır : Allah a kulluk edin

   ve O na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere,

   yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında

   bulunanlara ihsan üzere davranın. Muhakkak ki Allah, kendisini beğenen ve daima

   böbürlenip duran kimseyi sevmez. İhsan, Rasûl-i Ekrem in içinde bulunduğu

   ilişkiler bütünündeki istisnâsız tutumuydu. Sevgi, şefkat, merhamet, hilm,

   nezaket, incelik, fedâkârlık, cömertlik ve cesaret gibi üstün ahlâkî vasıflarının

   bir yumağı idi. Gerçekten iman etmedikçe cennete giremezsiniz; gerçekten

   birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Sizlere gerçekten birbirinizi

   sevebilmenin yolunu öğreteyim mi! Selâmlaşınız. der; yemek yedirmeyi, tanıdık

   tanımadık herkese selâm vermeyi İslâm ın en hayırlı amellerinden sayardı. Rasûl-i

   Ekrem (s.a.s.) çevresindeki herkesle ilgilenir, karşılaştıklarına önce davranıp

   selâm verir; musâfaha ettiğinde karşısındaki elini çekmedikçe elini çekmez;

   birisiyle konuştuğunda muhâtabı sözünü bitirip ayrılmadıkça onu bırakmaz;

   döndüğünde bütün cephesiyle dönerdi.

   Herkesi kuşatan sevgi ve ilgisi ahlâkının ayrılmaz parçasıydı. Anne ve babasını

   küçük yaşlarda kaybetmiş olmasına rağmen onları unutmamış; yıllar sonra bir vesile

   ile harap olmuş bir mezarın yanından geçerken durup oturmuş, ince ruhundan sızan

   gözyaşları ile Bu Vehb kızı Âmine nin kabridir demişlerdi. Kendisine emeği

   geçenleri asla unutmaz, daima onları hayırla yâd ederdi. Amcası Ebû Tâlib in

   hanımının, dadısı Ümmü Eymen in, süt annesi Halime nin ve ailesinin O nun gönlünde

   özel bir yeri vardı. Süt annesi geldiğinde, onu hürmetle karşılar, ilgi ile

   ağırlar, hırkasını çıkarıp altına sererdi. Ölümü sonrasında babanın arkadaşlarına

   iyiliği merhametin gereklerinden sayar, içlerinde akrabâları ile ilişkilerini

   kesen bir kimsenin bulunduğu topluluğa Allah ın rahmeti inmez der; sırasıyla

   annenin, babanın, yakın akrabaların kişinin üzerinde hakları olduğunu beyan

   ederdi. Dostlarına karşı vefalı ve samimi idi. 26 yıl beraber yaşadıkları ilk eşi

   Hz. Hatice yi daima hayırla yâd etmeleri; vefatından yıllar sonra bile bir koyun

   kestiklerinde bir parçasını Hz. Hatice annemizin arkadaşlarına göndermeleri; kızı

   Zeyneb in, savaşta esir düşmüş kocasının fidyesi için annesinden yâdigâr

   gerdanlığını Rasûl-i Ekrem e gönderdiğinde gerdanlığı görüp de ağlaması eşsiz bir

   vefânın örnekleri değil midir

   Rasûl-i Ekrem, bir peygamber, bir insan, bir komutan, bir hâkim, bir dost, bir

   komşu, bir akraba… Bir insan olarak bütün sorumluluklarını yerine getirir, hayatı

   her şeyiyle paylaşırdı. Kendisini arkadaşlarından ayırmaz, kendisini ayrıcalıklı

   göreni Allah sevmez derdi. Ashâbı ile birlikte oturur, fakirler ve kimsesizler ile

   birlikte yiyip içerdi. Onların konuşmalarına katılır, mecliste boş bulduğu yere

   otururdu. Meclisinde bulunan herkes ilgi ve sevgisinden hisselenir, her biri

   Rasûl-i Ekrem in en çok kendisini sevdiği duygusuna kapılırdı. Dertleriyle

   dertlenir; sevinçleriyle sevinir; gecesi gündüzüyle hayatı onlarla paylaşırdı.

   Yapılması gerekli bir iş olduğunda hemen el atar, Mescid-i Nebevî nin yapımında,

   şehrin etrafına hendek kazımında olduğu gibi onlarla beraber çalışır; girdiği

   savaşlarda olduğu gibi tehlike anlarında hep ön plana çıkarak onlara örnek ve

   siper olurdu.

   Büyüklerine saygı duymayan, küçüklerini de sevmeyen kimse bizden değildir der,

   çevresinde bulunan herkese güzelce muâmele ederdi. Mekke de iken arkadaşı Habbâb

   bin Eret i bir yere göndermiş, dönünceye kadar da bu işi yapacak kimsesi

   olmadığından her gün Habbâb ın evine giderek keçilerini sağmıştı. Hayber fethi

   sonrası Habeşistan muhâcirleri Medine ye döndüklerinde hangisine sevineyim, Hayber

   in fethine mi, yoksa Cafer in gelişine mi diyerek arkadaşlarına olan sevgisini

   göstermiştir.

   Ashâbından biri vefat ettiğinde, arkasında mal bıraktıysa, onu mirasçılarına

   güzelce dağıtır; borç bıraktı ise onu üstlenip ödemeye çalışır, ödeyemediğinde

   borçlu kimsenin cenaze namazını kılamam diyerek müslümanları borcu ödemeye teşvik

   ederdi.

   İyilik ve takvâ üzere yardımlaşmak; kötülük, günah ve düşmanlık üzere

   yardımlaşmamak, O nun çevresindekiler ile ilişkisinin genel karakteriydi. Ashâbını

   eğitmek, kötülüklerden temizleyerek iyiliklerle olgunlaştırmak için elinden geleni

   yapar; dünya ve âhiret saâdetleri için gayret ederdi.Onlara olan sevgi ve

   samimiyetine halel gelmemesi için bana birbiriniz hakkında herhangi bir şey

   söylemeyin. Zira ben hepinizin karşısına temiz bir kalple çıkmak isterim der,

   kimsenin kusurunu araştırmaz, kimseyi de hatasından dolayı yargılamazdı. Bir kimse

   bir hata yapıp günah işlediğinde, isim belirtmeden, kırıp incitmeden durumu

   düzeltir; aynı şekilde şüpheli şeylere meydan vermeyerek onların kalplerini de

   muhâfaza ederdi.

   Hizmetinde bulunanlara evlâdı gibi muâmele eder, köleleriniz sizin

   kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onlara

   köle, câriye değil; oğlum, kızım diye seslenin. Ağır bir iş vermeyin; verirseniz

   onlara yardımcı olun ; köleleriniz hakkında Allah tan korkun der, onları her

   fırsatta özgürlüğe kavuşturmayı en büyük iyiliklerden biri olarak görür; bütün

   esirlerine bu şekilde davranıp her birini özgürlüğüne kavuşturarak ashâbına örnek

   olurdu.

   Çocukları sever, onları yolda oynarken gördüğünde selâm verir, bineğine bindirir,

   aralarına karışırdı. Bazen bir hizmetçi, bir câriye teklifsiz yanına gelir,

   kendisine yardım etmesini ister, o da hemen kalkıp onların işini görürdü. Dulların

   ihtiyaçlarını karşılar; yaşlı insanlara daima yardımcı olurdu. Medine de yaşlılık

   sebebiyle bunamış bir kadın vardı. Bir gün bu kadın Rasûl-i Ekrem e gelmiş,

   Muhammed, seninle bir işim var demişti. Rasûl-i Ekrem de onunla beraber sokağa

   çıkmış, oturarak onu dinlemiş ve isteğini yerine getirmişti.

   Sâliha kadını dünya nimetlerinin en güzeli olarak görür, kadınlar hakkında Allah

   tan korkun derdi. Bir gün çok sayıda kadın akrabası Peygamberimiz in etrafına

   oturmuş, yüksek sesle konuşuyorlardı. Hz. Ömer içeri girince hepsi susmuş ve

   çekilmişler; Rasûlullah da bu duruma gülmüştü. Hz. Ömer; Ey Allah ın Rasûlü, Allah

   seni hep mütebessim kılsın, neden güldün diye sorunca, Rasûl-i Ekrem, kadınların

   ondan çekinip de sakınmalarına güldüğünü söyledi. Hz. Ömer in benden değil;

   Rasûlullah tan korkun sözü üzerine kadınlardan biri O, senin kadar hiddetli

   değildir demişti. Medine ye girerken yol kenarında şarkı söyleyen küçük kız

   çocuklarını gördüğünde Beni seviyor musunuz diye sormuş, evet yâ Rasûlallah, seni

   seviyoruz demeleri üzerine Ben de sizleri seviyorum demiştir.

   Rasûl-i Ekrem, Geniş olun! Zira Yüce Allah, geniş olanı sever der; genişliği,

   hilmi ve anlayışı ile ashâbına örnek olurdu. İnsanları, zayıflıkları, ihtiyaçları

   ve idealleri ile bütün olarak değerlendirir; yadırgayıcı, yargılayıcı olarak

   değil; anlayışlı bir yol gösterici olarak onlara muâmele ederdi. Anlamak, affetmek

   ve yol göstermek, O nun insanlara karşı tavrının özüydü. Hizmetçimi bir günde kaç

   defa affedeyim diye soran bir kimseye yetmiş defa affet! diye cevap vermiştir. Bir

   defasında bahçesine izinsiz girip de hurma toplayıp yiyen ve biraz da elbisesinin

   cebine koyan bir kimseyi azarlayarak ve elbisesini soyarak Rasûl-i Ekrem e şikâyet

   eden birine; O, bilmiyordu, ona öğretmeliydin; o, açtı, onu doyurmalıydın! diyerek

   bahçe sahibine nasıl davranması gerektiğini öğretmişti.

   Çöllerde göçebe halinde yaşayan bedevî insanlar, Medine ye geldiklerinde Rasûl-i

   Ekrem onlarla ilgilenir, kabalıklarını yadırgamazdı. Bir defasında yolda giderken

   bir bedevî gelmiş, Rasûl-i Ekrem in hırkasını arkadan çekerek Muhammed! Yanındaki

   Allah ın malından bana ver demişti. Çekilen hırkası boynunda iz yapmış,

   Peygamberimiz bu haliyle dönmüş, tebessüm ederek arkadaşlarına evet, istediğini

   verin demişti.

   Rasûlullah (s.a.s.), Hz. Âişe nin ifadesiyle hiçbir zaman şahsî intikam peşinde

   koşmamıştı. Kötülüklere iyilikle mukabelede bulunurdu. O, her zaman kerem sahibi,

   yüce gönüllü idi. Hayatı boyunca O na tuzaklar Kur anmünâfıklar, yahûdiler ve

   müşrikler de onun kerem ve şefkatinden nasiplerini almışlardı. Hayatını anlatan

   eserlerde, O nun, münâfıkların reisi Abdullah bin Übeyy vefat ettiğinde gömleğini

   kefen olarak ona verdiğini, olanca entrikalarına karşılık yahûdilere olan güzel ve

   âdil muâmelesini ve de onca mücadelenin neticesinde Mekke ye girdiğinde orada

   müşriklere gidiniz, hepiniz özgürsünüz diyerek Bugün sizi kınamak yok, Allah

   sizleri affetsin. O, merhametlilerin en merhametlisidir (12/Yusuf, 92) âyetiyle

   hitap etmiş olduğunu; kendisini taşlayıp horlayanlar için; canına kastedip

   kendisiyle savaşanlar için Yüce Allah a; Allah ım, onları affet, çünkü onlar

   bilmiyorlar şeklinde duâ ettiğini okuduğumuzda (Ey Muhammed) Sen af yolunu tut,

   bağışla, iyiliği emret, cahillere de aldırma (7/A râf, 199) âyetinin hayata

   konabileceğini ve yine Rasûl-i Ekrem in Rabbim, bana intikam alacak gücüme rağmen

   düşmanlarımı affetmemi, benimle ilişkisini kesenle görüşmemi ve beni mahrum

   bırakana vermemi emretti sözünün hakikatini daha iyi anlayabiliyoruz.

   Yüce Allah şöyle buyurmaktadır : … Allah ın rahmeti ile onlara yumuşak davrandın.

   Kaba, katı yürekli olsaydın, zaten etrafından dağılıp giderlerdi. Öyleyse onları

   affet, bağışlanmaları için duâ et ve işlerinde onlara danış. Kararını verdiğinde

   de artık Allah a tevekkül et. Zira O, kendisine tevekkül edenleri sever. (3/Âl-i

   İmrân, 159). Âyette ifade edilen Allah ın rahmetinden kaynaklanan yumuşaklığın ve

   gerçekten eşsiz bir şekilde insanların küçüğüyle büyüğüyle; kadınıyla erkeğiyle,

   fakiriyle zenginiyle O nun etrafında sevgiden bir tek vücut haline gelmelerinin

   sırrını merak eden için, namazı uzun tutup da cemaatten bazılarını usandıran

   sahâbisini namaz kıldırırken fazla uzun tutma. Cemaatte yaşlı olan, hasta olan

   vardır diyerek uyaran ya da nice zaman olur, uzunca bir namaz kılayım, diye namaza

   başlarım da, ağlayan bir çocuk sesi işittiğimde, arkamda namaz kılan annesinin

   şefkat duygularını bildiğimden, namazı kısa tutarım diyen peygamberi düşünmek

   yeterlidir.

   Naz ve nimet içinde büyüdüğü halde, müslüman olması sebebiyle ailesi tarafından

   dışlanıp fakr u zarûrete dûçar kalan Mus ab bin Umeyr i yırtık-pırtık elbiseler

   içinde gördüğünde gözyaşları akıtarak onun bu fedâkârlığına saygı gösteren; Câbir

   bin Abdullah ın ifadesiyle, kendisinden bir şey istenildiğinde asla hayır!

   demeyen, kapısına gelenleri boş çevirmediğinden nice geceler ailesi ile birlikte

   aç yatan, elinde kalmış bir miktar parayı verecek bir fakir bulamadığında, o

   parayı alıp evine gidip yatmaktan utanıp da mescidde yatan ve sabahleyin bir fakir

   bulunup da o parayla ihtiyacı karşılandığında Allah a hamd edip evine giden… evet,

   bu örneklerde ve benzeri yüzlerce örnekte Rasûlullah ın eşsiz ahlâkını görmek

   mümkündür.

   Hz. Peygamber, hediyeleşmeyi tavsiye eder, bunun sevgiyi arttırıp dostlukları

   pekiştireceğini söylerdi. Sadaka kabul etmemesine rağmen hediye kabul eder ve daha

   güzeli ile hediyelere karşılık verirdi. Varını yoğunu çevresindeki yoksul, ihtiyaç

   sahibi kimselerle paylaşır; verecek bir şeyi olmadığında da güzel sözler ile

   gönüllerini doyururdu. Gelir kaynaklarını, ailesinin geçimi için ayırdığı bir

   kısmı müstesnâ, fakirlere dağıtılacak şekilde düzenlemiştir. Cimrilik ve kötü

   huyun mü minde bulunmayacağını söyler, insanların durumunu düzeltmek için elindeki

   tüm imkânları seferber ederdi. Bazen ödünç aldığı bir şeyi fazlasıyla geri öder;

   bazen satın aldığına anlaştıkları fiyatın fazlasını verir, bazen de ihtiyaç sahibi

   olduğunu anladığı bir kimseden bir şey satın alır, sonra da onu ona hediye ederdi.

   İbn Abbas ın deyimiyle O, hayırlı işlerde rüzgârdan daha fazla cömerttir. Dostu

   Ebû Zer e fakirleri sevmeyi ve onlara yakın olmayı tavsiye etmiş, sevgili eşi Hz.

   Âişe ye de Ey Âişe! Hiçbir zaman muhtaç birini kapından boş çevirme, verebileceğin

   yarım bir hurma da olsa ver. Ey Âişe! Fakirleri sev, yakınına al ki Allah da

   kıyâmet gününde seni yakınına alsın diye nasihat etmişti. Yüce Allah tan, gerçek

   zenginlik olarak tanımladığı gönül zenginliği isterdi.

   Ashâbının en fakir ve yoksul olanları, bir de devamlı eğitim-öğretimle meşgul

   olduklarından geçim sıkıntısı çekenleri, Ashâb-ı Suffe olarak tanınırlardı. Zira

   genelde mescidde kalırlar; Hz. Peygamber in yanından ayrılmazlardı. Rasûl-i Ekrem,

   her şeyini onlarla paylaşır, yemeğini onlarla yerdi. Büyük bir kazanı vardı. Yemek

   onda pişirilir ve beraberce yenilirdi. Onlar, O nun daimî misafirleriydi. Bütün mü

   minler de öyle. Allah a ve âhiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin

   diyerek yemeğini, bıçağın deve hörgücüne gelmesinden daha çabuk ikram edildiği eve

   hayrın geleceğini ve misafiri kapıya kadar geçirmenin sünnetin bir parçası

   olduğunu söylerdi.

   Yetimlere bakmanın, şefkat göstermenin üstünlüğünden bahseder, dul ve miskinlere

   bakmanın Allah yolunda savaşmak veya gündüz oruç tutup gece namaz kılmak gibi

   olduğunu söylerdi. Ebû Zer e bir gece yürürlerken Ebû Zer! Şu Uhud dağı altın olsa

   da bana verilse, borcum için ayıracağım müstesnâ, bir dirheminin bile yanımda üç

   gün kalmasını istemem demiştir.

   Rasûl-i Ekrem, yağan yağmur tanelerinde Allah la olan ahdi görür, her bir canlıya

   yapılan iyiliğin sevap olduğunu söylerdi. Sırtı karnına yapışmış bir deveye

   rastladığında sahibine; bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah tan korkun; onlara

   güzelce binin, onları güzelce doyurun demiştir. Yine bir defasında : Otu bol bir

   yerde yolculuk ederseniz, devenize yerden nasibini verin. Eğer kurak bir bölgede

   yolculuk ederseniz, oradan süratle geçin. Eğer geceleyin bir yerde konaklarsanız,

   sakın yol kenarında konaklamayın, zira yol, geceleyin hayvanların gidip geldiği,

   böceklerin yuvalandığı yerdir buyurmuşlardı. Canlıya canlı gibi davranır, hayata

   Allah ın bir emaneti olarak bakardı.

   Rasûl-i Ekrem, yüksek sesle konuşmaz, arkadaşlarının yanında ayaklarını uzatmazdı.

   Ashâbından Ebû Said el-Hudrî nin ifadesiyle bâkire kızlardan daha hayâlı idi,

   hoşlanıp hoşlanmadıkları yüzünden anlaşılırdı. Ağızlarının içi görülecek şekilde

   kahkaha ile gülmezdi. Hayânın, imanın bir parçası olduğunu beyan ile bir defasında

   hayâ imandandır ve hayâlı olan kişi cennettedir. Hayâsızlık kalbin

   katılığındandır. Kalbi katı olan ise cehennemdedir buyurmuşlardı.

   Yine bir defasında Hz. Âişe ye cezasını ben çekecek bile olsam, hiç kimsenin

   kabahati hakkında konuşmak istemem demişlerdi. Asla kaba ifadeler kullanmaz, hayâ

   duygusunu davranışların kontrol mekanizması olarak görürdü. Utanmadıktan sonra

   dilediğini yap! sözü Peygamberlerin ortak sözü olup bunun en güzel ifadesi değil

   midir O nun hayâsı ve utangaçlığı, O nu, soyutlanmaya, pasifleşmeye sevk etmez;

   yapması gerekenin ardında bırakmazdı. Zaten O nun hayatı, Mekke de yaşadıklarıyla,

   Medine de yaşadıklarıyla, bütünüyle şükrün ve sabrın; Allah a derin bir bağlılığın

   ve tevekkülün; azim ve sebatkârlığın ve nihâyeteşsiz bir cesâretin en somut

   örnekleri ile doludur.

   Dinî, tebliğ süreci incelendiğinde sözlerin ifadeden âciz kalacağı bir manzara ile

   karşılaşılır. Derin bir huşû ile sarsılmaz bir iman ve azim ile… Bu gerçeği ifade

   için, kendisine yapılan her türlü teklife karşılık olarak verdiği şu tarihî

   cevabın yeterli olacağını düşünüyoruz : Güneşi sağ elime; ayı da sol elime koysalar

   ben, yine de dâvamdan vazgeçmem! Hz. Ali der ki : Bedir de savaş bütün şiddetiyle

   devam ederken bazen biz Rasûlullah ın arkasına sığınırdık. En cesurumuz O idi.

   Düşman saflarına en yakın yerde O bulunurdu.

   Hayâsı, cesaretine gölge olmadığı gibi, ciddiyet ve vakarı da neşe ve tebessümüne

   engel olmazdı. Allah ile beraberliği sıcak ve canlı muâşeretine perde olmazdı.

   Abdullah bin Hâris, Rasûlullah tan daha hoş ve mütebessim bir kimse görmediğini

   söylerdi. Ashâbıyla şakalaşır ve onlarla beraber gülerdi. Küçük kuşunun ölümüne

   üzülen Enes in küçük kardeşine : Ebû Umeyr! Nuheyr e (küçük serçe) ne oldu diye

   soracak kadar çevresiyle ilgiliydi. Bir peygamber zırhını giydi mi artık onu

   çıkarmaz diyecek kadar sebatkâr; Allah ın hizmetçileri sefâhat içinde yaşamazlar

   diyecek kadar da fedâkârdı.

   Karamsarlık, O nun kalbinde bir yer bulamaz, imanı ve samimiyeti ile hayatın her

   ânında, her türlü şart altında sorumluluk bilinciyle hareket ederdi. Kıyâmetin

   kopması esnâsında bile eldeki fidanın dikilmesini tavsiye edecek kadar hayır ve

   sorumluluk anlayışına sahipti. Vefatına sebep olacak hastalığı ağırlaştığı için

   Hz. Ebû Bekir i imamlığa geçirmiş, biraz iyileşip de odasının kapısından saf saf

   huşû ile namaz kılan ashâbını gördüğünde Allah a hamd etmişti. Vefatı esnâsında,

   hazırlatıp Üsâme bin Zeyd i kumandan tâyin ettiği son ordusu sefere hazır halde

   şehrin dışında bekliyordu. Belki bu ordu, O nun yeryüzüne diktiği son fidanıydı.

   Hayatı boyunca insanlar için tek üstünlük ve fazilet ölçüsü olarak takvâ ya

   başvurmuş, üstünlük ancak takvâ iledir diyerek her türlü emâneti ehli olana tevdî

   etmişti. Bu evrensel ilke Hz. Üsâme nin kumandanlığında ne güzel parıldıyordu.

   Hz. Hatice nin oğlu Hind bin Hâle, Rasûl-i Ekrem i bize şöyle tanıtır : Rasûlullah

   ın hüzün ve tefekkür içinde olmadığı bir an yoktu. Devamlı tefekkür ederdi. O nun

   için rahat yoktu. Çoğu zaman sükût eder, gereksiz yere konuşmazdı. Söze başlayınca

   mağrur ve kibirli kimseler gibi dudak ucuyla konuşmaz, kelimeleri gâyetgüzel

   telaffuz ederdi. Güzel konuşurdu. Sözleri, hakkı bâtıldan ayırırdı. Ne fazla, ne

   de eksik, gerektiği kadar konuşurdu. Sert ve kaba bir insan değildi. Başkalarını

   hiçbir zaman hor ve hakir görmezdi. Nimet az bile olsa, ona büyük değer verir,

   asla nankörlük etmez, onu hiçbir şekilde kötülemezdi. Yiyecek ve içecekleri ne

   över ne de kötülerdi. Dünya için ve dünyada kendisini ilgilendiren işler için asla

   öfkelenmezdi. Fakat hakka tecâvüz söz konusu olduğunda hakkı sahibine iâde

   etmedikçe ve haksızı gereğince cezalandırmadıkça öfkesi dinmezdi. Kendisine ait

   bir şey için asla kızmaz ve intikam almazdı. Bir şeye işaret ettiğinde parmağıyla

   değil; bütün eliyle işaret eder, bir şeye hayret ettiğinde elini ters çevirirdi.

   Konuşurken ellerini birleştirir ve sağ elinin ayasını sol elinin baş parmağının iç

   tarafına vururdu. Öfkelendiğinde hemen vazgeçer ve bunun için büyük gayret sarf

   ederdi. Sevindiği zaman gözlerini yumardı. En fazla güldüğünde tebessüm eder,

   gülümsediğinde de dişleri dolu taneleri gibi gözükürdü. Kahkaha ile gülmezdi…

   Rasûl-i Ekrem, ilk İlâhî vahye mazhar olduğunda sevgili eşi Hz. Hatice, onu şu

   şekilde teselli etmişti : Cenâb-ı Hak, hiçbir vakit seni mahcup etmeyecektir. Çünkü

   sen yakınlık bağlarına saygı gösteriyor, borçluların borcunu veriyor, fakirlere

   yardım ediyorsun. Misafirlerini ağırlıyor, doğruları destekliyor, yükünü

   taşıyamayanlara yardımcı oluyorsun.

   Yine Hz. Âişe annemiz de Rasûl-i Ekrem hakkında şu sözleri söylüyordu : Hz.

   Peygamber hiç kimseyi azarlamazdı. Kendisine fenalık edenlere fenalıkla mukabele

   etmezdi. Kendisine yapılan kötülüklere göz yumar, fâillerini bağışlardı. Bir şey

   hakkında iki şıktan birini tercih durumunda kaldığında günah olmamak kaydıyla

   kolay olanını seçerdi. Şahsına yapılan bir kötülüğün intikamını almaz, ancak bir

   kimse İlâhî emirlere isyan ettiğinde onu hak ettiği cezaya çarptırırdı. Rasûl-i

   Ekrem, hiçbir müslümanı ismiyle lânetlememiş; hiçbir kadın, köle, câriye, hizmetçi

   veya hayvanı dövmemiş ve hiçbir kimsenin meşrû ricâsını reddetmemiştir. Evine her

   girdiğinde tebessüm eder, arkadaşları arasında oturduğu zaman kesinlikle ayağını

   uzatmaz; sözlerini dinleyenler ezberleyecek kadar ağır ağır söylerdi.

   Hz. Hüseyin, babasından kendisine dedesini anlatmasını istediğinde Hz. Ali,

   Rasûl-i Ekrem i şöyle anlatmıştı : Rasûlullah, söz ve davranışlarında hep mûtedil

   olmuş, hiçbir zaman haddi aşmamış, çirkin bir söz söylememiş, çirkin bir

   davranışta bulunmamıştır. Bunun için özel bir gayret de sarf etmemiştir. Çarşı ve

   pazarlarda çok dolaşmazdı. Kötülüğe kötülükle mukabele etmezdi. Affeder ve

   bağışlardı. Allah yolunda cihad müstesnâ, hiçbir şeye eliyle vurmamıştır. Hiçbir

   hizmetçisini ve hanımını dövmemiştir. Kendi şahsına yapılan zulümlerden intikam

   aldığını hiç görmedim. Allah ın haramları çiğnendiğinde ise şiddetle öfkelenirdi.

   İki şeyden birini tercih etmede muhayyer bırakıldığında kolay olanı tercih

   ederlerdi. Evine girdiğinde herkes gibi elbisesini temizler, koyununu sağar ve

   kendi hizmetini kendisi görürdü.

   Lüzumsuz yere konuşmazdı. Müslümanları birbirine ısındıracak ve birbirlerinden

   nefret ettirmeyecek şekilde konuşurdu. Her kabilenin güzel hasletli insanlarına

   ikramda bulunur ve onları kavmine başkan tâyin ederdi. Halkı hatalı işler ve

   sözlerden sakındırır, kendisi de sakınırdı. Güzel yüzünü ve güzel ahlâkını

   kimseden esirgemezdi. Ashâbını daima arar, halka olup biten hâdiseleri sorardı.

   İyiliği över ve pekiştirir, ona güç katardı. Kötülüğü zemmeder ve onu zayıf

   düşürürdü. Her işinde îtidal üzereydi, ihtilâfsızdı. Müslümanların gaflete

   düşmesinden korkar, onları ikaz etmeyi ihmal etmezdi. Her halinde ibâdet ve

   iyiliğe hazırdı. Hakkın sınırını aşmadığı gibi, hakkı yerine getirmekten de geri

   kalmazdı. O na yakın olanlar halkın en hayırlılarıydı. O nun yanında

   arkadaşlarının en üstünü nasihati en yaygın ve kuşatıcı olanıydı. Mertebesi en

   yüksek olanlar da insanların durumunu düzeltmek için canıyla, malıyla çalışan;

   iyilik ve yardımı en güzel olanlardı.

   Hz. Peygamber kalkarken de otururken de hep Allah ı zikirle meşgul olurdu. Bir

   cemaatin yanına geldiğinde üst başa geçmez, hemen meclisin sonuna otururdu.

   Ashâbına da bunu emrederdi. Kendisiyle beraber oturan herkese değer verirdi. Orada

   bulunanların her biri kendisini en itibarlı kişi zannederdi. Kendisiyle oturan ya

   da bir ihtiyacı için yanına gelen kimseye dönüp gidinceye kadar sabrederdi. Biri

   bir istekte bulunursa onu hemen yerine getirir; imkânı olmadığında tatlı dille

   bunu anlatırdı. Gönlü ve hoşgörüsü bütün insanlığı kuşatacak kadar genişti. Onlara

   şefkatli ve merhametli bir baba olmuştu. Hak konusunda herkes O nun katında

   eşitti.

   Rasûlullah ın meclisi bir ilim, hayâ, sabır ve emanet meclisiydi. Orada yüksek

   sesle konuşulmaz, hiç kimse ayıplanmaz ve kimsenin ayıp ve kusuru dışarı vurulup

   yayılmazdı. O meclisteki herkes eşitti. Tek üstünlük ölçüsü takvâ idi. Büyüklere

   herkes saygı gösterir; küçüklere şefkat ve merhametle muâmele ederdi. Fakir ve

   muhtaç olanları, herkes kendisine tercih eder, garipleri koruyup gözetirdi.

   Rasûlullah daima güler yüzlü, yumuşak huylu, şefkat ve merhameti bol bir insandı.

   Sert ve kaba sözlü değildi. Orada burada dolaşıp durmaz, kimsenin ayıp ve kusurunu

   araştırmazdı. Cimri bir insan değildi. Hoşuna gitmeyen şeyleri görmezlikten

   gelirdi. Hiç kimsenin ümidini kırmaz, hoşlanmadığı bir söz ya da davranışı sükûtla

   karşılardı.

   Kendi hesabına şu üç şeyden sakınırdı : 1- İnsanlarla münâkaşa ve mücâdele

   etmekten, 2- Boş sözlerden, 3- Yararsız ve boş şeylerle, kendisini ilgilendirmeyen

   işlerle uğraşmaktan. Başkaları hesabına da şu üç şeyden uzak dururdu : 1- İnsanları

   tenkit etmekten, 2- İnsanların ayıp ve kusurlarını, gizli hallerini araştırmaktan,

   3- İnsanlara hakaret etmekten.

   Rasûlullah konuşurken mecliste bulunanlar başlarını öne eğer, başlarına kuş konmuş

   gibi hareketsiz dururlardı. Hz. Peygamber sustuğunda konuşurlar, ama asla O nun

   yanında tartışmazlardı. Biri konuşacak olursa, diğerleri o, sözünü bitirinceye

   kadar sessizce beklerlerdi. Hz. Peygamber, ilk konuşanın sözüyle son konuşanın

   sözünü aynı dikkatle dinler, asla bıkkınlık göstermezdi. Onların güldüklerine

   güler, onların hayret ettiklerine de hayret ederdi. Yabancıların konuşma ve

   sorularındaki kabalık ve sertliğe ashâbı da kendisi gibi davransın düşüncesiyle

   sabrederdi. Bir ihtiyaç sahibinin muhtaç olduğu şeyi aradığını görürseniz onun bu

   ihtiyacını karşılayınız veya ona yardım ediniz derdi. Kendini, olduğu gibi

   göstermeyen övgüleri kabul etmezdi. Hakkın sınırını aşmadıkça kimsenin sözünü

   kesmezdi. Hakkın sınırı aşıldığında ya müdâhale eder ya da kalkıp giderdi.

   İnsanların gönülce en cömerdi, dilce en doğrusuydu. Tabiat itibarıyla en yumuşak

   huylusu, soyca da en şereflisiydi. O nu ansızın görenler heyecana kapılır, tanıma

   imkânına erenler ise O nu severdi. O ndan önce de O ndan sonra da O nun gibi

   mükemmel bir şahsiyet görmedim.

   Enes bin Mâlik de der ki : Rasûlullah ın elinden daha yumuşak bir dibace veya

   ipekli kumaşa dokunmadım. O nun kokusundan daha güzel bir koku koklamadım.

   Rasûl-i Ekrem in ahlâkını birazcık olsun öğrenebilmek adına tarihî tecrübe ve

   tanıklıklar içerisindeki bu küçük seyrimizin sonunda diyebiliriz ki, söz biter,

   kâlem kırılır, kulaklardan kalplere sadece Yüce Allah ın Şânım hakkı için, size

   kendi içinizden bir Rasûl geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır geliyor;

   üzerinize hırs ile titriyor; mü minlere de pek raûf, pek rahîm (9/Tevbe, 128 )

   âyetinin eşsiz ifadesi akar. Hamd olsun âlemlerin rabbi Allah a! Salât u selâm da

   mesajlarıyla insanlara rehber, hayatlarıyla da ışık olan kutlu elçilerine.

   (Yasin Günaydın)